Samba: Tex­tové správy sú Out, video správy In

Marek Šándor / 28. február 2014 / Business

Video mes­sa­ging apli­ká­cia Samba zís­kala v týchto dňoch $630,000 v seed finan­co­vaní od súkrom­ných inves­to­rov. Samba je uni­kátna v user expe­rience, ktorú ponúka svo­jim uží­va­te­ľom. Je to jed­no­du­ché, hravé a fun­guje to. CEO Barak Hacha­mov tvrdí: „Žiadny emo­ti­kon sa nevy­rovná výrazu tváre člo­veka’’.

Ako to fun­guje?

Keď user obdrží video správu, apli­ká­cia natáča pred­nou kame­rou jeho reak­ciu a to všetko zazna­me­náva auto­ma­ticky počas pre­hrá­va­nia pri­ja­tého videa. Táto reak­cia je zosynch­ro­ni­zo­vaná s pre­hrá­va­ným video a je ihneď zaslaná odo­sie­la­te­ľovi. Už teraz je jasné, že budúc­nosť správ neleží v roz­siah­lych tex­to­vých ese­jach, ale v hra­vom video kon­tente. Budúc­nosť je hravá a videá sa v najb­liž­ších rokoch ešte len doč­kajú sku­toč­nej hry, na čo sa už teraz tešíme. 

Otvo­rené video kon­ver­zá­cie (kon­takty), sú zora­dené ver­ti­kálne pod sebou, no jed­not­livé videá od kon­krét­nej osoby sú veľmi pekne zora­dené v hori­zon­tál­nej forme od naj­nov­šieho po naj­star­šie. Samba myslí aj na súkro­mie a dáva uží­va­te­ľovi kon­trolu, umož­ňuje vyma­zať zaslanú video správu. Vyzerá že face-to-face komu­ni­ká­cia je možná aj cez mobil.

Samba vznikla v roku 2013. Jej Inves­tormi sú AOL, Gene­sis Par­tners a 2B Angels. Autori apli­ká­cie veria, že nová metóda komu­ni­ká­cie vytvorí oveľa viac reak­cií a zapo­je­nia medzi odo­sie­la­te­ľom a pri­jí­ma­te­ľom video správy. 

Zdroj: The­next­web

Pridať komentár (0)