Tex­to­vý edi­tor “Sub­li­me text” sa po roku odml­ky vra­cia

Kristína Šuvadová / 10. februára 2016 / Lifehacking

Sub­li­me Text je jeden z naj­lep­ších tex­to­vých edi­to­rov, kto­rý sa po roku opäť vra­cia do hry a vraj bude ešte lep­ší, ako kedy­si.

Ten­to týž­deň sa k živo­tu zno­vu pre­bu­dil tex­to­vý edi­tor Sub­li­me text s novým upda­tom, kto­rý pri­ná­ša mno­ho vylep­še­ní, ako naprí­klad sub­li­me — syn­tax, ale­bo rých­lej­šie nahrá­va­nie súbo­rov.

Logo sublime 3

foto: sub­li­me­text

Tím vývo­já­rov tiež roz­ší­ril mož­nos­ti “základ­né­ho balíč­ka”, tak­že aj zadar­mo s ním vieš uro­biť cel­kom veľ­ké veci. Novin­kou je tiež nový člen tímu — Will Bond, kto­rý momen­tál­ne zhá­ňa ešte jed­né­ho člo­ve­ka do tímu (máš šan­cu!).

Sub­li­me Text je vo vývo­ji už od roku 2013, no v Mar­ci 2015 bol zve­rej­ne­ný posled­ný upda­te prog­ra­mu a násled­ne na to sa už nový neob­ja­vil.

Na web­strán­ke Hac­ker News, kto­rá sa zame­ria­va na oblasť IT a tech­no­ló­gií, sa v roku 2014 obja­vil roz­ho­vor s vývo­jár­mi Sub­li­me Tex­tu. V roz­ho­vo­re sa ich pýta­li, či plá­nu­jú s edi­to­rom a s jeho updat­mi pokra­čo­vať. “Urči­te neplá­nu­je­me vývoj Sub­li­me Tex­tu zasta­viť.” No napriek tomu čo hovo­ri­li, ich “tím” sa už vte­dy skla­dal z jed­né­ho čle­na.

Nako­niec si teda uro­bi­li krát­ku pau­zu, počas kto­rej sa však ostat­né tex­to­vé edi­to­ry vylep­ši­li natoľ­ko, že nový Sub­li­me tím bude mať čo robiť, aby ich dohnal.

Jeho vývoj je na dob­rej ces­te — všet­ci na jeho pou­ží­va­nie spo­mí­na­jú v dob­rom a mno­ho býva­lých pou­ží­va­te­ľov sa k nemu plá­nu­je vrá­tiť.

1

Zdroj: thenextweb.com, zdroj foto­gra­fií: Sub­li­me text

Pridať komentár (0)