Tes­la má už teraz 38.000 pre­dob­jed­ná­vok na baté­rie Power­Wall!

Lukáš Gašparík jr. / 7. mája 2015 / Tech a inovácie

Hoci boli baté­rie Tes­la Power­Wall pred­sta­ve­né iba pred pár dňa­mi, Elon Musk vyhlá­sil, že spo­loč­nosť Tes­la Ener­gy má v tej­to chví­li na sto­le už 38.000 pre­dob­jed­ná­vok.

V naj­nov­šom vyhlá­se­ní pre­zra­dil Elon Musk, že ľudia sa zbláz­ni­li a “odoz­va na pred­sta­ve­nie baté­rií bola šia­le­ne ohro­mu­jú­ca”. Iba pár hodín po tom, čo Tes­la pred­sta­vi­la ich nové revo­luč­né baté­rie do domác­nos­tí, sa im na sto­le obja­vi­lo už neuve­ri­teľ­ných 38.000 pre­dob­jed­ná­vok na baté­rie typu Power­Wall. Toto však nie je jedi­né, čím sa môže Tes­la iba pár hodín po pred­sta­ve­ní pochvá­liť, pre­to­že spo­loč­nosť odr­ža­la už aj množ­stvo pre­dob­jed­ná­vok na väč­šie baté­rie Power­Pack. Kon­krét­ne im na sto­le pri­stá­lo zhru­ba v momen­te zhru­ba 2.500 pre­dob­jen­dá­vok na baté­rie Power­Pack. Keď­že jed­na Power­Pack baté­ria odpo­ve­dá pri­bliž­ne 10-tim men­ším Power­Wall baté­riám, tak ten­to počet je rov­na­ký, ako keby si ľudia objed­na­li ďal­ších 25.000 Power­Wall baté­rií. A keď­že cenu, za kto­rú sa budú baté­rie pre­dá­vať už pozná­me, tak si môže­me jed­no­du­chou mate­ma­ti­kou vyrá­tať, že Tes­la sa svo­ji­mi príj­ma­mi bude môcť opäť pochvá­liť aj v ďal­šom roku. Príj­my iba z momen­tál­ne pre­dob­jed­na­ných baté­rií by mali dosiah­nuť pri­bliž­ne $220 mili­ó­nov.

Samot­ný Elon Musk je z toh­to záuj­mu prek­va­pe­ný a ani sám neoča­ká­val tak­tý­to obrov­ský záu­jem iba pár hodín po pred­sta­ve­ní. Musk však jed­ným dychom dodal, že ho mrzí to, že ten­to veľ­ký dopyt nedo­ká­žu momen­tál­ne uspo­ko­jiť a najb­liž­šie s tak môže stať v prvej polo­vi­ci budú­ce­ho roka. Všet­ko totiž­to zále­ží od dokon­če­nia a spus­te­nia Tes­la Giga­fac­to­ry, kde by sa mali samot­né baté­rie aj vyrá­bať.

V prí­pa­de, že vám ušiel náš piat­ko­vý člá­nok, v kto­rom opi­su­je­me pred­sta­ve­nie nových revo­luč­ných baté­rií Tes­la, pre­čí­tať si ho môže­te TU.

AK ŤA TEN­TO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUD­NI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TU­PY DOKÁ­ŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRI­VE!

zdroj: The­Ver­ge

Pridať komentár (0)