Tes­la ďalej pre­rá­ba, napriek tomu sa sta­la naj­hod­not­nej­šou auto­mo­bil­kou v USA

Linda Cebrová / 12. apríla 2017 / Auto

zdroj: facebook.com/tesla

Vízia je nie­ke­dy viac ako sku­toč­ná hod­no­ta.

Výrob­ca elek­tro­mo­bi­lov Tes­la sa stal prvý­krát v his­tó­rií naj­väč­šou auto­mo­bil­kou v Spo­je­ných štá­toch ame­ric­kých. Ten­to prí­vlas­tok si vyslú­ži­la vďa­ka hod­no­te, kto­rú dosiah­la v posled­ných dňoch na bur­ze. V pon­de­lok dokon­ca pre­ko­na­la spo­loč­nosť s dlho­roč­nou his­tó­ri­ou Gene­ral Motors.

foto:facebook.com/tesla

Akcie Tes­ly pre­lo­mi­li už minu­lý týž­deň hra­ni­cu 300 dolá­rov za akciu. V pie­be­hu pon­del­ka sa cena vyšpl­ha­la na 311 dolá­rov. V pra­xi to zna­me­ná, že inves­to­ri fir­mu oce­ni­li na 51,37 miliárd dolá­rov, zatiaľ čo Gene­ral Motors má pod­ľa akcií hod­no­tu 50,29 miliárd dolá­rov. Už minu­lý týž­deň Tes­la pre­ko­na­la svo­jou hod­no­tou auto­mo­bil­ku Ford.

foto:facebook.com/tesla

Za mesiac tak akcie Tes­ly vyle­te­li o viac ako štvr­ti­nu. Čis­to pod­ľa hos­po­dár­skych výsled­kov pre takú­to hod­no­tu nie je žia­den dôvod, keď­že Tes­la stá­le pre­rá­ba. Inves­to­ri to však fir­me ria­de­nej Elo­nom Mus­kom odpúš­ťa­jú a naopak ženú akcie ďalej nahor.

Pre­ko­na­nie Gene­ral Motors sa pri­tom zdá para­dox­né aj vzhľa­dom k cel­ko­vej veľ­kos­ti tej­to mla­dej auto­mo­bil­ky. Tes­le sa minu­lý rok poda­ri­lo pre­dať 76-tisíc vozi­diel, naopak pre­da­je Gene­ral Motors sa pohy­bo­va­li na úrov­ni 10 mili­ó­nov kusov. Inves­to­rom je teda na spo­loč­nos­ti Elo­na Mus­ka naj­sym­pa­tic­kej­šia jej per­spek­tív­nosť a vízia.

foto:facebook.com/tesla

Pre mno­hých sa Tes­la sta­la podob­ne ako App­le tak­mer novým nábo­žen­stvom. Ana­ly­ti­ci oča­ká­va­li, že zásad­nou bude pre Tes­lu pre­dov­šet­kým výro­ba Mode­lu 3, na kto­rý má auto­mo­bil­ka stov­ky tisíc objed­ná­vok. Výro­ba by sa mala ofi­ciál­ne začať v júli.

foto:facebook.com/tesla

Tes­la už zďa­le­ka nie je len neja­kým star­tu­pom, ale plno­hod­not­nou auto­mo­bil­kou, do kto­rej sa vkla­da­jú veľ­ké náde­je. Fun­gu­je už tak­mer 14 rokov a pred sebou má šibe­nič­ný ter­mín uve­de­nia Mode­lu 3 na trh. Prá­ve ten­to elek­tro­mo­bil vidia exper­ti ako „hop ale­bo trop“. Spo­loč­nosť môže vystre­liť na vrchol, ale to by muse­lo všet­ko ísť pod­ľa plá­nov. Model 3 by sa musel dostať k zákaz­ní­kom včas a v poriad­ku. Dru­hou mož­nos­ťou je, že ten­to pro­dukt auto­mo­bil­ku poto­pí, ak sa bude uve­de­nie na trh odkla­dať.

foto:facebook.com/tesla

Tes­la je okrem iné­ho zná­ma aj tým, že svo­je autá neuvá­dza na trh ani zďa­le­ka na čas, ale omeš­ká sa aj o nie­koľ­ko mesia­cov. Nie vždy je to len ich chy­ba. Naprí­klad Model X pri­šiel do pre­da­ja neskôr kvô­li mecha­nic­kým prob­lé­mom zadných kríd­lo­vých dve­rí. To však v koneč­nom dôsled­ku zákaz­ní­kov ani inves­to­rov nezau­jí­ma.

foto:facebook.com/tesla

Počká­me si teda do leta a môž­no sa Tes­la pre­ko­ná a uve­die Model 3 na trh pod­ľa v sľú­be­nom ter­mí­ne. Inves­to­ri sa potom budú tešiť z veľ­kých zis­kov. Ale­bo to nevyj­de a osta­nú im oči pre plač kvô­li ešte väč­ším stra­tám.

zdroj:theverge.com

Pridať komentár (0)