Ten­to mul­ti­funkč­ný solár­ny vyná­lez ponú­ka pit­nú vodu, čis­tú ener­giu a inter­net v jed­nom!

Alexandra Dulaková / 22. augusta 2016 / Lifehacking

Je to vraj jeden z naj­väč­ších vyná­le­zov súčast­nos­ti, kto­rý plá­nu­je zme­niť k lep­šie­mu živo­ty mili­ó­nom ľudí po celom sve­te. Jeho naj­väč­šie čaro sa skrý­va v tom, že to všet­ko bude robiť šetr­ne a eko­lo­gic­ky — v súla­de s prí­ro­dou, kto­rej ener­giu chce posú­vať tým, kto­rí ju naj­viac potre­bu­jú.

Medzi­ná­rod­ný tím sa dal dohro­ma­dy pred tro­mi rok­mi. Vied­la ich k tomu vidi­na pozi­tív­nej zme­ny v roz­vo­jo­vých regi­ó­noch, kto­rým chý­ba­jú aj základ­né ener­ge­tic­ké a hygie­nic­ké polož­ky. Záro­veň boli odhod­la­ní všet­ko usku­toč­niť tak, aby sa vyhli tvor­be emi­sií a nepri­lia­li olej do ohňa už aj tak alar­mu­jú­cich kli­ma­tic­kých zmien.

Dnes majú prvé dva pro­to­ty­py svoj­ho zaria­de­nia a pre tre­tie, kto­ré by malo roz­be­hnúť sieť svoj­ho dru­hu na zemi mali kam­paň na Indie­go­go. Spo­loč­nosť Wat­ly za ten čas vytvo­ri­la poboč­ky v Špa­niel­sku aj Talian­sku, pro­to­ty­py tes­to­va­la naprí­klad v Gha­ne a pre budú­ce pro­duk­ty má pri­chys­ta­né via­ce­ré des­ti­ná­cie v rám­ci Afri­ky. V chu­dob­ných regi­ó­noch nie­čo podob­né potre­bu­jú ako soľ.

screen-shot-2016-04-08-at-31005-pm

foto: psft

Wat­ly je sku­toč­ne mul­ti­funkč­ný vyná­lez. Doká­že naprí­klad fil­tro­vať vodu — či už od che­mic­ké­ho, bak­te­riál­ne­ho, ale­bo fyzic­ké­ho odpa­du — bez akých­koľ­vek fil­trov a mem­brán. Takým­to štý­lom doká­že den­ne pre­čis­tiť až 5,000 lit­rov vody po dobu 15 rokov. Dokon­ca vie na pit­nú meniť aj sla­nú vodu z morí a oce­ánov. Robí to pro­stred­níc­tvom solár­nej ira­diá­cie spro­stred­ko­va­nej cez foto­vol­taic­ké pane­ly na stre­che zaria­de­nia. To, resp. jeho ver­zia 3.0, by mala merať pri­bliž­ne 40 met­rov. Dizajn tak tro­chu pri­po­mí­na futu­ris­tic­kú ves­mír­nu sta­ni­cu. Má mať šty­ri sepa­rát­ne kon­ča­ti­ny, kto­ré sa roz­vet­vu­jú od stred­né­ho bodu, na kto­rom sú umiest­ne­né spo­mí­na­ne foto­vol­taic­ké pane­ly.

Screen Shot 2016-04-11 at 23.09.45

foto: Indie­go­go

Wat­ly cel­ko­vo fun­gu­je len na solár­nej ener­gii, kto­rá záro­veň vytvá­ra elek­tri­nu potreb­nú na nabí­ja­nie elek­tro­ni­ky, lámp, či bate­riek a dokon­ca aj inter­né tele­ko­mu­ni­kač­né zaria­de­nia, kto­ré sa sta­ra­jú o mobil­nú sieť a WiFi. Do oblas­tí, kde všet­ky spo­mí­na­né vymo­že­nos­ti chý­ba­jú, pri­ná­ša­jú to, čo je u nás cel­kom bež­nou súčas­ťou živo­ta. To všet­ko vrám­ci jed­nej veľ­kej solár­nej elek­trár­ne.

Ľuďom ponú­ka pit­nú vodu, v ško­lách ener­giu na svie­te­nie a záro­veň sa sta­rá aj o pohá­ňa­nie elek­tro­nic­kých zaria­de­ní, do kto­rých pri­ná­ša aj sieť na pre­po­je­nie so zvyš­kom sve­ta a rých­ly prí­stup k infor­má­ciám kaž­dé­ho dru­hu. O funkč­ný vzde­lá­va­cí sys­tém v chu­dob­ných afric­kých regi­ó­noch sa už desiat­ky rokov sna­žia stov­ky orga­ni­zá­cií. Vďa­ka Wal­ty­mu sa mož­no posu­nie­me o ďal­ší krok bliž­šie k cie­ľu. 

watly-foto

foto: millionaire.it

Pre­mys­le­né a pôso­bi­vé je nie­len ich zaria­de­nie, ale aj kam­paň, s kto­rou ho pus­ti­li do sve­ta. Na Indie­go­go majú zatiaľ zozbie­ra­ných nece­lých 10,000 dolá­rov z cie­ľo­vých 75,000. Do kon­ca kam­pa­ne im zostá­va mesiac, tak­že majú ešte stá­le čo robiť. Po dosia­hnu­tí cie­ľa roz­mýš­ľa­jú pre Wat­ly o troch počia­toč­ných des­ti­ná­ciach: Gha­ne, Nigé­rii a Sudá­ne. Pomôcť by v nich mala 3000 ľuďom. Neskôr, kon­krét­ne za prvých 15 rokov fun­go­va­nia, má poten­ciál zre­du­ko­vať emi­sie o 2,500 ton, čo je ekvi­va­lent skle­ní­ko­vých ply­nov z 5000 sudov ropy a ole­ja. To všet­ko vďa­ka ener­gii sln­ka. Ich prá­ca je dôka­zom toho, že pros­tried­ky na udr­ža­teľ­ný roz­voj tu už máme, len ich musí­me vedieť správ­ne využiť. Potom vedia robiť zázra­ky.

Pri­tom Wat­ly nie je urče­ný len pre roz­vo­jo­vé oblas­ti, ale kľud­ne aj naše mes­tá, kto­rým by tak­to ponú­kol čis­tú ener­giu, mies­to na nabí­ja­nie našich mobil­ných zaria­de­ní, ako aj nové tele­ko­mu­ni­kač­né sta­ni­ce. Zostá­va už len čakať, akú budúc­nosť mu dopra­je rea­li­ta.

zdroj: InHa­bi­tat.com, zdroj tituln­je foto­gra­fie: sky solar

Pridať komentár (0)