TFS má prvých absolventov, všetci chcú ďalej pracovať na zmene školstva

Michal Sorkovský / 29. júna 2016 / Zo Slovenska

Mladí po­li­tici, no­vi­nári, uči­te­lia či pod­ni­ka­te­lia – tak bude vy­ze­rať pro­fe­si­onálna dráha via­ce­rých účast­ní­kov prog­ramu Te­ach for Slo­va­kia (TFS), po­má­ha­jú­ceho me­niť škols­tvo k lep­šiemu. Prog­ram má už svo­jich pr­vých ab­sol­ven­tov, ktorí chcú po dvoch ro­koch uče­nia na ško­lách v ná­roč­ných pod­mien­kach zú­ro­čiť zís­kané skú­se­nosti a pris­pieť k zme­nám vo vzde­lá­va­com sys­téme. Ich pro­mó­cie 28. júna v Bra­ti­slave boli spo­jené s uve­de­ním mla­dých líd­rov už tre­tieho roč­níka tejto úspeš­nej ini­cia­tívy.

Prog­ram za­čí­nal v roku 2014 na 10 ško­lách v re­gi­óne Ta­tier a vďaka pod­pore fi­riem a ľudí z oko­lia Bra­ti­slavy, Ko­šíc a Bar­de­jova sa ne­skôr spus­til na ďal­ších pia­tich ško­lách v týchto re­gi­ó­noch. Ak­tu­álne plá­nujú or­ga­ni­zá­tori s pod­po­rou ro­dáka z Mi­cha­lo­viec – pod­ni­ka­teľa Vla­di­míra Ko­mára pri­niesť ak­ti­vity ešte viac na vý­chod.

„Po­čas dvoch ro­kov sa nám po­da­rilo na Slo­ven­sku ako je­di­nej kra­jine V4 úspešne etab­lo­vať me­dzi­ná­rodný prog­ram Te­ach for All, ktorý je štar­té­rom zmien v škols­tve po ce­lom svete. Už 20 ab­sol­ven­tov žur­na­lis­tiky, po­li­to­ló­gie či ma­naž­mentu, ktorí po­čas štú­dií na Slo­ven­sku i v za­hra­ničí pat­rili k naj­lep­ším, sa za­po­jilo do Te­ach for Slo­va­kia, spoz­ná­vajú uči­teľ­ský chle­bí­ček a chcú sa dl­ho­dobo an­ga­žo­vať pre zlep­še­nie ka­ta­stro­fál­neho stavu nášho škols­tva,“ ho­vorí za­kla­da­teľ a CEO prog­ramu Sta­ni­slav Bo­le­do­vič.

13570379_10209725741248483_974373210_o

Ab­sol­venti majú naj­vyš­šie am­bí­cie

Upo­zor­ňo­vať na prob­lémy v škols­tve a sna­žiť sa ich ak­tívne rie­šiť zo zá­ko­no­dar­nej či exe­ku­tív­nej po­zí­cie v re­gi­onál­nej alebo ná­rod­nej po­li­tike plá­nujú Soňa Ko­re­ňová, Ale­xan­der Ja­kubčo aj Lenka Ko­žá­rová. Ja­kub­čo­vou ví­ziou je zís­kať na to tie naj­väč­šie prá­vo­moci, a to priamo z kresla mi­nis­tra škols­tva.

„Mys­lím si, že ide­álny mi­nis­ter škols­tva by mal mať tri kľú­čové in­gre­dien­cie. Pr­vou je nie­koľ­ko­ročná služba priamo v škols­tve ako uči­teľ, druhá je spoz­nať svet čí­sel vo veľ­kom biz­nise a tre­tia zís­kať zá­kladnú cha­rak­ternú pa­ra­digmu ľud­skosti v po­li­tike. V sú­čas­nosti mám na­žitú prvú in­gre­dien­ciu,“ zdô­raz­ňuje ab­sol­vent pe­da­go­giky, ktorý strá­vil dva roky na Zá­klad­nej škole v Strá­ňach pod Tat­rami.

Uče­nie detí v mi­mo­riadne ťaž­kých pod­mien­kach tak nadchlo Ro­mana Ve­verku a Lu­ciu Ka­ži­mí­rovú, že chcú zo­stať pria­mou sú­čas­ťou tohto pro­cesu. Ab­sol­ventka ma­naž­mentu Ka­ži­mí­rová bude pra­co­vať na vy­tvo­rení me­to­diky pre vzde­lá­va­nie róm­skych detí.

„Ne­skôr chcem do­po­môcť k vy­tvo­re­niu školy v chu­dob­nej lo­ka­lite, kam budú cho­diť deti s ra­dos­ťou a s po­ci­tom, že má pre nich vý­znam. V tejto škole budú sys­témy a me­tó­dy práce na­sta­vené tak, že de­ťom po­mô­žeme do­be­hnúť to, čo bolo za­ned­bané pri ich vý­voji a čo im ne­dáva pro­stre­die,“ opi­suje svoju ví­ziu.

So­ciálnu firmu sa v Ná­lep­kove chystá za­lo­žiť vy­štu­do­vaný po­li­to­lóg Igor An­dré. Pre­pá­jať ňou chce školu, obec, ko­mu­nitné cen­trum a te­rénnu so­ciálnu prácu. No­vi­nárka Ve­ro­nika Klin­dová zase mieni po­trebu vzde­lá­va­nia do­stá­vať na ve­rej­nosť aj pro­stred­níc­tvom svo­jich člán­kov.

Do práce sa vr­hajú ďalší mladí lídri

Za­tiaľ čo pr­vým ab­sol­ven­tom dvoj­roč­ného prog­ramu TFS budú v uto­rok 28. júna v Mo­y­ze­so­vej sieni Uni­ver­zity Ko­men­ského v Bra­ti­slave odo­vzdané cer­ti­fi­káty, žezlo po nich pre­berú ďalší mo­ti­vo­vaní mladí ľu­dia. Tí v lete ab­sol­vujú in­ten­zívny šesť­týž­dňový tré­ning pod tak­tov­kou skú­se­ných men­to­rov a kou­čov. V sep­tem­bri na­stú­pia do par­tner­skej zá­klad­nej školy, kde môžu roz­ví­jať svoj po­ten­ciál a zís­kať skú­se­nosť, ktorá im zmení ži­vot.

Je­den z čle­nov tre­tieho roč­níka prog­ramu On­drej Mi­ku­láš vy­štu­do­val in­for­ma­tiku a dva a pol roka pra­co­val ako dá­tový ana­ly­tik v Nór­sku a Ru­mun­sku. Po­čas štú­dia na vy­so­kej škole or­ga­ni­zo­val ma­te­ma­tické sú­stre­de­nia pre žia­kov zá­klad­nej a stred­nej školy.

„Bol to pre mňa úžasný po­cit vi­dieť nad­še­nie v tvá­rach detí po tom, čo som im dal pred­nášku a oni ná­sledne ve­deli po­u­žiť ve­do­mosti pri rie­šení prob­lé­mov. Mnoho detí ta­kýto pries­tor ne­dos­tane, či už pre ne­zá­u­jem ro­di­čov, alebo chyby vzde­lá­va­cieho sys­tému. Po ne­ja­kom čase práce v za­hra­ničí som si uve­do­mil, že mi ak­ti­vity spo­jené so vzde­lá­va­ním detí chý­bajú a za­čal som hľa­dať mož­nosti re­a­li­zá­cie v tejto ob­lasti,“ zdô­vod­ňuje svoje roz­hod­nu­tie pri­hlá­siť sa do TFS.

13523969_10209725739648443_934822490_o

Re­becca Mur­ray pra­co­vala po škole ako vý­skumná pra­cov­níčka a pro­jek­tová ma­na­žérka v slo­ven­skom think-tanku. Do Te­ach for Slo­va­kia ju pri­viedla túžba po zmene. „Kva­li­ta­tívna zmena, ktorú po­tre­buje slo­ven­ské škols­tvo, ak nech­ceme vo všet­kých me­dzi­ná­rod­ných me­ra­niach ob­sa­dzo­vať po­sledné priečky. Sys­té­mová zmena, ktorá musí na­stať v ob­lasti prí­stupu k vzde­la­niu, pre­tože žiad­nemu die­ťaťu by ne­malo chý­bať, a to bez ohľadu na to, z akého pro­stre­dia po­chá­dza. Hod­no­tová zmena, ktorá je po­trebná v spo­loč­nosti, aby sa kva­litné vzde­la­nie pre všetky deti stalo jej pri­ori­tou a adek­vátne tomu bola vní­maná aj kľú­čová úloha uči­te­ľov. No a v ne­po­sled­nom rade aj osobná zmena, pre­tože som sa chcela pro­fe­si­onálne po­su­núť ďa­lej, bliž­šie k škols­tvu a práci s deťmi,“ vy­svet­ľuje.

Ak­ti­vity Te­ach for Slo­va­kia pod­po­ruje Mi­nis­ter­stvo škols­tva, vedy, vý­skumu a športu SR, ako aj naj­väč­šie osob­nosti slo­ven­ského biz­nisu. Hlav­nými par­tnermi sú spo­loč­nosti ESET, HE­I­NE­KEN Slo­ven­sko, Slo­ven­ská spo­ri­teľňaSlo­vak Te­le­kom. Záš­titu nad prog­ra­mom pre­vzal pre­zi­dent SR An­drej Kiska.

zdroj: tla­čová správa, zdroj fo­to­gra­fií: te­ach­for­slo­va­kia

Pridať komentár (0)