Tes­la mie­ri do seg­men­tu SUV

Lukáš Gašparík jr. / 12. januára 2015 / Tech a inovácie

Na veľ­tr­hu CES 2015 v Las Vegas sa obja­vi­lo množ­stvo novi­niek zo sve­ta tech­no­ló­gií. Jed­nou z nich bolo aj vysta­ve­nie novej Tes­ly. Ten­to krát však ide o auto zo seg­men­tu SUV.

Začiaľ čo CES v Las Vegas bol zná­my ako tech­no­lo­gic­ký veľ­trh pre výrob­cov smartp­ho­nov, počí­ta­čov, či inej spot­reb­nej elek­tro­ni­ky, v posled­nej dobe sa na ňom zača­lo obja­vo­vať aj množ­stvo novi­niek z auto­mo­bi­lo­vé­ho sve­ta. Auto­mo­bil­ka Tes­la sa pred­sta­vi­la na toh­to­roč­nom CES aj so svo­jim prvým SUVéč­kom, ide o model Tes­la X. Malo by sa jed­nať o plno­hod­not­ný až sedem miest­ny auto­mo­bil.

Model X by sa nemal ešte zopár mesia­cov dostať do pre­da­ja, napriek tomu je už detail­ne nato­če­ný na videu, kde môže­me vidieť, že auto sa nesie v tra­dič­nom Tes­la dizaj­ne. Inte­ri­ér auta je zmo­der­ni­zo­va­ný a kra­ľu­je mu tak ako v ostat­ných Tes­lách obrov­ský disp­lej v stre­de. Jed­nou z naj­väč­ších zau­jí­ma­vos­tí sú však zadné dve­re. Tie sa neot­vá­ra­jú ako je zvy­kom do boku, ale vyklá­pa­jú sa do hora.

SUVéč­ko od Tes­ly sa po prvý krát obja­vi­lo už v roku 2012, s pred­po­kla­da­nou dodáv­kou v roku 2013. Všet­ko sa však one­sko­ri­lo a model X ešte stá­le nie je v pre­da­ji. Posled­né vyjad­re­nia sa nies­li v zmys­le, že Tes­la si nebo­la istá úspe­chom na trhu. Ako sa však v posled­nej dobe uka­zu­je, tak trend SUVé­čiek je stá­le na vzo­stu­pe, pre­to by sa Tes­la so svo­jim mode­lom X mala popo­náh­ľať.

Aký je váš názor na elek­tric­ké SUV, roz­mýš­ľa­li by ste nad jeho kúpou?

zdroj: greencarreports.com

Pridať komentár (0)