Tes­la? Nie. Nis­san Leaf je TOP elek­tric­ké auto

Ivo Kokinda / 18. februára 2015 / Business

Môžem s rados­ťou tvr­diť, že elek­tric­ké a hyb­rid­né autá naďa­lej zvy­šu­jú svoj podiel na sve­to­vom trhu a poma­ly dopĺňa­jú naf­to­vé a ben­zí­no­vé agre­gá­ty. Plne elek­tric­ké a hyb­rid­né auto­mo­bi­ly tvo­ria sku­pi­nu zná­mu ako Plug-in Elect­ric Vehic­les (PEV´s), kto­rých sa doko­py pre­da­lo 718 000 kusov za rok 2014.

USA je zďa­le­ka naj­väč­ším PEV spot­re­bi­te­ľom s 290 000 kus­mi, dru­há je Čína s tak­mer tri krát men­ším pre­da­jom „len“ 113 355 kusov. Po nich nasle­du­je Japon­sko (104 877), Holand­sko (43 762), Fran­cúz­sko (43 605)Nór­sko so 43 442 pre­da­ný­mi kus­mi.

A tu je TOP 10 najp­re­dá­va­nej­ších PEV´s v roku 2014:

10. Ford C-Max Ener­gi – 8 705 kusov.

Ford nám začí­na zoznam so svo­jím C-Max Hyb­ri­dom. Je veľ­ký a napriek tomu kom­pakt­ný hatch­back pre pia­tich ces­tu­jú­cich. Táto hyb­rid­ná ver­zia je k dis­po­zí­cii len v USA a Kana­de, pri­čom z cel­ko­vé­ho počtu pre­da­ných kusov tvo­rí pre­daj v Kana­de len 272 áut.

9. Renault Zoe – 11 323 kusov

Ďal­ší v zozna­me je Zoe od alian­cie výrob­cov Renault-Nis­san. Keď si pred­sta­vím Renault, tak v tom nevi­dím dob­re auto, ale v spo­lu­prá­ci z Nis­sa­nom, kto­ré­ho tromf ešte len prí­de to môže byť zau­jí­ma­vé osvie­že­nie od tej­to fran­cúz­skej znač­ky. Cel­ko­vý pre­daj od roku 2012 je 20 265 kusov a z toho cez 11 tis. bolo pre­da­ných minu­lý rok. Väč­ši­nu z pre­da­ných kusov sme­ro­va­lo na Európ­sky trh.

8. Ford Fusi­on Ener­gi – 11 719 kusov

Opäť Ford, ale už s Fusi­on Ener­gi. Aj ten­to model je len v ponu­ke ame­ric­kých dis­tri­bú­to­rov a aj tu je z cel­ko­vé­ho pre­da­ja USA zod­po­ved­né za 11 550 kusov. Fusi­on aj C-Max zdie­ľa­jú 2,0l motor Atkin­son a roz­diel je len pou­ži­tých baté­riách.

7.BYD Qin – 14 747 kusov

BYD Qin je najp­re­dá­va­nej­ší PEV auto­mo­bil na čín­skom trhu vôbec (zopár sa ich pre­da­lo aj v Latin­skej Ame­ri­ke). Je to rých­ly plug-in hyb­rid­ný sedan so zrých­le­ním z 0 – 100km/h len za 5,9s a pod kapo­tou skrý­va 1,5l pre­pl­ňo­va­ný motor dopl­ne­ný o elek­tric­ký. Spo­lu majú výkon až 300 kon­ských síl.

6. BMW i3 – 16 052 kusov

A koneč­ne rode­ný Euró­pan. Je to plne elek­tric­ký, ino­va­tív­ny a ľah­ký voz. Ďal­ší výsle­dok inten­zív­ne­ho pou­ží­va­nia plas­tov vystu­že­ných uhlí­ko­vý­mi vlák­na­mi. Je to prvý las­to­vič­ka toh­to nemec­ké­ho kon­cer­nu v tej­to oblas­ti. Na zákla­doch i3 je posta­ve­ný aj mode­lo­vý rad i8.

5.Toyota Prius Plug-in Hyb­rid – cca. 18 400 kusov

Mys­lím, že Prius netre­ba bliž­šie pred­sta­vo­vať. Je to hádam jed­no z naj­zná­mej­šie auto z tej­to sfé­ry. Doko­py už bolo pre­da­ných viac ako 67 000 kusov, aj keď v roku 2014 kles­li pre­da­je o 14%, stá­le sa drží veľ­mi vyso­ko.

4.Volt/Ampera – cca. 21 323 kusov

Mož­no nezná­mi názov, ale tu je vysvet­le­nie. Ten­to auto­mo­bil sa pre­dá­va pod rôz­ny­mi znač­ka­mi po celom sve­te. Základ je Chev­ro­let Volt, potom sú náz­vy ako Hol­den Volt, Opel a Vau­xhall Ampe­ra. V roku 2014 tak­tiež zazna­me­na­li pre­pad o 18%, ale oča­ká­va­jú návrat na pred­chá­dza­jú­ce počty v roku 2016, kedy prí­du aj úpl­ne nový­mi vylep­še­nia­mi.

prvá TROJ­KA je tu. 

3. Mit­su­bis­hi Out­lan­der PHEV – 31 136 kusov 

Aj bez pre­da­ja v USA sa poda­ri­lo dosiah­nuť veľ­mi pek­ne čís­la pre­da­ja Out­lan­de­ra v Euró­pe, Japon­sku, Aus­trá­lii a na Novom Zélan­de. Je to jedi­né plug-in hyb­rid­né SUV na trhu. Od roku 2013, kedy zazna­me­nal ten­to krá­sa­vec 75% skok v pre­da­ji, stá­le ras­tie.

2. Tes­la Model S – 31 655 kusov 

Nie je to ďal­šia zná­ma tvár z oblas­ti elek­tric­kých áut, ale mini­mál­ne na Slo­ven­sku naj­zná­mej­šie. Naj­nov­šie pri­šiel Elon Musk s mode­lom P85D, kto­rý je pohá­ňa­ný na všet­ky kole­sa. Poda­ri­lo sa mu umiest­niť na dru­hej prieč­ke aj napriek tomu, že je to najd­rah­šie auto z celé­ho reb­ríč­ka. V minu­lom roku bolo pre­da­ných 16 550 áut Model S len v USA a zvy­šok tvo­rí pre­daj vo zvyš­ku sve­ta, kto­rý sa vyrá­ba v Cali­for­nii. Odha­du­je sa, že od uve­de­nia na trh v USA v roku 2012 sa celo­sve­to­vo pre­da­lo oko­lo 56 782 kusov. 

najp­re­dá­va­nej­ším autom sa stá­va.…

Nis­san Leaf – 61 507 kusov

Domi­nánt v zozna­me. Leaf so svo­jim pre­da­jom cez 61,5 tis kusov je neo­hro­ze­ným líd­rom na sve­te. Je to tak­mer dvoj­ná­so­bok pre­da­ných kusov ako má Tes­la a tiež je tak­mer o dvoj­ná­so­bok lač­nej­ší ako Tes­la. Od decem­bra 2010, kedy uzrel prvý Leaf svet­lo sve­ta sa ho pre­da­lo cez 158 000 kusov.

Odha­du­je sa, že do roku 2017 by sa mohol cel­ko­vý dojazd plne elek­tric­kých áut tak­mer stroj­ná­so­biť. Čo už je veľ­mi sluš­ná vyhliad­ka a dúfam, že sa toho ešte doži­jem kedy bude na sve­te jaz­diť viac áut na elek­tric­ký pohon ako na benzínový/naftový/plynový pohon.

Zdroj: hybridcars.com 

Pridať komentár (0)