Tento mul­ti­funkčný solárny vyná­lez ponúka pitnú vodu, čistú ener­giu a inter­net v jed­nom!

Alexandra Dulaková / 22. augusta 2016 / Tech a inovácie

Je to vraj jeden z naj­väč­ších vyná­le­zov súčast­nosti, ktorý plá­nuje zme­niť k lep­šiemu životy mili­ó­nom ľudí po celom svete. Jeho naj­väč­šie čaro sa skrýva v tom, že to všetko bude robiť šetrne a eko­lo­gicky — v súlade s prí­ro­dou, kto­rej ener­giu chce posú­vať tým, ktorí ju naj­viac potre­bujú.

Medzi­ná­rodný tím sa dal dohro­mady pred tromi rokmi. Viedla ich k tomu vidina pozi­tív­nej zmeny v roz­vo­jo­vých regi­ó­noch, kto­rým chý­bajú aj základné ener­ge­tické a hygie­nické položky. Záro­veň boli odhod­laní všetko usku­toč­niť tak, aby sa vyhli tvorbe emi­sií a nepri­liali olej do ohňa už aj tak alar­mu­jú­cich kli­ma­tic­kých zmien.

Dnes majú prvé dva pro­to­typy svojho zaria­de­nia a pre tre­tie, ktoré by malo roz­be­hnúť sieť svojho druhu na zemi mali kam­paň na Indie­gogo. Spo­loč­nosť Watly za ten čas vytvo­rila pobočky v Špa­niel­sku aj Talian­sku, pro­to­typy tes­to­vala naprí­klad v Ghane a pre budúce pro­dukty má pri­chys­tané via­ceré des­ti­ná­cie v rámci Afriky. V chu­dob­ných regi­ó­noch niečo podobné potre­bujú ako soľ.

screen-shot-2016-04-08-at-31005-pm

foto: psft

Watly je sku­točne mul­ti­funkčný vyná­lez. Dokáže naprí­klad fil­tro­vať vodu — či už od che­mic­kého, bak­te­riál­neho, alebo fyzic­kého odpadu — bez akých­koľ­vek fil­trov a mem­brán. Takýmto štý­lom dokáže denne pre­čis­tiť až 5,000 lit­rov vody po dobu 15 rokov. Dokonca vie na pitnú meniť aj slanú vodu z morí a oce­ánov. Robí to pro­stred­níc­tvom solár­nej ira­diá­cie spro­stred­ko­va­nej cez foto­vol­taické panely na stre­che zaria­de­nia. To, resp. jeho ver­zia 3.0, by mala merať pri­bližne 40 met­rov. Dizajn tak tro­chu pri­po­mína futu­ris­tickú ves­mírnu sta­nicu. Má mať štyri sepa­rátne kon­ča­tiny, ktoré sa roz­vet­vujú od stred­ného bodu, na kto­rom sú umiest­nené spo­mí­nane foto­vol­taické panely.

Screen Shot 2016-04-11 at 23.09.45

foto: Indie­gogo

Watly cel­kovo fun­guje len na solár­nej ener­gii, ktorá záro­veň vytvára elek­trinu potrebnú na nabí­ja­nie elek­tro­niky, lámp, či bate­riek a dokonca aj interné tele­ko­mu­ni­kačné zaria­de­nia, ktoré sa sta­rajú o mobilnú sieť a WiFi. Do oblastí, kde všetky spo­mí­nané vymo­že­nosti chý­bajú, pri­ná­šajú to, čo je u nás cel­kom bež­nou súčas­ťou života. To všetko vrámci jed­nej veľ­kej solár­nej elek­trárne.

Ľuďom ponúka pitnú vodu, v ško­lách ener­giu na svie­te­nie a záro­veň sa stará aj o pohá­ňa­nie elek­tro­nic­kých zaria­dení, do kto­rých pri­náša aj sieť na pre­po­je­nie so zvyš­kom sveta a rýchly prí­stup k infor­má­ciám kaž­dého druhu. O funkčný vzde­lá­vací sys­tém v chu­dob­ných afric­kých regi­ó­noch sa už desiatky rokov sna­žia stovky orga­ni­zá­cií. Vďaka Wal­tymu sa možno posu­nieme o ďalší krok bliž­šie k cieľu. 

watly-foto

foto: millionaire.it

Pre­mys­lené a pôso­bivé je nie­len ich zaria­de­nie, ale aj kam­paň, s kto­rou ho pus­tili do sveta. Na Indie­gogo majú zatiaľ zozbie­ra­ných nece­lých 10,000 dolá­rov z cie­ľo­vých 75,000. Do konca kam­pane im zostáva mesiac, takže majú ešte stále čo robiť. Po dosia­hnutí cieľa roz­mýš­ľajú pre Watly o troch počia­toč­ných des­ti­ná­ciach: Ghane, Nigé­rii a Sudáne. Pomôcť by v nich mala 3000 ľuďom. Neskôr, kon­krétne za prvých 15 rokov fun­go­va­nia, má poten­ciál zre­du­ko­vať emi­sie o 2,500 ton, čo je ekvi­va­lent skle­ní­ko­vých ply­nov z 5000 sudov ropy a oleja. To všetko vďaka ener­gii slnka. Ich práca je dôka­zom toho, že pros­triedky na udr­ža­teľný roz­voj tu už máme, len ich musíme vedieť správne využiť. Potom vedia robiť zázraky.

Pri­tom Watly nie je určený len pre roz­vo­jové oblasti, ale kľudne aj naše mestá, kto­rým by takto ponú­kol čistú ener­giu, miesto na nabí­ja­nie našich mobil­ných zaria­dení, ako aj nové tele­ko­mu­ni­kačné sta­nice. Zostáva už len čakať, akú budúc­nosť mu dopraje rea­lita.

zdroj: InHa­bi­tat.com, zdroj titulnje foto­gra­fie: sky solar

Pridať komentár (0)