Tesla začne spo­plat­ňo­vať nabí­ja­nie pre nových maji­te­ľov

Dárius Polák / 9. november 2016 / Business

Nastáva zmena poli­tiky Tesly.

Tesla dopo­siaľ ponú­kala neob­me­dzené pou­ží­va­nie siete super­na­bí­ja­čiek pre vodi­čov svo­jich mode­lov zadarmo. To však netrvalo done­ko­nečna. Spo­loč­nosť ozná­mila pri­chá­dza­júce zmeny pre prog­ram super­na­bí­ja­čiek, ktoré zahŕňajú popla­tok pre vlast­ní­kov, ktorí si kúpia svoju Teslu po 1. janu­ári 2017 — ale iba v tom prí­pade, ak pre­siahnu 400 kWh nabí­ja­nia za rok, čo zna­mená elek­trickú ener­giu na pri­bližne 1 600 km. Potom, čo vodiči túto vzdia­le­nosť pre­kro­čia, budú spo­plat­není prí­ras­tko­vým poplat­kom, kto­rého výška bude závi­sieť od pou­ží­va­nia. Jeho cena by však nemala byť prí­liš vysoká a stále má ostať výhodná v porov­naní s kla­sic­kým autom pohá­ňa­ným bež­ným pali­vom.

titulna

Ako bolo spo­me­nuté na začiatku, objed­návky do 1. janu­ára 2017 nie sú ovplyv­nené — noví maji­te­lia dostanú zdarma nabí­ja­nie v sieti super­na­bí­ja­čiek v prí­pade, ak si vyz­dvihnú svoje nové vozidlo do 1. apríla 2017. Tesla tvrdí, že táto zmena prišla v dôsledku zmeny nasta­ve­nia eko­no­mic­kej poli­tiky ohľa­dom super­na­bí­ja­čiek. Táto zmena umožní spo­loč­nosti rein­ves­to­vať zís­kané finan­cie nas­päť do siete a akce­le­ro­vať rast firmy. Takisto pozna­me­nala, že hoci bude sieť super­na­bí­ja­čiek spo­plat­nená, nikdy nepôjde o zis­kový biz­nis. Toto naz­na­čuje, že všetky peniaze zís­kané z poplat­kov, budú využí­vané na udr­žo­va­nie a expanziu/rast siete super­na­bí­ja­čiek. Časový plán pre zmenu ovplyvní pre­dov­šet­kým maji­te­ľov Modelu 3.

Tesla dopo­siaľ neod­ha­lila detaily týka­júce sa spô­sobu spo­plat­ne­nia a kom­pletné infor­má­cie poskytne až neskôr v tomto roku. Spo­loč­nosť však pozna­me­nala, že tieto špe­ci­fi­ká­cie sa budú odli­šo­vať v závis­losti od času a regi­óny, ceny za elek­trickú ener­giu a iné fak­tory.

2

Všetci sme vedeli, že neob­me­dzený prog­ram super­na­bí­ja­čiek zdarma nedo­káže vydr­žať naveky. Na druhú stranu, súčasní maji­te­lia a budúci maji­te­lia, ktorí si stihnú kúpiť Teslu do konca tohto roka sú za svoju pre­ja­venú dôveru voči tejto spo­loč­nosti odme­není doži­vot­ným využí­va­ním výhod super­na­bí­ja­čiek. Do týchto výhod patrí i hard­vér potrebný pre auto­pi­lota.

Tesla pre­chá­dza veľ­kou zme­nou, kedy sa pri­pra­vuje na masové vyrá­ba­nie áut zame­ra­ných na strednú triedu. Spo­loč­nosť navyše po troch rokoch prvý raz vyká­zala zisk, čo prav­de­po­dobne pri­nieslo inves­to­rom dôvod na úsmev. Uvi­díme však, či im to po všet­kej tej snahe nako­niec vyjde. Musk a spol. si však určite nejako pora­dia.

1

zdroj: techcrunch.com, zdroj foto­gra­fií: Char­ged EVs/techcrunch.com 

Pridať komentár (0)