Tesla mieri do seg­mentu SUV

Lukáš Gašparík jr. / 12. januára 2015 / Tech a inovácie

Na veľ­trhu CES 2015 v Las Vegas sa obja­vilo množ­stvo novi­niek zo sveta tech­no­ló­gií. Jed­nou z nich bolo aj vysta­ve­nie novej Tesly. Tento krát však ide o auto zo seg­mentu SUV.

Začiaľ čo CES v Las Vegas bol známy ako tech­no­lo­gický veľ­trh pre výrob­cov smartp­ho­nov, počí­ta­čov, či inej spot­reb­nej elek­tro­niky, v posled­nej dobe sa na ňom začalo obja­vo­vať aj množ­stvo novi­niek z auto­mo­bi­lo­vého sveta. Auto­mo­bilka Tesla sa pred­sta­vila na toh­to­roč­nom CES aj so svo­jim prvým SUVéč­kom, ide o model Tesla X. Malo by sa jed­nať o plno­hod­notný až sedem miestny auto­mo­bil.

Model X by sa nemal ešte zopár mesia­cov dostať do pre­daja, napriek tomu je už detailne nato­čený na videu, kde môžeme vidieť, že auto sa nesie v tra­dič­nom Tesla dizajne. Inte­riér auta je zmo­der­ni­zo­vaný a kra­ľuje mu tak ako v ostat­ných Tes­lách obrov­ský disp­lej v strede. Jed­nou z naj­väč­ších zau­jí­ma­vostí sú však zadné dvere. Tie sa neot­vá­rajú ako je zvy­kom do boku, ale vyklá­pajú sa do hora.

SUVéčko od Tesly sa po prvý krát obja­vilo už v roku 2012, s pred­po­kla­da­nou dodáv­kou v roku 2013. Všetko sa však one­sko­rilo a model X ešte stále nie je v pre­daji. Posledné vyjad­re­nia sa niesli v zmysle, že Tesla si nebola istá úspe­chom na trhu. Ako sa však v posled­nej dobe uka­zuje, tak trend SUVé­čiek je stále na vzo­stupe, preto by sa Tesla so svo­jim mode­lom X mala popo­náh­ľať.

Aký je váš názor na elek­trické SUV, roz­mýš­ľali by ste nad jeho kúpou?

zdroj: greencarreports.com

Pridať komentár (0)