Tesla má už teraz 38.000 pre­dob­jed­ná­vok na baté­rie Power­Wall!

Lukáš Gašparík jr. / 7. mája 2015 / Tech a inovácie

Hoci boli baté­rie Tesla Power­Wall pred­sta­vené iba pred pár dňami, Elon Musk vyhlá­sil, že spo­loč­nosť Tesla Energy má v tejto chvíli na stole už 38.000 pre­dob­jed­ná­vok.

V naj­nov­šom vyhlá­sení pre­zra­dil Elon Musk, že ľudia sa zbláz­nili a “odozva na pred­sta­ve­nie baté­rií bola šia­lene ohro­mu­júca”. Iba pár hodín po tom, čo Tesla pred­sta­vila ich nové revo­lučné baté­rie do domác­ností, sa im na stole obja­vilo už neuve­ri­teľ­ných 38.000 pre­dob­jed­ná­vok na baté­rie typu Power­Wall. Toto však nie je jediné, čím sa môže Tesla iba pár hodín po pred­sta­vení pochvá­liť, pre­tože spo­loč­nosť odr­žala už aj množ­stvo pre­dob­jed­ná­vok na väč­šie baté­rie Power­Pack. Kon­krétne im na stole pri­stálo zhruba v momente zhruba 2.500 pre­dob­jen­dá­vok na baté­rie Power­Pack. Keďže jedna Power­Pack baté­ria odpo­vedá pri­bližne 10-tim men­ším Power­Wall baté­riám, tak tento počet je rov­naký, ako keby si ľudia objed­nali ďal­ších 25.000 Power­Wall baté­rií. A keďže cenu, za ktorú sa budú baté­rie pre­dá­vať už poznáme, tak si môžeme jed­no­du­chou mate­ma­ti­kou vyrá­tať, že Tesla sa svo­jimi príj­mami bude môcť opäť pochvá­liť aj v ďal­šom roku. Príjmy iba z momen­tálne pre­dob­jed­na­ných baté­rií by mali dosiah­nuť pri­bližne $220 mili­ó­nov.

Samotný Elon Musk je z tohto záujmu prek­va­pený a ani sám neoča­ká­val tak­týto obrov­ský záu­jem iba pár hodín po pred­sta­vení. Musk však jed­ným dychom dodal, že ho mrzí to, že tento veľký dopyt nedo­kážu momen­tálne uspo­ko­jiť a najb­liž­šie s tak môže stať v prvej polo­vici budú­ceho roka. Všetko totižto záleží od dokon­če­nia a spus­te­nia Tesla Giga­fac­tory, kde by sa mali samotné baté­rie aj vyrá­bať.

V prí­pade, že vám ušiel náš piat­kový člá­nok, v kto­rom opi­su­jeme pred­sta­ve­nie nových revo­luč­ných baté­rií Tesla, pre­čí­tať si ho môžete TU.

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE!

zdroj: The­Verge

Pridať komentár (0)