Tes­la spus­ti­la na Slo­ven­sku prvú super­na­bí­jač­ku

Martin Bohunický / 15. januára 2016 / Tech a inovácie

Tes­la otvo­ri­la na Slo­ven­sku prvú super­na­bí­ja­ciu sta­ni­cu.

Nachá­dza sa dva kilo­met­re od rých­lost­nej ces­ty R1, v hote­li Kas­ká­dy neďa­le­ko Zvo­le­na. Svo­ju Tes­lu si to môžeš nabiť do kapa­ci­ty 80% za pri­bliž­ne 40 minút. Také­to nabi­tie zabez­pe­čí dojazd na 300 kilo­met­rov.

image_1436

Tes­la tak výraz­ne zjed­no­du­ší pre­sun z Bra­ti­sla­vy do Košíc, keď­že kapa­ci­ty auta boli na takú­to ces­tu dopo­siaľ nedos­ta­toč­né. Nabí­ja­nie v bež­nej zásuv­ke pri­tom trvá pri­bliž­ne 24 hodín.

Oča­ká­va sa, že “Tes­la Super­char­ger” pri Zvo­le­ne nebu­de jedi­nou nabí­jač­kou toho­to dru­hu. Ďal­šia sta­ni­ca by mala vyrásť čosko­ro pri Bra­ti­sla­ve. Pre maji­te­ľov áut Tes­la je využi­tie tých­to nabí­ja­čiek doži­vot­ne zadar­mo.

image_1440 (1)image_1434image_1432image_1437

Zdroj foto­gra­fií: teslaclub.sk, pou­ží­va­teľ Juro

Pridať komentár (0)