TFS má prvých absol­ven­tov, všetci chcú ďalej pra­co­vať na zmene škols­tva

Michal Sorkovský / 29. júna 2016 / Zo Slovenska

Mladí poli­tici, novi­nári, uči­te­lia či pod­ni­ka­te­lia – tak bude vyze­rať pro­fe­si­onálna dráha via­ce­rých účast­ní­kov prog­ramu Teach for Slo­va­kia (TFS), pomá­ha­jú­ceho meniť škols­tvo k lep­šiemu. Prog­ram má už svo­jich prvých absol­ven­tov, ktorí chcú po dvoch rokoch uče­nia na ško­lách v nároč­ných pod­mien­kach zúro­čiť zís­kané skú­se­nosti a pris­pieť k zme­nám vo vzde­lá­va­com sys­téme. Ich pro­mó­cie 28. júna v Bra­ti­slave boli spo­jené s uve­de­ním mla­dých líd­rov už tre­tieho roč­níka tejto úspeš­nej ini­cia­tívy.

Prog­ram začí­nal v roku 2014 na 10 ško­lách v regi­óne Tatier a vďaka pod­pore firiem a ľudí z oko­lia Bra­ti­slavy, Košíc a Bar­de­jova sa neskôr spus­til na ďal­ších pia­tich ško­lách v týchto regi­ó­noch. Aktu­álne plá­nujú orga­ni­zá­tori s pod­po­rou rodáka z Micha­lo­viec – pod­ni­ka­teľa Vla­di­míra Komára pri­niesť akti­vity ešte viac na východ.

Počas dvoch rokov sa nám poda­rilo na Slo­ven­sku ako jedi­nej kra­jine V4 úspešne etab­lo­vať medzi­ná­rodný prog­ram Teach for All, ktorý je štar­té­rom zmien v škols­tve po celom svete. Už 20 absol­ven­tov žur­na­lis­tiky, poli­to­ló­gie či manaž­mentu, ktorí počas štú­dií na Slo­ven­sku i v zahra­ničí pat­rili k naj­lep­ším, sa zapo­jilo do Teach for Slo­va­kia, spoz­ná­vajú uči­teľ­ský chle­bí­ček a chcú sa dlho­dobo anga­žo­vať pre zlep­še­nie kata­stro­fál­neho stavu nášho škols­tva,“ hovorí zakla­da­teľ a CEO prog­ramu Sta­ni­slav Bole­do­vič.

13570379_10209725741248483_974373210_o

Absol­venti majú naj­vyš­šie ambí­cie

Upo­zor­ňo­vať na prob­lémy v škols­tve a sna­žiť sa ich aktívne rie­šiť zo záko­no­dar­nej či exe­ku­tív­nej pozí­cie v regi­onál­nej alebo národ­nej poli­tike plá­nujú Soňa Kore­ňová, Ale­xan­der Jakubčo aj Lenka Kožá­rová. Jakub­čo­vou víziou je zís­kať na to tie naj­väč­šie prá­vo­moci, a to priamo z kresla minis­tra škols­tva.

Mys­lím si, že ide­álny minis­ter škols­tva by mal mať tri kľú­čové ingre­dien­cie. Prvou je nie­koľ­ko­ročná služba priamo v škols­tve ako uči­teľ, druhá je spoz­nať svet čísel vo veľ­kom biz­nise a tre­tia zís­kať základnú cha­rak­ternú para­digmu ľud­skosti v poli­tike. V súčas­nosti mám nažitú prvú ingre­dien­ciu,“ zdô­raz­ňuje absol­vent peda­go­giky, ktorý strá­vil dva roky na Základ­nej škole v Strá­ňach pod Tat­rami.

Uče­nie detí v mimo­riadne ťaž­kých pod­mien­kach tak nadchlo Romana VeverkuLuciu Kaži­mí­rovú, že chcú zostať pria­mou súčas­ťou tohto pro­cesu. Absol­ventka manaž­mentu Kaži­mí­rová bude pra­co­vať na vytvo­rení meto­diky pre vzde­lá­va­nie róm­skych detí.

Neskôr chcem dopo­môcť k vytvo­re­niu školy v chu­dob­nej loka­lite, kam budú cho­diť deti s rados­ťou a s poci­tom, že má pre nich význam. V tejto škole budú sys­témy a metódy práce nasta­vené tak, že deťom pomô­žeme dobe­hnúť to, čo bolo zaned­bané pri ich vývoji a čo im nedáva pro­stre­die,“ opi­suje svoju víziu.

Sociálnu firmu sa v Nálep­kove chystá zalo­žiť vyštu­do­vaný poli­to­lóg Igor André. Pre­pá­jať ňou chce školu, obec, komu­nitné cen­trum a terénnu sociálnu prácu. Novi­nárka Vero­nika Klin­dová zase mieni potrebu vzde­lá­va­nia dostá­vať na verej­nosť aj pro­stred­níc­tvom svo­jich člán­kov.

Do práce sa vrhajú ďalší mladí lídri

Zatiaľ čo prvým absol­ven­tom dvoj­roč­ného prog­ramu TFS budú v uto­rok 28. júna v Moy­ze­so­vej sieni Uni­ver­zity Komen­ského v Bra­ti­slave odo­vzdané cer­ti­fi­káty, žezlo po nich pre­berú ďalší moti­vo­vaní mladí ľudia. Tí v lete absol­vujú inten­zívny šesť­týž­dňový tré­ning pod tak­tov­kou skú­se­ných men­to­rov a kou­čov. V sep­tem­bri nastú­pia do par­tner­skej základ­nej školy, kde môžu roz­ví­jať svoj poten­ciál a zís­kať skú­se­nosť, ktorá im zmení život.

Jeden z čle­nov tre­tieho roč­níka prog­ramu Ondrej Miku­láš vyštu­do­val infor­ma­tiku a dva a pol roka pra­co­val ako dátový ana­ly­tik v Nór­sku a Rumun­sku. Počas štú­dia na vyso­kej škole orga­ni­zo­val mate­ma­tické sústre­de­nia pre žia­kov základ­nej a stred­nej školy.

Bol to pre mňa úžasný pocit vidieť nad­še­nie v tvá­rach detí po tom, čo som im dal pred­nášku a oni následne vedeli pou­žiť vedo­mosti pri rie­šení prob­lé­mov. Mnoho detí takýto pries­tor nedos­tane, či už pre nezá­u­jem rodi­čov, alebo chyby vzde­lá­va­cieho sys­tému. Po neja­kom čase práce v zahra­ničí som si uve­do­mil, že mi akti­vity spo­jené so vzde­lá­va­ním detí chý­bajú a začal som hľa­dať mož­nosti rea­li­zá­cie v tejto oblasti,“ zdô­vod­ňuje svoje roz­hod­nu­tie pri­hlá­siť sa do TFS.

13523969_10209725739648443_934822490_o

Rebecca Mur­ray pra­co­vala po škole ako výskumná pra­cov­níčka a pro­jek­tová mana­žérka v slo­ven­skom think-tanku. Do Teach for Slo­va­kia ju pri­viedla túžba po zmene. „Kva­li­ta­tívna zmena, ktorú potre­buje slo­ven­ské škols­tvo, ak nech­ceme vo všet­kých medzi­ná­rod­ných mera­niach obsa­dzo­vať posledné priečky. Sys­té­mová zmena, ktorá musí nastať v oblasti prí­stupu k vzde­la­niu, pre­tože žiad­nemu die­ťaťu by nemalo chý­bať, a to bez ohľadu na to, z akého pro­stre­dia pochá­dza. Hod­no­tová zmena, ktorá je potrebná v spo­loč­nosti, aby sa kva­litné vzde­la­nie pre všetky deti stalo jej pri­ori­tou a adek­vátne tomu bola vní­maná aj kľú­čová úloha uči­te­ľov. No a v nepo­sled­nom rade aj osobná zmena, pre­tože som sa chcela pro­fe­si­onálne posu­núť ďalej, bliž­šie k škols­tvu a práci s deťmi,“ vysvet­ľuje.

Akti­vity Teach for Slo­va­kia pod­po­ruje Minis­ter­stvo škols­tva, vedy, výskumu a športu SR, ako aj naj­väč­šie osob­nosti slo­ven­ského biz­nisu. Hlav­nými par­tnermi sú spo­loč­nosti ESET, HEI­NE­KEN Slo­ven­sko, Slo­ven­ská spo­ri­teľňaSlo­vak Tele­kom. Záš­titu nad prog­ra­mom pre­vzal pre­zi­dent SR Andrej Kiska.

zdroj: tla­čová správa, zdroj foto­gra­fií: teach­for­slo­va­kia

Pridať komentár (0)