Tesla spus­tila na Slo­ven­sku prvú super­na­bí­jačku

Martin Bohunický / 15. januára 2016 / Tech a inovácie

Tesla otvo­rila na Slo­ven­sku prvú super­na­bí­ja­ciu sta­nicu.

Nachá­dza sa dva kilo­metre od rých­lost­nej cesty R1, v hoteli Kas­kády neďa­leko Zvo­lena. Svoju Teslu si to môžeš nabiť do kapa­city 80% za pri­bližne 40 minút. Takéto nabi­tie zabez­pečí dojazd na 300 kilo­met­rov.

image_1436

Tesla tak výrazne zjed­no­duší pre­sun z Bra­ti­slavy do Košíc, keďže kapa­city auta boli na takúto cestu dopo­siaľ nedos­ta­točné. Nabí­ja­nie v bež­nej zásuvke pri­tom trvá pri­bližne 24 hodín.

Oča­káva sa, že “Tesla Super­char­ger” pri Zvo­lene nebude jedi­nou nabí­jač­kou tohoto druhu. Ďal­šia sta­nica by mala vyrásť čoskoro pri Bra­ti­slave. Pre maji­te­ľov áut Tesla je využi­tie týchto nabí­ja­čiek doži­votne zadarmo.

image_1440 (1)image_1434image_1432image_1437

Zdroj foto­gra­fií: teslaclub.sk, pou­ží­va­teľ Juro

Pridať komentár (0)