Tento Poké­dex kryt z teba spraví sku­toč­ného poké­maj­stra a navyše ti dobije smart­fón

Dárius Polák / 21. júla 2016 / Tech a inovácie

Poké­moni, poké­moni, pokémoni..sú skrátka in.

Poké­mon Go sku­točne otes­tuje limity výkonu tvojho smart­fónu. Pre hra­nie hry musíš mať zapnuté GPS, mobilné dáta a neus­tále byť na tele­fóne. Navyše sa pro­ce­sor neus­tále aktu­ali­zuje a obno­vuje live mapu pri nahrá­vaní nových polo­žiek a efek­tov. Pri­daj k tomu kameru spolu so spra­co­vá­va­ním obrazu počas súbo­jov a tvoja baté­ria je na tom sku­točne ťažko.

11

Každý skú­sený hráč Poké­mon Go už zis­til, že hra je veľ­kou záťa­žou hlavne na baté­riu smart­fónu. Na vyrie­še­nie tohto prob­lému si môžeš zo sebou nosiť pre­nosnú baté­riu, alebo si zože­nieš tento tento poké­dex kryt. Síce to bude vyze­rať tak tro­chu čudne, ale však kaš­ľať na to, hlavne, že vyze­ráš ako sku­točný tré­ner poké­mo­nov, nie? ;-)

Pou­ží­va­teľ Spark­fun Nick Poole vytvo­ril tento kryt pomo­cou 3D tla­čiarne. Kryt navyše pri­dáva ďal­ších 2600mAh pre jeho Sam­sung Galaxy S4. Svoj pro­ces výroby zachy­til tu.

Zatiaľ je to iba pro­to­typ. Tech­nická časť pro­jektu je mini­ma­lis­tická — 18650 líti­ová baté­ria pred­sta­vuje záložný zdroj ener­gie pre tvoj smart­fón. Na nabi­tie smart­fónu musí byť 3,7 vol­tový výstup z líti­ovej baté­rie posil­nený na 5 vol­tov pomo­cou nabí­ja­cieho článku Spark­Fun. Ak si správne pamä­táš, ori­gi­nálny Poké­dex mal aj tri svetlá čer­ve­nej, žltej a zele­nej farby, tak prečo ich nepri­dať aj sem? Zopár rezis­to­rov zabra­ňuje LED svet­lám pre­hriať sa.

Pokiaľ nemáš prí­stup k 3D tla­čiarni, nezú­faj, Poole pra­cuje na výrobe kry­tov pre iné smart­fóny a ak si chvíľu počkáš a pochy­táš pár ďal­ších poké­mo­nov, mal by ich sti­hnúť dokon­čiť.

234567812

zdroj: theverge.com + sparkfun.com, zdroj všet­kých foto­gra­fií: sparkfun.com

Pridať komentár (0)