Tesla vie ako sa odme­niť svo­jim zákaz­ní­kom!

Alexandra Dulaková / 20. augusta 2015 / Tech a inovácie

Tí, čo si už stihli kúpiť model S od eko­lo­gic­kého auto­mo­bi­lo­vého výrobcu, sa majú na čo tešiť. Budú si môcť vyskú­šať, aké to je jaz­diť s auto­pi­lo­tom v kaž­do­den­nej pre­mávke. Až také jed­no­du­ché to ale nebude.

Podľa vízií a rečí Tesly sme si začali ich samo­ria­diace auto pred­sta­vo­vať ako vozeň na šty­roch kole­sách, kde za jazdy nemáme vôbec žiadnu zod­po­ved­nosť a môžeme kľudne aj spať. Nie je to cel­kom tak, mini­málne nie v najb­liž­šej budúc­nosti. Musk vysvet­lil, že prin­cíp auto­pi­lota v jeho autách bude podobný ako v lie­tadle. Tesla S bude vodiča viesť, pomá­hať mu, pop­rí­pade podľa potreby zabrzdí, vyrovná auto, aby ostalo vo svo­jom pruhu a bude okolo seba roz­poz­ná­vať pre­kážky. Rov­nako ako pri lie­tad­lách sa bude od šoféra oča­ká­vať, že na sys­tém dohliadne a neuloží sa na spá­nok – rov­nako ako si ani pilot nemôže počas letu vyjsť z kok­pitu a nechať lie­tadlo lie­tať úplne samo.

Vybraní vodiči sa aj tak nemajú na čo sťa­žo­vať. A nie sú jediní. Naprí­klad VolvoBMW na podob­nom sys­téme už usi­lovne pra­cujú. Volvo plá­nuje v roku 2017 spolu so sto zákaz­níkmi usku­toč­niť jazdu, počas kto­rej nový sys­tém prvý­krát verejne odpre­zen­tujú. Celá akcia sa bude odo­hrá­vať vo švéd­skom Got­henr­bugu, odkiaľ Volvo pochá­dza.

BMW je už o niečo ďalej. Prvú ofi­ciálnu jazdu usku­toč­nilo tento rok na ceste zo San Fran­cisca do Las Vegas. Ani Google sa nechce nechať zahan­biť, a tak spolu s Lexu­som vyví­jajú ten istý vyná­lez. Vraj na nie­čom podob­nom pra­cuje aj Apple, no zatiaľ sú to len dohady. Uvi­díme, ktorá značka a model nás naj­viac ohro­mia a na ktoré sa na našich ces­tách budeme časom vedieť spo­ľa­hnúť. 

Zdroj: Busi­ness Insi­der

Pridať komentár (0)