Tes­la spus­ti­la pre­daj ojaz­de­né­ho Mode­lu S

Lukáš Gašparík jr. / 5. mája 2015 / Tech a inovácie

Je jas­né, že autá Tes­la si nemô­že dovo­liť kaž­dý. Elon Musk sa teraz roz­ho­dol, že túto bari­é­ru zbú­ra a Tes­la Motors začne po novom pre­dá­vať aj ojaz­de­né autá, na kto­ré bude posky­to­vať tie isté výho­dy ako na nové.

Tes­la Motors spus­ti­la od začiat­ku mája nový prog­ram, v kto­rom zača­la ponú­kať ojaz­de­né autá. Za niž­šiu cenu si tak môže­te kúpiť Tes­lu Model S. Všet­ky ojaz­de­né autá, kto­ré bude Tes­la pre­dá­vať, prej­dú kom­plet­ným ser­vi­som a kon­tro­lou spo­ľah­li­vos­ti pria­mo u výrob­cu a Tes­la bude na ne posky­to­vať doda­toč­nú 4 roč­nú záru­ku. Ako pove­dal hovor­ca Tes­la Motors, tak “jaz­den­ky” by mali byť k dis­po­zí­cií pria­mo u výrob­cu, aby bolo mož­né si svoj­ho štvor­ko­le­so­vé­ho milá­či­ka objed­nať aj z pohod­lia domo­va cez inter­net. Nový prog­ram pre­da­ja jaz­de­ných vozi­diel je dopo­siaľ dostup­ný v 11-tich ame­ric­kých mes­tách, avšak plá­ny sú také, aby sa postup­ne roz­ší­ril do celé­ho sve­ta.

Tes­la posky­tu­je doda­toč­nú záru­ku na 4 roky ale­bo 80.000 km.

Môže­me pred­po­kla­dať, že po tom­to vyhlá­se­ní môže Tes­la oča­ká­vať prí­lev ich jaz­de­niek, pre­to­že od prvé­ho mode­lu Tes­la S uply­nul už neja­ký ten čas a nad­šen­ci áut Tes­la ju budú urči­te chcieť vyme­niť za nov­ší model. A teraz koneč­ne k cene. Cena takej­to jed­nej ojaz­de­nej Tes­ly by sa mala pohy­bo­vať v roz­me­dzí od $60.000 do $90.000. Spo­loč­nosť Tes­la Motors si od toh­to prog­ra­mu sľu­bu­je zvý­še­nie jej príj­mov, pre­to­že ako je zná­me, tak pre­daj jaz­de­niek pri­ná­ša auto­mo­bil­kám väč­šie zis­ky ako pre­daj nových áut.

Úprim­ne, čakal som, že cena bude ešte niž­šia, ale lep­šie ako kame­ňom do hla­vy:).

AK ŤA TEN­TO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUD­NI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TU­PY DOKÁ­ŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRI­VE!

zdroj: The­Ver­ge

Pridať komentár (0)