Ten­to vyná­lez absor­bu­je zne­čis­te­ný vzduch a pro­du­ku­je ener­giu

Christián Mikláš / 18. mája 2017 / Eko

zdroj: facebook.com

Čis­tý vzduch a hľa­da­nie alter­na­tív­nych zdro­jov ener­gie pat­ria medzi naj­väč­šie výzvy, akým naša pla­né­ta v súčas­nos­ti čelí. Pre­to sa tím výskum­ní­kov z bel­gic­kých miest Leuven a Ant­ver­py roz­ho­dol zabiť dve muchy jed­nou ranou vytvo­re­ním zaria­de­nia, kto­ré nasá­va zne­čis­te­nie zo vzdu­chu a pro­du­ku­je ener­giu vo for­me vodí­ko­vé­ho ply­nu.

Kra­bič­ka veľ­kos­ti dla­ne obsa­hu­je foto-elek­tro­che­mic­kú bun­ku na pre­me­nu kon­ta­mi­no­va­né­ho ply­nu na vodík podob­ným pro­ce­som, aký sa vysky­tu­je v solár­nych pane­loch. Namies­to elek­tri­ny zaria­de­nie však pro­du­ku­je ener­giu ulo­že­nú vo vodí­ko­vom ply­ne. Môže to znieť zlo­ži­to, ale v pra­xi ide o jed­no­du­chý kon­cept.

foto: facebook.com

Pou­ží­va­me malé zaria­de­nie s dvo­mi komo­ra­mi odde­le­ný­mi mem­brá­nou,”  vysvet­lil pro­fe­sor Sam­my Verb­rug­gen, hlav­ný autor štú­die. „Vzduch sa čis­tí na jed­nej stra­ne, zatiaľ čo na dru­hej stra­ne sa pro­du­ku­je vodí­ko­vý plyn z čas­ti pro­duk­tov roz­kla­du. Ten­to vodí­ko­vý plyn môže byť uscho­va­ný a pou­ži­tý neskôr ako pali­vo, naprí­klad v nie­kto­rých súčas­ných auto­bu­soch.”

Dodal: ‚V minu­los­ti boli tie­to bun­ky z mem­brá­ny využí­va­né pre­važ­ne na extra­ho­va­nie vodí­ka z vody. Teraz sme obja­vi­li, že to isté je mož­né uro­biť, pri extra­ho­va­ní vodí­ka zo zne­čis­te­né­ho vzdu­chu.”

foto: everypixel.com

Z che­mic­kej ener­gie vodí­ka sa dá zís­kať elek­tric­ká reak­ci­ou pozi­tív­ne nabi­tých vodí­ko­vých iónov s oxi­dan­tom. To v pra­xi zna­me­ná spa­ľo­va­nie vodí­ka s kys­lí­kom. Téma áut jaz­dia­cich na vodík v posled­nom obdo­bí utích­la, keď­že elek­tric­ké autá sú lac­nej­šou a efek­tív­nej­šiu alter­na­tí­vou. Navy­še vodí­ko­vé pali­vo­vé člán­ky pro­du­ku­jú oxid uhli­či­tý, čo je ďal­šia časť prob­lé­mu.

Toto nové zaria­de­nie má poten­ciál. Zatiaľ sa spo­lie­ha na ume­lé svet­lo na akti­vá­ciu celé­ho pro­ce­su, avšak ved­ci na ňom plá­nu­jú ešte zapra­co­vať a vychy­tať všet­ky muchy.

Pro­fe­sor Verb­rug­gen uzav­rel: „Momen­tál­ne pra­cu­je­me na šká­le nie­koľ­kých cen­ti­met­rov štvor­co­vých. Neskôr by sme chce­li zväč­šiť naše zaria­de­nie, aby bolo prie­my­sel­ne využi­teľ­né. Záro­veň pra­cu­je­me na zlep­še­ní efek­ti­vi­ty príj­mu svet­la na spus­te­nie reak­cie.”

zdroj: iflscience.com

Pridať komentár (0)