The Bil­lion Dol­lar Star­tup Club

Lukáš Gašparík jr. / 19. februára 2015 / Tools a produktivita

The Wall Street Jour­nal a Dow Jones sle­dujú situ­áciu ohľa­dom star­tu­pov aj zo stránky ich ven­ture kapi­tálu a momen­tálne vydali tabuľku star­tu­pov, kto­rých hod­nota pre­sa­huje viac ako 1 miliardu ame­ric­kých dolá­rov. Ak ste čakali, že reb­ríčku bude kra­ľo­vať Uber, ste na omyle.

Ku dneš­nému dňu sa v tabuľku nachá­dza cel­kovo 72 star­tu­pov, medzi kto­rými majú naj­väč­šie zastú­pe­nie samoz­rejme tie z USA, až 50 star­tu­pov. Na dru­hom až pia­tom mieste sa nachá­dzajú kra­jiny ako Čína (5 star­tu­pov), India (4 star­tupy), Nemecko (2 star­tupy)Spo­jené krá­ľov­stvo (2 star­tupy).

Ak by sme sa pozreli na tabuľku z hľa­diska roz­lo­že­nia star­tu­pov podľa jed­not­li­vých miest v kto­rých sa nachá­dzajú tak najús­peš­nej­šie je jed­no­značne San Fran­cisco (20 star­tu­pov) a za ním nasle­dujú New York (5 star­tu­pov), Peking (4 star­tupy), Palo Alto (4 star­tupy) a Lon­dýn (2 star­tupy).

Čo sa týka oblastí v kto­rých star­tupy pôso­bia tak naj­lep­šie sú na tom soft­wa­rové star­tupy, až 23. Po ňom nasle­dujú star­tupy z oblastí Con­su­mer Inter­net (15 star­tu­pov), E-Com­merce (15 star­tu­pov), star­tupy zaobe­ra­júce sa finanč­ným sek­to­rov (5 star­tu­pov) a har­dwa­rové star­tupy (4 star­tupy).

A kto stojí za inves­tí­ciami do týchto star­tu­pov?

Tejto tabuľke kra­ľuje Sequ­oia Capi­tal so 17-timi inves­tí­ciami. V tes­nom závese, na dru­hom miesto, je Kle­i­ner Per­kins Cau­field & Byers s 15-timi inves­tí­ciami. Ako ďalší sa v tabuľke TOP 5 inves­to­rom umiest­nili Tiger Glo­bal Mana­ge­ment s 11-timi inves­tí­ciami, Accel Par­tners s 10-timi inves­tí­ciami a Andre­es­sen Horo­witz tak isto s 10-timi inves­tí­ciami.

Ale sta­čilo už zopár fak­tov naokolo a poďme na to naj­dô­le­ži­tej­šie.

Keďže reb­rí­ček obsa­huje viac ako 70 star­tu­pov, nemá význam meno­vať každý oso­bitne a preto si spo­meňme iba tie, ktoré dosiahli hod­notu viac ako 10 miliárd dolá­rov, je ich 8.

Na 8. mieste sa umiest­nil star­tup Snap­chat s hod­no­tou 10 miliárd USD. Verím, že túto apli­ká­ciu nie je treba bliž­šie pred­sta­vo­vať, keďže je dosť roz­ší­rená aj u nás. 7. miesto si zastal star­tup Drop­box s hod­no­tou takisto 10 miliárd USD. Na 6. mieste sa umiest­nil star­tup AirBnB, ktorý pre­šiel nedávno veľ­kými zme­nami a verím, že aj tie mu dopo­mohli k jeho cel­ko­vej hod­note 10 miliárd USD. S cel­ko­vou hod­no­tou 11 miliárd USD sa na 5. mieste umiest­nil star­tup Flip­kart, online nákupná plat­forma. Na 4. mieste skon­čil s cel­ko­vou hod­no­tou 12 miliárd USD dobre známy pro­jekt Spa­ceX, za kto­rým nestojí nik iný a v posled­nej dobe často sklo­ňo­vaný Ellon Musk

A poďme na naj­lep­šiu trojku.

Na tre­ťom mieste s cel­ko­vou hod­no­tou 15 miliárd USD skon­čil soft­wa­rový star­tup Palan­tir. A teraz nasle­duje sku­točný The Bil­lion Dol­lar Star­tup Club, pre­tože hod­nota týchto star­tu­pov nie­koľko násobne pre­vy­šuje tie dote­raz spo­mí­nané. Na dru­hom mieste s cel­ko­vou hod­no­tou až 41,2 miliardy USD sa umiest­nil star­tup Uber. Víťa­zom a titul naj­hod­not­nej­šieho star­tupu podľa The Wall Street Jour­nal sa stáva star­tup Xia­omi, čín­sky výrobca smartp­ho­nov, s cel­ko­vou hod­no­tou až 46 miliárd USD.

Zdroj: The Wall Street Jour­nal

Pridať komentár (0)