Tesla update s auto­pi­lo­tom príde už za pár dní!

Rudolf Nečas / 13. októbra 2015 / Tools a produktivita

CEO Tesly, Elon Musk cez Twit­ter ozná­mil, že už od štvr­tku bude dostupný nový update na ver­ziu 7, ktorý vozid­lám tejto spo­loč­nosti pri­ne­sie fun­kciu auto­pi­lota.

Musk už tento rok na kon­fe­ren­cii načr­tol časť jeho vízie auto­nóm­nych vozi­diel, ale záro­veň zdô­raz­nil, že to bude postupný pro­ces. A tak sa nedá čakať, že nový update zmení Model S alebo Model X na zázračné samo­jaz­diace stroje. Ver­zia 7 imple­men­tuje nie­koľko polo-auto­nóm­nych vylep­šení ako naprí­klad asis­tenta pre par­ko­va­nie a auto­pi­lota pre jazdu na diaľ­nici. Poďme sa na ne lep­šie pozrieť.

Auto­ma­tické zatá­ča­nie

Okrem adap­tív­neho tem­po­matu, ktorý má Tesla už nejakú tú chvíľu je toto jed­ným z naj­viac oča­ká­va­ných vylep­šení. Úlo­hou tejto fun­kcie je udr­žať ťa aj s tvo­jím autom v jazd­nom pruhu. Zamest­nanci Tesly tento sys­tém tes­to­vali na diaľ­nici s nedávno pred­sta­ve­ným Mode­lom X a vyze­ralo to, že fun­guje naozaj dobre. Máš obavy, že tvoja Tesla nedo­káže zna­če­nie na ceste poriadne rozo­znať? Tak to nemu­síš. V prí­pade, že soft­vér zazna­mená prob­lémy s dete­ko­va­ním čiar, bude pípať až kým sa nechy­tíš volantu.

Auto­ma­tické mene­nie pru­hov

Sčasti podobné, ako pre­došlé vylep­še­nie, táto fun­kcia sama zmení jazdný pruh, keď sa tak roz­hod­neš. Všetko, čo pre to musíš uro­biť, je „vyho­diť“ sme­rovku do strany, ktorú chceš a tvoja Tesla zmení jazdný pruh pokiaľ je tam miesto. Áno, je to až tak jed­no­du­ché. Všetka zod­po­ved­nosť za to však, samoz­rejme ostáva na tvo­jich ple­ciach.

Par­ko­vací asis­tent

A nako­niec jedna z naj­zau­jí­ma­vej­ších fun­kcií, ktorá však má byť dostupná až v update 7.1. Vďaka nemu má byť Tesla schopná sama zapar­ko­vať alebo vyjsť z garáže. Presne tak. Nemu­síš ani sedieť v aute a ono samo zapar­kuje alebo príde pred garáž. Všetko toto je možné vďaka 12 sen­zo­rom na spod­nej strane vozidla, dopredu sme­ru­jú­cej kamere umiest­ne­nej vedľa spät­ného zrkadla a rada­ro­vému sys­tému v pred­nej časti. Tie sú kľú­čom pre samos­tatnú jazdu.

Nový Auto­pi­lot update bude dostupný pre všetky modely Tesla, cena za jeho akti­vo­va­nie je 2500 dolá­rov. 

zdroj: ign.com
Pridať komentár (0)