Sam­ba: Tex­to­vé sprá­vy sú Out, video sprá­vy In

Marek Šándor / 28. februára 2014 / Business

Video mes­sa­ging apli­ká­cia Sam­ba zís­ka­la v tých­to dňo­ch $630,000 v seed finan­co­va­ní od súkrom­ný­ch inves­to­rov. Sam­ba je uni­kát­na v user expe­rien­ce, kto­rú ponú­ka svo­jim uží­va­te­ľom. Je to jed­no­du­ché, hra­vé a fun­gu­je to. CEO Barak Hacha­mov tvr­dí: „Žiad­ny emo­ti­kon sa nevy­rov­ná výra­zu tvá­re člo­ve­ka’’.

Ako to funguje?

Keď user obdrží video správu, aplikácia natáča prednou kamerou jeho reakciu a to všetko zaznamenáva automaticky počas prehrávania prijatého videa. Táto reakcia je zosynchronizovaná s prehrávaným video a je ihneď zaslaná odosielateľovi. Už teraz je jasné, že budúcnosť správ neleží v rozsiahlych textových esejach, ale v hravom video kontente. Budúcnosť je hravá a videá sa v najbližších rokoch ešte len dočkajú skutočnej hry, na čo sa už teraz tešíme. 

 

Otvorené video konverzácie (kontakty), sú zoradené vertikálne pod sebou, no jednotlivé videá od konkrétnej osoby sú veľmi pekne zoradené v horizontálnej forme od najnovšieho po najstaršie. Samba myslí aj na súkromie a dáva užívateľovi kontrolu, umožňuje vymazať zaslanú video správu. Vyzerá že face-to-face komunikácia je možná aj cez mobil.

Samba vznikla v roku 2013. Jej Investormi sú AOL, Genesis Partners a 2B Angels. Autori aplikácie veria, že nová metóda komunikácie vytvorí oveľa viac reakcií a zapojenia medzi odosielateľom a prijímateľom video správy. 

 

 

Zdroj: Thenextweb

 

Pridať komentár (0)