Tesla spus­tila pre­daj ojaz­de­ného Modelu S

Lukáš Gašparík jr. / 5. mája 2015 / Tech a inovácie

Je jasné, že autá Tesla si nemôže dovo­liť každý. Elon Musk sa teraz roz­ho­dol, že túto bari­éru zbúra a Tesla Motors začne po novom pre­dá­vať aj ojaz­dené autá, na ktoré bude posky­to­vať tie isté výhody ako na nové.

Tesla Motors spus­tila od začiatku mája nový prog­ram, v kto­rom začala ponú­kať ojaz­dené autá. Za niž­šiu cenu si tak môžete kúpiť Teslu Model S. Všetky ojaz­dené autá, ktoré bude Tesla pre­dá­vať, prejdú kom­plet­ným ser­vi­som a kon­tro­lou spo­ľah­li­vosti priamo u výrobcu a Tesla bude na ne posky­to­vať doda­točnú 4 ročnú záruku. Ako pove­dal hovorca Tesla Motors, tak “jaz­denky” by mali byť k dis­po­zí­cií priamo u výrobcu, aby bolo možné si svojho štvor­ko­le­so­vého milá­čika objed­nať aj z pohod­lia domova cez inter­net. Nový prog­ram pre­daja jaz­de­ných vozi­diel je dopo­siaľ dostupný v 11-tich ame­ric­kých mes­tách, avšak plány sú také, aby sa postupne roz­ší­ril do celého sveta.

Tesla posky­tuje doda­točnú záruku na 4 roky alebo 80.000 km.

Môžeme pred­po­kla­dať, že po tomto vyhlá­sení môže Tesla oča­ká­vať prí­lev ich jaz­de­niek, pre­tože od prvého modelu Tesla S uply­nul už nejaký ten čas a nad­šenci áut Tesla ju budú určite chcieť vyme­niť za novší model. A teraz konečne k cene. Cena takejto jed­nej ojaz­de­nej Tesly by sa mala pohy­bo­vať v roz­me­dzí od $60.000 do $90.000. Spo­loč­nosť Tesla Motors si od tohto prog­ramu sľu­buje zvý­še­nie jej príj­mov, pre­tože ako je známe, tak pre­daj jaz­de­niek pri­náša auto­mo­bil­kám väč­šie zisky ako pre­daj nových áut.

Úprimne, čakal som, že cena bude ešte niž­šia, ale lep­šie ako kame­ňom do hlavy:).

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE!

zdroj: The­Verge

Pridať komentár (0)