TES­LA model X teraz aj kom­ple­te v syn­te­tic­kej koži

Tomáš Benetin / 15. januára 2016 / Tech a inovácie

Auto­mo­bil­ka Tes­la obdr­ža­la gra­tu­lá­cie od naj­zná­mej­šej orga­ni­zá­cie na ochra­nu práv zvie­rat PETA. Nový auto­mo­bil z diel­ne tes­la — Model X je mož­né si objed­nať s dopl­n­ko­vou výba­vou v syn­te­tic­kej koži. Výba­va sa týka seda­čiek, volan­tu a ria­dia­cej páky.

Tes­la tak uro­bi­la potom, čo o to požia­dal akci­onár Eli­za­beth Peters na výroč­nej schô­dzi Tes­la za rok 2015. Ten záro­veň pre The New York Times pove­dal, že kaž­dý náš krok spre­vá­dza­jú výrob­ky zo zvie­rat, čo je v dneš­nej dobe zby­toč­né, keď­že vie­me syn­te­tic­ky vyro­biť mate­riá­ly s rov­na­ký­mi para­met­ra­mi.

V sprá­ve z The New York Times, hovor­ca Tes­la spo­me­nul, že zákaz­ní­ci si čas­to zis­ťu­jú mož­nos­ti neko­že­ných inte­ri­é­rov ale­bo inte­ri­é­rov zo syn­te­tic­kej kože.

White-Carbon-White

V Tes­la Motors sme sa zavia­za­li dať zákaz­ní­kom mož­nosť vys­kla­dať si inte­ri­ér, kto­rý zod­po­ve­dá ich potre­bám a život­né­mu štý­lu.”

PETA pou­ka­zu­je na to, že okrem neetic­kej strán­ky zabí­ja­nia zvie­rat, je pro­ces výro­by kože spre­vá­dza­ný masív­nym plyt­va­ním zdro­jov pit­nej vody. Na tonu kože je pou­ži­tých až 15.000 lit­rov vody ako aj toxic­kých che­mi­ká­lií. Z toh­to dôvo­du, to by Tes­le mohol pri­sc­hnúť imidž eko­lo­gic­kých elek­tric­kých vozi­diel v prí­pa­de úpl­né­ho pre­cho­du na syn­te­tic­ké inte­ri­é­ry.

15tesla-web2-articleLargebanner

Zdroj: thinkapple.sk

Pridať komentár (0)