TFS má prvých absol­ven­tov, všet­ci chcú ďalej pra­co­vať na zme­ne škols­tva

Michal Sorkovský / 29. júna 2016 / Zo Slovenska

Mla­dí poli­ti­ci, novi­ná­ri, uči­te­lia či pod­ni­ka­te­lia – tak bude vyze­rať pro­fe­si­onál­na drá­ha via­ce­rých účast­ní­kov prog­ra­mu Teach for Slo­va­kia (TFS), pomá­ha­jú­ce­ho meniť škols­tvo k lep­šie­mu. Prog­ram má už svo­jich prvých absol­ven­tov, kto­rí chcú po dvoch rokoch uče­nia na ško­lách v nároč­ných pod­mien­kach zúro­čiť zís­ka­né skú­se­nos­ti a pris­pieť k zme­nám vo vzde­lá­va­com sys­té­me. Ich pro­mó­cie 28. júna v Bra­ti­sla­ve boli spo­je­né s uve­de­ním mla­dých líd­rov už tre­tie­ho roč­ní­ka tej­to úspeš­nej ini­cia­tí­vy.

Prog­ram začí­nal v roku 2014 na 10 ško­lách v regi­ó­ne Tatier a vďa­ka pod­po­re firiem a ľudí z oko­lia Bra­ti­sla­vy, Košíc a Bar­de­jo­va sa neskôr spus­til na ďal­ších pia­tich ško­lách v tých­to regi­ó­noch. Aktu­ál­ne plá­nu­jú orga­ni­zá­to­ri s pod­po­rou rodá­ka z Micha­lo­viec – pod­ni­ka­te­ľa Vla­di­mí­ra Komá­ra pri­niesť akti­vi­ty ešte viac na východ.

Počas dvoch rokov sa nám poda­ri­lo na Slo­ven­sku ako jedi­nej kra­ji­ne V4 úspeš­ne etab­lo­vať medzi­ná­rod­ný prog­ram Teach for All, kto­rý je štar­té­rom zmien v škols­tve po celom sve­te. Už 20 absol­ven­tov žur­na­lis­ti­ky, poli­to­ló­gie či manaž­men­tu, kto­rí počas štú­dií na Slo­ven­sku i v zahra­ni­čí pat­ri­li k naj­lep­ším, sa zapo­ji­lo do Teach for Slo­va­kia, spoz­ná­va­jú uči­teľ­ský chle­bí­ček a chcú sa dlho­do­bo anga­žo­vať pre zlep­še­nie kata­stro­fál­ne­ho sta­vu náš­ho škols­tva,“ hovo­rí zakla­da­teľ a CEO prog­ra­mu Sta­ni­slav Bole­do­vič.

13570379_10209725741248483_974373210_o

Absol­ven­ti majú naj­vyš­šie ambí­cie

Upo­zor­ňo­vať na prob­lé­my v škols­tve a sna­žiť sa ich aktív­ne rie­šiť zo záko­no­dar­nej či exe­ku­tív­nej pozí­cie v regi­onál­nej ale­bo národ­nej poli­ti­ke plá­nu­jú Soňa Kore­ňo­vá, Ale­xan­der Jakub­čo aj Len­ka Kožá­ro­vá. Jakub­čo­vou vízi­ou je zís­kať na to tie naj­väč­šie prá­vo­mo­ci, a to pria­mo z kres­la minis­tra škols­tva.

Mys­lím si, že ide­ál­ny minis­ter škols­tva by mal mať tri kľú­čo­vé ingre­dien­cie. Prvou je nie­koľ­ko­roč­ná služ­ba pria­mo v škols­tve ako uči­teľ, dru­há je spoz­nať svet čísel vo veľ­kom biz­ni­se a tre­tia zís­kať základ­nú cha­rak­ter­nú para­dig­mu ľud­skos­ti v poli­ti­ke. V súčas­nos­ti mám naži­tú prvú ingre­dien­ciu,“ zdô­raz­ňu­je absol­vent peda­go­gi­ky, kto­rý strá­vil dva roky na Základ­nej ško­le v Strá­ňach pod Tat­ra­mi.

Uče­nie detí v mimo­riad­ne ťaž­kých pod­mien­kach tak nadch­lo Roma­na Vever­kuLuciu Kaži­mí­ro­vú, že chcú zostať pria­mou súčas­ťou toh­to pro­ce­su. Absol­vent­ka manaž­men­tu Kaži­mí­ro­vá bude pra­co­vať na vytvo­re­ní meto­di­ky pre vzde­lá­va­nie róm­skych detí.

Neskôr chcem dopo­môcť k vytvo­re­niu ško­ly v chu­dob­nej loka­li­te, kam budú cho­diť deti s rados­ťou a s poci­tom, že má pre nich význam. V tej­to ško­le budú sys­té­my a metó­dy prá­ce nasta­ve­né tak, že deťom pomô­že­me dobe­hnúť to, čo bolo zaned­ba­né pri ich vývo­ji a čo im nedá­va pro­stre­die,“ opi­su­je svo­ju víziu.

Sociál­nu fir­mu sa v Nálep­ko­ve chys­tá zalo­žiť vyštu­do­va­ný poli­to­lóg Igor André. Pre­pá­jať ňou chce ško­lu, obec, komu­nit­né cen­trum a terén­nu sociál­nu prá­cu. Novi­nár­ka Vero­ni­ka Klin­do­vá zase mie­ni potre­bu vzde­lá­va­nia dostá­vať na verej­nosť aj pro­stred­níc­tvom svo­jich člán­kov.

Do prá­ce sa vrha­jú ďal­ší mla­dí líd­ri

Zatiaľ čo prvým absol­ven­tom dvoj­roč­né­ho prog­ra­mu TFS budú v uto­rok 28. júna v Moy­ze­so­vej sie­ni Uni­ver­zi­ty Komen­ské­ho v Bra­ti­sla­ve odo­vzda­né cer­ti­fi­ká­ty, žez­lo po nich pre­be­rú ďal­ší moti­vo­va­ní mla­dí ľudia. Tí v lete absol­vu­jú inten­zív­ny šesť­týž­dňo­vý tré­ning pod tak­tov­kou skú­se­ných men­to­rov a kou­čov. V sep­tem­bri nastú­pia do par­tner­skej základ­nej ško­ly, kde môžu roz­ví­jať svoj poten­ciál a zís­kať skú­se­nosť, kto­rá im zme­ní život.

Jeden z čle­nov tre­tie­ho roč­ní­ka prog­ra­mu Ondrej Miku­láš vyštu­do­val infor­ma­ti­ku a dva a pol roka pra­co­val ako dáto­vý ana­ly­tik v Nór­sku a Rumun­sku. Počas štú­dia na vyso­kej ško­le orga­ni­zo­val mate­ma­tic­ké sústre­de­nia pre žia­kov základ­nej a stred­nej ško­ly.

Bol to pre mňa úžas­ný pocit vidieť nad­še­nie v tvá­rach detí po tom, čo som im dal pred­náš­ku a oni násled­ne vede­li pou­žiť vedo­mos­ti pri rie­še­ní prob­lé­mov. Mno­ho detí taký­to pries­tor nedos­ta­ne, či už pre nezá­u­jem rodi­čov, ale­bo chy­by vzde­lá­va­cie­ho sys­té­mu. Po neja­kom čase prá­ce v zahra­ni­čí som si uve­do­mil, že mi akti­vi­ty spo­je­né so vzde­lá­va­ním detí chý­ba­jú a začal som hľa­dať mož­nos­ti rea­li­zá­cie v tej­to oblas­ti,“ zdô­vod­ňu­je svo­je roz­hod­nu­tie pri­hlá­siť sa do TFS.

13523969_10209725739648443_934822490_o

Rebec­ca Mur­ray pra­co­va­la po ško­le ako výskum­ná pra­cov­níč­ka a pro­jek­to­vá mana­žér­ka v slo­ven­skom think-tan­ku. Do Teach for Slo­va­kia ju pri­vied­la túž­ba po zme­ne. „Kva­li­ta­tív­na zme­na, kto­rú potre­bu­je slo­ven­ské škols­tvo, ak nech­ce­me vo všet­kých medzi­ná­rod­ných mera­niach obsa­dzo­vať posled­né prieč­ky. Sys­té­mo­vá zme­na, kto­rá musí nastať v oblas­ti prí­stu­pu k vzde­la­niu, pre­to­že žiad­ne­mu die­ťa­ťu by nema­lo chý­bať, a to bez ohľa­du na to, z aké­ho pro­stre­dia pochá­dza. Hod­no­to­vá zme­na, kto­rá je potreb­ná v spo­loč­nos­ti, aby sa kva­lit­né vzde­la­nie pre všet­ky deti sta­lo jej pri­ori­tou a adek­vát­ne tomu bola vní­ma­ná aj kľú­čo­vá úlo­ha uči­te­ľov. No a v nepo­sled­nom rade aj osob­ná zme­na, pre­to­že som sa chce­la pro­fe­si­onál­ne posu­núť ďalej, bliž­šie k škols­tvu a prá­ci s deť­mi,“ vysvet­ľu­je.

Akti­vi­ty Teach for Slo­va­kia pod­po­ru­je Minis­ter­stvo škols­tva, vedy, výsku­mu a špor­tu SR, ako aj naj­väč­šie osob­nos­ti slo­ven­ské­ho biz­ni­su. Hlav­ný­mi par­tner­mi sú spo­loč­nos­ti ESET, HEI­NE­KEN Slo­ven­sko, Slo­ven­ská spo­ri­teľ­ňaSlo­vak Tele­kom. Záš­ti­tu nad prog­ra­mom pre­vzal pre­zi­dent SR Andrej Kis­ka.

zdroj: tla­čo­vá sprá­va, zdroj foto­gra­fií: teach­for­slo­va­kia

Pridať komentár (0)