Tesco plánuje na trh uviesť novú značku, chce konkurovať Lidlu

Veronika Bartošová / 12. septembra 2018 / Marketing/Sketcher

zdroj: www.bbc.co.uk
  • Nová sieť su­per­mar­ke­tov by mala do­stať názvo Jack’s podľa za­kla­da­teľa Tesca Jacka Co­hena
  • Na brit­skom trhu má byť kon­ku­ren­ciou Lidlu a Aldo, zá­kaz­ní­kov si chce zís­kať na dis­kontné ceny

V prie­behu bu­dú­ceho týždňa sa trh su­per­mar­ke­tov v Bri­tá­nii roz­ras­tie o nové meno. Novú značku uve­die re­ťa­zec Tesco.

Ako uvá­dza por­tál The­Gu­ar­dian, nová sieť sa bude vo­lať Jack’s. Tento ná­zov zís­kala podľa za­kla­da­teľa Tesca Jacka Co­hena. Re­ťa­zec má byť kon­ku­ren­ciou ne­mec­kého Lidl a Aldi, z čoho vy­plýva, že zá­kaz­ní­kov si bude chcieť zís­kať najmä na dis­kontné ceny pro­duk­tov.

Re­ťa­zec je však ak­tu­álne skúpy na in­for­má­cie. Podľa por­tálu pri­nú­til za­mest­nan­cov a do­dá­va­te­ľov, ktorí na pro­jekte pra­cujú, aby pod­pí­sali do­hody o ne­zve­rej­ňo­vaní in­for­má­cie a cel­kovo o plá­noch značky.

 

Oča­káva sa, že Jack’s bude tvo­riť 100 ob­cho­dov, vrá­tane pri­bližne 60-tich su­per­mar­ke­tov Metro, ktoré sa ak­tu­álne sna­žia o pre­ži­tie.

Tesco má ak­tu­álne na brit­skom trhu vyše 2 600 pre­vá­dzok. Správu o tom, či Jack’s príde nie­kedy v blíz­kej bu­dúc­nosti aj na Slo­ven­sko, bu­deme ak­tu­ali­zo­vať.

Zdroj: www.the­gu­ar­dian.com

Pridať komentár (0)