Tex­tový edi­tor “Sub­lime text” sa po roku odmlky vra­cia

Kristína Šuvadová / 10. februára 2016 / Tech a inovácie

Sub­lime Text je jeden z naj­lep­ších tex­to­vých edi­to­rov, ktorý sa po roku opäť vra­cia do hry a vraj bude ešte lepší, ako kedysi.

Tento týž­deň sa k životu znovu pre­bu­dil tex­tový edi­tor Sub­lime text s novým upda­tom, ktorý pri­náša mnoho vylep­šení, ako naprí­klad sub­lime — syn­tax, alebo rých­lej­šie nahrá­va­nie súbo­rov.

Logo sublime 3

foto: sub­li­me­text

Tím vývo­já­rov tiež roz­ší­ril mož­nosti “základ­ného balíčka”, takže aj zadarmo s ním vieš uro­biť cel­kom veľké veci. Novin­kou je tiež nový člen tímu — Will Bond, ktorý momen­tálne zháňa ešte jed­ného člo­veka do tímu (máš šancu!).

Sub­lime Text je vo vývoji už od roku 2013, no v Marci 2015 bol zve­rej­nený posledný update prog­ramu a následne na to sa už nový neob­ja­vil.

Na web­stránke Hac­ker News, ktorá sa zame­riava na oblasť IT a tech­no­ló­gií, sa v roku 2014 obja­vil roz­ho­vor s vývo­jármi Sub­lime Textu. V roz­ho­vore sa ich pýtali, či plá­nujú s edi­to­rom a s jeho updatmi pokra­čo­vať. “Určite neplá­nu­jeme vývoj Sub­lime Textu zasta­viť.” No napriek tomu čo hovo­rili, ich “tím” sa už vtedy skla­dal z jed­ného člena.

Nako­niec si teda uro­bili krátku pauzu, počas kto­rej sa však ostatné tex­tové edi­tory vylep­šili natoľko, že nový Sub­lime tím bude mať čo robiť, aby ich dohnal.

Jeho vývoj je na dob­rej ceste — všetci na jeho pou­ží­va­nie spo­mí­najú v dob­rom a mnoho býva­lých pou­ží­va­te­ľov sa k nemu plá­nuje vrá­tiť.

1

Zdroj: thenextweb.com, zdroj foto­gra­fií: Sub­lime text

Pridať komentár (0)