Tesla? Nie. Nis­san Leaf je TOP elek­trické auto

Ivo Kokinda / 18. februára 2015 / Business

Môžem s rados­ťou tvr­diť, že elek­trické a hyb­ridné autá naďa­lej zvy­šujú svoj podiel na sve­to­vom trhu a pomaly dopĺňajú naf­tové a ben­zí­nové agre­gáty. Plne elek­trické a hyb­ridné auto­mo­bily tvo­ria sku­pinu známu ako Plug-in Elect­ric Vehic­les (PEV´s), kto­rých sa dokopy pre­dalo 718 000 kusov za rok 2014.

USA je zďa­leka naj­väč­ším PEV spot­re­bi­te­ľom s 290 000 kusmi, druhá je Čína s tak­mer tri krát men­ším pre­da­jom „len“ 113 355 kusov. Po nich nasle­duje Japon­sko (104 877), Holand­sko (43 762), Fran­cúz­sko (43 605)Nór­sko so 43 442 pre­da­nými kusmi.

A tu je TOP 10 najp­re­dá­va­nej­ších PEV´s v roku 2014:

10. Ford C-Max Energi – 8 705 kusov.

Ford nám začína zoznam so svo­jím C-Max Hyb­ri­dom. Je veľký a napriek tomu kom­paktný hatch­back pre pia­tich ces­tu­jú­cich. Táto hyb­ridná ver­zia je k dis­po­zí­cii len v USA a Kanade, pri­čom z cel­ko­vého počtu pre­da­ných kusov tvorí pre­daj v Kanade len 272 áut.

9. Renault Zoe – 11 323 kusov

Ďalší v zozname je Zoe od alian­cie výrob­cov Renault-Nis­san. Keď si pred­sta­vím Renault, tak v tom nevi­dím dobre auto, ale v spo­lu­práci z Nis­sa­nom, kto­rého tromf ešte len príde to môže byť zau­jí­mavé osvie­že­nie od tejto fran­cúz­skej značky. Cel­kový pre­daj od roku 2012 je 20 265 kusov a z toho cez 11 tis. bolo pre­da­ných minulý rok. Väč­šinu z pre­da­ných kusov sme­ro­valo na Európ­sky trh.

8. Ford Fusion Energi – 11 719 kusov

Opäť Ford, ale už s Fusion Energi. Aj tento model je len v ponuke ame­ric­kých dis­tri­bú­to­rov a aj tu je z cel­ko­vého pre­daja USA zod­po­vedné za 11 550 kusov. Fusion aj C-Max zdie­ľajú 2,0l motor Atkin­son a roz­diel je len pou­ži­tých baté­riách.

7.BYD Qin – 14 747 kusov

BYD Qin je najp­re­dá­va­nejší PEV auto­mo­bil na čín­skom trhu vôbec (zopár sa ich pre­dalo aj v Latin­skej Ame­rike). Je to rýchly plug-in hyb­ridný sedan so zrých­le­ním z 0-100km/h len za 5,9s a pod kapo­tou skrýva 1,5l pre­pl­ňo­vaný motor dopl­nený o elek­trický. Spolu majú výkon až 300 kon­ských síl.

6. BMW i3 – 16 052 kusov

A konečne rodený Euró­pan. Je to plne elek­trický, ino­va­tívny a ľahký voz. Ďalší výsle­dok inten­zív­neho pou­ží­va­nia plas­tov vystu­že­ných uhlí­ko­vými vlák­nami. Je to prvý las­to­vička tohto nemec­kého kon­cernu v tejto oblasti. Na zákla­doch i3 je posta­vený aj mode­lový rad i8.

5.Toyota Prius Plug-in Hyb­rid – cca. 18 400 kusov

Mys­lím, že Prius netreba bliž­šie pred­sta­vo­vať. Je to hádam jedno z naj­zná­mej­šie auto z tejto sféry. Dokopy už bolo pre­da­ných viac ako 67 000 kusov, aj keď v roku 2014 klesli pre­daje o 14%, stále sa drží veľmi vysoko.

4.Volt/Ampera – cca. 21 323 kusov

Možno neznámi názov, ale tu je vysvet­le­nie. Tento auto­mo­bil sa pre­dáva pod rôz­nymi znač­kami po celom svete. Základ je Chev­ro­let Volt, potom sú názvy ako Hol­den Volt, Opel a Vau­xhall Ampera. V roku 2014 tak­tiež zazna­me­nali pre­pad o 18%, ale oča­ká­vajú návrat na pred­chá­dza­júce počty v roku 2016, kedy prídu aj úplne novými vylep­še­niami.

prvá TROJKA je tu. 

3. Mit­su­bishi Out­lan­der PHEV – 31 136 kusov 

Aj bez pre­daja v USA sa poda­rilo dosiah­nuť veľmi pekne čísla pre­daja Out­lan­dera v Európe, Japon­sku, Aus­trá­lii a na Novom Zélande. Je to jediné plug-in hyb­ridné SUV na trhu. Od roku 2013, kedy zazna­me­nal tento krá­sa­vec 75% skok v pre­daji, stále ras­tie.

2. Tesla Model S – 31 655 kusov 

Nie je to ďal­šia známa tvár z oblasti elek­tric­kých áut, ale mini­málne na Slo­ven­sku naj­zná­mej­šie. Naj­nov­šie pri­šiel Elon Musk s mode­lom P85D, ktorý je pohá­ňaný na všetky kolesa. Poda­rilo sa mu umiest­niť na dru­hej priečke aj napriek tomu, že je to najd­rah­šie auto z celého reb­ríčka. V minu­lom roku bolo pre­da­ných 16 550 áut Model S len v USA a zvy­šok tvorí pre­daj vo zvyšku sveta, ktorý sa vyrába v Cali­for­nii. Odha­duje sa, že od uve­de­nia na trh v USA v roku 2012 sa celo­sve­tovo pre­dalo okolo 56 782 kusov. 

najp­re­dá­va­nej­ším autom sa stáva.…

Nis­san Leaf – 61 507 kusov

Domi­nánt v zozname. Leaf so svo­jim pre­da­jom cez 61,5 tis kusov je neo­hro­ze­ným líd­rom na svete. Je to tak­mer dvoj­ná­so­bok pre­da­ných kusov ako má Tesla a tiež je tak­mer o dvoj­ná­so­bok lač­nejší ako Tesla. Od decem­bra 2010, kedy uzrel prvý Leaf svetlo sveta sa ho pre­dalo cez 158 000 kusov.

Odha­duje sa, že do roku 2017 by sa mohol cel­kový dojazd plne elek­tric­kých áut tak­mer stroj­ná­so­biť. Čo už je veľmi slušná vyhliadka a dúfam, že sa toho ešte doži­jem kedy bude na svete jaz­diť viac áut na elek­trický pohon ako na benzínový/naftový/plynový pohon.

Zdroj: hybridcars.com 

Pridať komentár (0)