Tesla pred­sta­vila svetu nové super­ba­té­rie

Lukáš Gašparík jr. / 1. mája 2015 / Tech a inovácie

A je to vonku! Potom, ako pred časom Elon Musk twe­e­to­val o novom pro­dukte spo­loč­nosti Tesla, bol celý svet v oča­ká­vaní, čim nás chce Tesla dostať tento krát. Okrem zalo­že­nia novej spo­loč­nosti Tesla Energy, pred­sta­vil Elon Musk celému svetu aj dlho oča­ká­vané baté­rie.

Mys­leli ste si do teraz, že Tesla je iba auto­mo­bilka? Omyl. Tým hlav­ným pro­duk­tom boli vždy baté­rie, pre­tože bez nich by ani auto­mo­bily Tesla Motors neboli také skvelé. Dnes v noci pre­be­hol v Kali­for­nii v Palo Alto event, na kto­rom Tesla ozná­mila zalo­že­nie novej spo­loč­nosti Tesla Energy a záro­veň pred­sta­vila nové dlho oča­ká­vané baté­rie, ktoré sú špe­ciálne určené do domác­ností, pre biz­nis a tak isto by mali napá­jať aj verejné prie­s­trans­tvá. Ale poďme pekne po poriadku.

Tesla v noci pred­sta­vila svetu 2 baté­rie. Prvá s náz­vom POWER­WALL je určená do domác­ností a bude k dosta­niu vo dvoch ver­ziách: 10kWh za $35007kWh za $3000. Prvé kusy by sme mohli oča­ká­vať už kon­com leta. Celý sys­tém je opti­ma­li­zo­vaný tak, aby bol v prí­pade potreby schopný plne nahra­diť vašu elek­trickú sieť. A nie len vtedy, môžete ho pou­ží­vať kedy­koľ­vek. V prí­pade, že máte tento sys­tém pre­po­jený so solár­nymi kolek­tormi, môžete tak zní­žiť svoju spot­rebu ener­gie z elek­tric­kej siete.

Dru­hou baté­riou, ktorú Elon Musk v noci pred­sta­vil je POWER­PACK. Ide o baté­riu určenú špe­ciálne do biz­ni­so­vého pro­stre­dia a ako ju sám Elon Musk opí­sal, ide o “neko­nečne šká­lo­va­teľný sys­tém baté­rií, ktoré môžu byť pou­žité v pod­ni­koch, prie­mysle, ale dokonca môžu napá­jať aj verejné prie­s­trans­tvá.” Baté­rie budú dodá­vané s kapa­ci­tou 100kWh, avšak ich šká­lo­va­teľ­nosť je obrov­ská, pre­tože v koneč­nom dôsledku môžu byť dodané s kapa­ci­tou od 50kWh až do 10MWh a vyš­šie.

Mus­kove ambí­cie s novým pro­duk­tom sú obrov­ské, pre­tože na tla­čovke vyhlá­sil, že chce zme­niť spô­sob, akým ľud­stvo vyrába a spot­re­búva elek­trickú ener­giu. Dokonca pre­zra­dil aj kon­krétne čísla. Cele Spo­jené štáty by mohli byť napá­jane s pri­bližne 160 mili­ónmi POWER­PACK baté­rií a celý svet by sme vedeli napá­jať s 2 miliar­dami takýchto baté­rií.

Celý sys­tém týchto baté­rií by mal byť napá­janý zo solár­nej ener­gie.

Kým tento nový pro­dukt ohlá­sil svetu Elon Musk iba dnes, tak ver­zia POWER­WALL už má za sebou zhruba ročné tes­to­va­nie vybra­nými uží­va­teľmi a dokonca už bol aj v pre­daji. Pre sys­tém POWER­PACK začne Tesla príj­mať objed­návky až tento rok, po tom, ako sa jej podarí naplno roz­be­hnúť ich známu tová­reň na výrobu baté­rií GIGA­FAC­TORY.

Spo­loč­nosť Tesla bola pod tla­kom verej­nosti už zopár mesia­cov, avšak Elon Musk potvr­dil pred­sta­ve­nie novej pro­duk­to­vej línie pro­stred­níc­tvom twe­etu iba minulý mesiac. Rie­še­nie nových baté­rií by malo zní­žiť pre­vádz­kové náklady aj pre maji­te­ľov auto­mo­bi­lov Tesla. Keďže ich nabí­ja­nie z kla­sic­kej elek­tric­kej siete môže byť ešte stále nákladné, tento sys­tém napá­janý zo solár­nej ener­gie by to mal zní­žiť. Celý sys­tém by mohol fun­go­vať tak, že baté­ria sa pomo­cou solár­nej ener­gie nabíja počas celého dňa, pokým vy nie ste doma. Po prí­chode domov jed­no­du­cho napo­jíte vašu Teslu na nabí­jačku, ktorá bude schopná dobiť baté­rie vášho auta iba zo solár­nej ener­gie. Ak by to bolo všetko také doko­nalé ako Elon hovo­ril, tak prak­ticky by sme mali jaz­diť zadarmo. :)

V momente, keď sa baté­rie zo solár­nej ener­gie nabijú na 100%, sú schopné pre­by­točnú ener­giu posie­lať do elek­tric­kej roz­vod­nej siete vo vašom dome a tak zní­žiť jej odber z pla­te­ných zdro­jov. Celý tento sys­tém by mal byť podľa Elo­no­vých slov iba začiat­kom cesty, pre­tože Tesla má s baté­riami ešte obrov­ské plány.

Aby Elon Musk doká­zal svoje tvr­de­nia a pre­sved­čil všet­kých o kva­lite nových baté­rií, tak celý event, na kto­rom pre­behlo ich pred­sta­ve­nie, bol napá­janý pomo­cou nových Tesla baté­rií, ktoré načer­pali ener­giu zo slnka.

Na záver mi už len zostáva pozna­meť to, že sys­tém baté­rií od Tesla Energy je skvelý v tom, že v momente napl­ne­nia kapa­city baté­rií, je schopný posie­lať pre­by­točnú ener­giu do elek­tric­kej siete, čím zníži naše nároky na spot­rebu elek­tric­kej ener­gie. Zostáva nám len dúfať, že v budúc­nosti budeme vedieť na 100% využiť ener­giu z obno­vi­teľ­ných zdro­jov a možno jed­ného dňa budeme úplne schopný pre­žiť iba pomo­cou ener­gie z týchto zdro­jov.

Spo­loč­nosť Tesla má na to určite našliap­nuté a my veríme, že sa jej to jed­ného dňa podarí dotiah­nuť k doko­na­losti.

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE!

zdroj: The­Verge

Pridať komentár (0)