Ten­to Poké­dex kryt z teba spra­ví sku­toč­né­ho poké­maj­stra a navy­še ti dobi­je smart­fón

Dárius Polák / 21. júla 2016 / Tech a inovácie

Poké­mo­ni, poké­mo­ni, pokémoni..sú skrát­ka in.

Poké­mon Go sku­toč­ne otes­tu­je limi­ty výko­nu tvoj­ho smart­fó­nu. Pre hra­nie hry musíš mať zapnu­té GPS, mobil­né dáta a neus­tá­le byť na tele­fó­ne. Navy­še sa pro­ce­sor neus­tá­le aktu­ali­zu­je a obno­vu­je live mapu pri nahrá­va­ní nových polo­žiek a efek­tov. Pri­daj k tomu kame­ru spo­lu so spra­co­vá­va­ním obra­zu počas súbo­jov a tvo­ja baté­ria je na tom sku­toč­ne ťaž­ko.

11

Kaž­dý skú­se­ný hráč Poké­mon Go už zis­til, že hra je veľ­kou záťa­žou hlav­ne na baté­riu smart­fó­nu. Na vyrie­še­nie toh­to prob­lé­mu si môžeš zo sebou nosiť pre­nos­nú baté­riu, ale­bo si zože­nieš ten­to ten­to poké­dex kryt. Síce to bude vyze­rať tak tro­chu čud­ne, ale však kaš­ľať na to, hlav­ne, že vyze­ráš ako sku­toč­ný tré­ner poké­mo­nov, nie? ;-)

Pou­ží­va­teľ Spark­fun Nick Poole vytvo­ril ten­to kryt pomo­cou 3D tla­čiar­ne. Kryt navy­še pri­dá­va ďal­ších 2600mAh pre jeho Sam­sung Gala­xy S4. Svoj pro­ces výro­by zachy­til tu.

Zatiaľ je to iba pro­to­typ. Tech­nic­ká časť pro­jek­tu je mini­ma­lis­tic­ká — 18650 líti­ová baté­ria pred­sta­vu­je zálož­ný zdroj ener­gie pre tvoj smart­fón. Na nabi­tie smart­fó­nu musí byť 3,7 vol­to­vý výstup z líti­ovej baté­rie posil­ne­ný na 5 vol­tov pomo­cou nabí­ja­cie­ho člán­ku Spark­Fun. Ak si správ­ne pamä­táš, ori­gi­nál­ny Poké­dex mal aj tri svet­lá čer­ve­nej, žltej a zele­nej far­by, tak pre­čo ich nepri­dať aj sem? Zopár rezis­to­rov zabra­ňu­je LED svet­lám pre­hriať sa.

Pokiaľ nemáš prí­stup k 3D tla­čiar­ni, nezú­faj, Poole pra­cu­je na výro­be kry­tov pre iné smart­fó­ny a ak si chví­ľu počkáš a pochy­táš pár ďal­ších poké­mo­nov, mal by ich sti­hnúť dokon­čiť.

234567812

zdroj: theverge.com + sparkfun.com, zdroj všet­kých foto­gra­fií: sparkfun.com

Pridať komentár (0)