TESLA model X teraz aj kom­plete v syn­te­tic­kej koži

Tomáš Benetin / 15. januára 2016 / Tech a inovácie

Auto­mo­bilka Tesla obdr­žala gra­tu­lá­cie od naj­zná­mej­šej orga­ni­zá­cie na ochranu práv zvie­rat PETA. Nový auto­mo­bil z dielne tesla — Model X je možné si objed­nať s dopl­n­ko­vou výba­vou v syn­te­tic­kej koži. Výbava sa týka seda­čiek, volantu a ria­dia­cej páky.

Tesla tak uro­bila potom, čo o to požia­dal akci­onár Eli­za­beth Peters na výroč­nej schô­dzi Tesla za rok 2015. Ten záro­veň pre The New York Times pove­dal, že každý náš krok spre­vá­dzajú výrobky zo zvie­rat, čo je v dneš­nej dobe zby­točné, keďže vieme syn­te­ticky vyro­biť mate­riály s rov­na­kými para­met­rami.

V správe z The New York Times, hovorca Tesla spo­me­nul, že zákaz­níci si často zis­ťujú mož­nosti neko­že­ných inte­ri­é­rov alebo inte­ri­é­rov zo syn­te­tic­kej kože.

White-Carbon-White

V Tesla Motors sme sa zavia­zali dať zákaz­ní­kom mož­nosť vys­kla­dať si inte­riér, ktorý zod­po­vedá ich potre­bám a život­nému štýlu.”

PETA pou­ka­zuje na to, že okrem neetic­kej stránky zabí­ja­nia zvie­rat, je pro­ces výroby kože spre­vá­dzaný masív­nym plyt­va­ním zdro­jov pit­nej vody. Na tonu kože je pou­ži­tých až 15.000 lit­rov vody ako aj toxic­kých che­mi­ká­lií. Z tohto dôvodu, to by Tesle mohol pri­sc­hnúť imidž eko­lo­gic­kých elek­tric­kých vozi­diel v prí­pade úpl­ného pre­chodu na syn­te­tické inte­ri­éry.

15tesla-web2-articleLargebanner

Zdroj: thinkapple.sk

Pridať komentár (0)