Tesle sa v Nemecku nedarí. Pre­daje sú kata­stro­fálne

Lukáš Timko / 22. september 2015 / Tools a produktivita

Tesla Motors vybu­do­valo v Ame­rike kult sil­ných elek­tric­kých špor­to­vých áut. Európa sa však zdá byť o niečo tvr­dší orie­šok. Za posled­ných osem mesia­cov sa v Nemecku pre­dalo iba 958 Tesiel Model S s cenou 81 800 eur. To je len zlo­mok z 5 149 pre­da­ných áut porov­na­teľne dra­hého Mer­ce­desu Benz S-Class sedan. Nemecký pionier v elek­tric­kých autách BMW i3 pred­be­hol Model S o viac ako 30 per­cent.

Kon­ku­ren­cia elek­trický aut sa uká­zala na sve­to­zná­mom auto­sa­lóne vo Frank­furte, kde Tesla Model X chý­bal. Audi pred­sta­vilo svoj bez-emisný E-tron Quattro kon­cept SUV, Pors­che sľú­bilo elek­trické špor­tové auto do pia­tich rokov a pred­sta­vi­te­lia BMW pove­dali, že viac zele­ných „i“ mode­lov je už na ceste. Po indi­vi­du­ál­nych úspe­choch v Holand­sku a Nór­sku, Tesla a jej CEO Elon Musk musia pri­jať výzvu všet­kých troch nemec­kých zna­čiek a vybo­jo­vať si svoju pozí­ciu v Európe.

Nie je to len o jed­nom úspe­chu v Nór­sku, musíte byť úspešný na veľ­kých trhoch.“ Pove­dal Ste­fan Brat­zel, ria­di­teľ Cen­tra pre Auto­mo­bi­lový Manaž­ment na Uni­ver­zite Apli­ko­va­ných Vied v Ber­gisch Glad­bach, Nemecko. „Ak uspe­jete v Nemecku, uspe­jete všade.“

Dlho­dobý cieľ

V uto­rok bol na auto­sa­lóne vo Frank­furte výstavný pries­tor Tesly nevý­razný oproti hluč­nej muzike a davu pri pavi­ló­noch nemec­kých výrob­cov. Len pár náv­štev­ní­kov pre­šlo okolo troch Mode­lov S v čer­ve­nej, bie­lej a mod­rej farbe. Ame­rický výrobca pove­dal, že kroky jeho riva­lov mu pomôžu z dlho­do­bého hľa­diska.

Pre nás je dlho­dobý cieľ dostať ľudí do elek­tric­kých áut, preto potre­bu­jeme pomoc od tra­dič­ných výrob­cov.“ pove­dal Ricardo Reyes, hovorca Tesly. „Ak poču­jete spo­loč­nosti ako Pors­che alebo BMW, hovo­riť o elek­tric­kých autách ako o záväz­koch voči verej­nosti, je to obha­jo­va­nie toho, o čo sa sna­žíme my.“

Tieto snahy sú v Nemecku veľ­kou výzvou, pre­tože Nemecký zákaz­ník sa len pomaly pris­pô­so­buje novým pro­duk­tom a preto viac dôve­ruje domá­cim znač­kám. Toto nie je jediný prob­lém, pre­tože Tesla nemá nikoho, kto by vie­dol pre­daj v Európe a spo­loč­nosť tiež neplá­nuje roz­ši­ro­vať svoju Nemeckú sieť rýchlo-nabí­ja­cích sta­níc. Tesla pre­dala v Európe 7 100 vozi­diel a 11 700 vozi­diel v Ame­rike len v prvej polo­vici tohto roka. „Toto je pro­dukt a druh mar­ke­tingu, ktorý naj­lep­šie vyho­vuje Ame­rike.“ Pove­dal Ber­nard Jul­lien, ria­di­teľ Paríž­skeho auto­mo­bi­lo­vého think tanku Ger­pisa.

Bude trvať roky kým Tesla získa silnú pozí­ciu v Európe. Model X, ktorý sa začne pre­dá­vať túto jeseň, by tento fakt zme­nil nemal, pre­tože zákaz­níci s väč­šou hoto­vos­ťou sú nala­dený skôr na SUV so spa­lo­va­cím moto­rom. Výraz­nejší rast tržieb by mal prísť s Mode­lom 3, ktorý bude men­ším autom v ceno­vom roz­pätí od 30 000 do 35 000 dolá­rov.

Nór­sky Boom

Tesla sa pochvá­lila, že Európ­ske tržby z prvého pol­roka zazna­me­nali nárast o viac ako 50%. Naj­viac sa na tom podie­ľali pre­daje v Nór­sku, kde štedré vládne dotá­cie, par­ko­va­nie zadarmo a jaz­de­nie v líniách pre auto­busy tak­mer stroj­ná­so­bili počet pasa­žie­rov v elek­tric­kých autách. Model S bol v kra­jine dru­hým najp­re­dá­va­nej­ším elek­tric­kým autom hneď po VW e-Golf.

Nór­sky boom nebude trvať večne. Vláda sa vyjad­rila, že od roku 2018 postupne začne zose­ká­vať sti­muly pre kúpu elek­tric­kého autá.

Ak chce Tesla v Európe uspieť, musí pre­sved­čiť viac kup­cov ako je Jerome Benoit, 32 ročný CEO fran­cúz­skeho Delta Plus. Benoit v roku 2013 vyme­nil svoje BMW radu 3 za Teslu S85 najmä preto, lebo elek­trické autá dávajú pocit, že jaz­díte autom, ktoré je na čele auto­mo­bi­lo­vého prie­myslu. Táto pozí­cia pred­tým pat­rila tra­dič­ným Nemec­kým výrob­com. „Som si istý, že môj otec by si toto auto nekú­pil, pre­tože je prí­liš high-tech a tak odlišné od oby­čaj­ných luxus­ných seda­nov.“ pove­dal Benoit.

Pridať komentár (0)