Tes­la pred­sta­vi­la sve­tu nové super­ba­té­rie

Lukáš Gašparík jr. / 1. mája 2015 / Tech a inovácie

A je to von­ku! Potom, ako pred časom Elon Musk twe­e­to­val o novom pro­duk­te spo­loč­nos­ti Tes­la, bol celý svet v oča­ká­va­ní, čim nás chce Tes­la dostať ten­to krát. Okrem zalo­že­nia novej spo­loč­nos­ti Tes­la Ener­gy, pred­sta­vil Elon Musk celé­mu sve­tu aj dlho oča­ká­va­né baté­rie.

Mys­le­li ste si do teraz, že Tes­la je iba auto­mo­bil­ka? Omyl. Tým hlav­ným pro­duk­tom boli vždy baté­rie, pre­to­že bez nich by ani auto­mo­bi­ly Tes­la Motors nebo­li také skve­lé. Dnes v noci pre­be­hol v Kali­for­nii v Palo Alto event, na kto­rom Tes­la ozná­mi­la zalo­že­nie novej spo­loč­nos­ti Tes­la Ener­gy a záro­veň pred­sta­vi­la nové dlho oča­ká­va­né baté­rie, kto­ré sú špe­ciál­ne urče­né do domác­nos­tí, pre biz­nis a tak isto by mali napá­jať aj verej­né prie­s­trans­tvá. Ale poď­me pek­ne po poriad­ku.

Tes­la v noci pred­sta­vi­la sve­tu 2 baté­rie. Prvá s náz­vom POWER­WALL je urče­ná do domác­nos­tí a bude k dosta­niu vo dvoch ver­ziách: 10k­Wh za $35007kWh za $3000. Prvé kusy by sme moh­li oča­ká­vať už kon­com leta. Celý sys­tém je opti­ma­li­zo­va­ný tak, aby bol v prí­pa­de potre­by schop­ný plne nahra­diť vašu elek­tric­kú sieť. A nie len vte­dy, môže­te ho pou­ží­vať kedy­koľ­vek. V prí­pa­de, že máte ten­to sys­tém pre­po­je­ný so solár­ny­mi kolek­tor­mi, môže­te tak zní­žiť svo­ju spot­re­bu ener­gie z elek­tric­kej sie­te.

Dru­hou baté­ri­ou, kto­rú Elon Musk v noci pred­sta­vil je POWER­PACK. Ide o baté­riu urče­nú špe­ciál­ne do biz­ni­so­vé­ho pro­stre­dia a ako ju sám Elon Musk opí­sal, ide o “neko­neč­ne šká­lo­va­teľ­ný sys­tém baté­rií, kto­ré môžu byť pou­ži­té v pod­ni­koch, prie­mys­le, ale dokon­ca môžu napá­jať aj verej­né prie­s­trans­tvá.” Baté­rie budú dodá­va­né s kapa­ci­tou 100k­Wh, avšak ich šká­lo­va­teľ­nosť je obrov­ská, pre­to­že v koneč­nom dôsled­ku môžu byť doda­né s kapa­ci­tou od 50k­Wh až do 10MWh a vyš­šie.

Mus­ko­ve ambí­cie s novým pro­duk­tom sú obrov­ské, pre­to­že na tla­čov­ke vyhlá­sil, že chce zme­niť spô­sob, akým ľud­stvo vyrá­ba a spot­re­bú­va elek­tric­kú ener­giu. Dokon­ca pre­zra­dil aj kon­krét­ne čís­la. Cele Spo­je­né štá­ty by moh­li byť napá­ja­ne s pri­bliž­ne 160 mili­ón­mi POWER­PACK baté­rií a celý svet by sme vede­li napá­jať s 2 miliar­da­mi takých­to baté­rií.

Celý sys­tém tých­to baté­rií by mal byť napá­ja­ný zo solár­nej ener­gie.

Kým ten­to nový pro­dukt ohlá­sil sve­tu Elon Musk iba dnes, tak ver­zia POWER­WALL už má za sebou zhru­ba roč­né tes­to­va­nie vybra­ný­mi uží­va­teľ­mi a dokon­ca už bol aj v pre­da­ji. Pre sys­tém POWER­PACK začne Tes­la príj­mať objed­náv­ky až ten­to rok, po tom, ako sa jej poda­rí napl­no roz­be­hnúť ich zná­mu tová­reň na výro­bu baté­rií GIGA­FAC­TO­RY.

Spo­loč­nosť Tes­la bola pod tla­kom verej­nos­ti už zopár mesia­cov, avšak Elon Musk potvr­dil pred­sta­ve­nie novej pro­duk­to­vej línie pro­stred­níc­tvom twe­e­tu iba minu­lý mesiac. Rie­še­nie nových baté­rií by malo zní­žiť pre­vádz­ko­vé nákla­dy aj pre maji­te­ľov auto­mo­bi­lov Tes­la. Keď­že ich nabí­ja­nie z kla­sic­kej elek­tric­kej sie­te môže byť ešte stá­le náklad­né, ten­to sys­tém napá­ja­ný zo solár­nej ener­gie by to mal zní­žiť. Celý sys­tém by mohol fun­go­vať tak, že baté­ria sa pomo­cou solár­nej ener­gie nabí­ja počas celé­ho dňa, pokým vy nie ste doma. Po prí­cho­de domov jed­no­du­cho napo­jí­te vašu Tes­lu na nabí­jač­ku, kto­rá bude schop­ná dobiť baté­rie váš­ho auta iba zo solár­nej ener­gie. Ak by to bolo všet­ko také doko­na­lé ako Elon hovo­ril, tak prak­tic­ky by sme mali jaz­diť zadar­mo. :)

V momen­te, keď sa baté­rie zo solár­nej ener­gie nabi­jú na 100%, sú schop­né pre­by­toč­nú ener­giu posie­lať do elek­tric­kej roz­vod­nej sie­te vo vašom dome a tak zní­žiť jej odber z pla­te­ných zdro­jov. Celý ten­to sys­tém by mal byť pod­ľa Elo­no­vých slov iba začiat­kom ces­ty, pre­to­že Tes­la má s baté­ria­mi ešte obrov­ské plá­ny.

Aby Elon Musk doká­zal svo­je tvr­de­nia a pre­sved­čil všet­kých o kva­li­te nových baté­rií, tak celý event, na kto­rom pre­beh­lo ich pred­sta­ve­nie, bol napá­ja­ný pomo­cou nových Tes­la baté­rií, kto­ré načer­pa­li ener­giu zo sln­ka.

Na záver mi už len zostá­va pozna­meť to, že sys­tém baté­rií od Tes­la Ener­gy je skve­lý v tom, že v momen­te napl­ne­nia kapa­ci­ty baté­rií, je schop­ný posie­lať pre­by­toč­nú ener­giu do elek­tric­kej sie­te, čím zní­ži naše náro­ky na spot­re­bu elek­tric­kej ener­gie. Zostá­va nám len dúfať, že v budúc­nos­ti bude­me vedieť na 100% využiť ener­giu z obno­vi­teľ­ných zdro­jov a mož­no jed­né­ho dňa bude­me úpl­ne schop­ný pre­žiť iba pomo­cou ener­gie z tých­to zdro­jov.

Spo­loč­nosť Tes­la má na to urči­te našliap­nu­té a my verí­me, že sa jej to jed­né­ho dňa poda­rí dotiah­nuť k doko­na­los­ti.

AK ŤA TEN­TO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUD­NI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TU­PY DOKÁ­ŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRI­VE!

zdroj: The­Ver­ge

Pridať komentár (0)