Tie­ňový mód nového Tesla auto­pi­lota. Bez­peč­nejší ako s člo­ve­kom za volan­tom

Timotej Vančo / 22. októbra 2016 / Tech a inovácie

Ľudia začnú možno konečne viac veriť auto­nóm­nym autám. Revo­lučná Tesla pri­náša znovu prak­tický pokrok v ces­to­vaní.

Tesla v stredu vydala nový auto­nómny sys­tem pre ich všetky autá. Celý sys­tém sa skladá hlavne z nového hard­véru, o kto­rom Tesla hovorí, že ťa s naj­väč­ším pohod­lím dostane z LA do New Yorku, vysadí ťa na Times Squ­are a auto samo odíde, nájde voľné par­ko­va­cie miesto a zapar­kuje.

492682160

foto: engadget.com

Pred­tým, ako začnú jaz­diť plne auto­nómne Tesly, auto­mo­bilka potre­buje zozbie­rať mnoho potreb­ných úda­jov pre testy tejto novej tech­no­ló­gie, aby sa potvr­dila jej bez­peč­nosť a kva­lita. Takže od stredy Tesla vypúšťa von aktu­ali­zá­ciu soft­véru v podobe novinky tie­ňo­vého módu (“sha­dow mode”). Ten beží počas celej jazdy vodiča v Tesle, aby zozbie­ral všetky potrebné data a šta­tis­ticky vedel vyhod­no­tiť, ktoré časti auto­nóm­neho prog­ramu ešte treba vylep­šiť a naopak, ktoré sú už kva­litne pri­pra­vené na pou­ží­va­nie. Pri tie­ňo­vom móde, sys­tém nijako neza­sa­huje do jazdy vodiča, iba zazna­me­náva, kedy by zasia­hol a kedy nie. S týmito údajmi vie Tesla potom určiť, či by pri auto­ne­hode lep­šie zapra­co­val ich auto­nómny sys­tém alebo člo­vek.

model_s_rear_34-0

Foto: livebip.com

Sys­tém bude nahrá­vať, ako by sa auto zacho­valo pri neoča­ká­va­ných situ­áciách, ale aj pri nehode, ktorú by práve auto­nómny sys­tem zaprí­či­nil. Tieto infor­má­cie budú potom pou­žité pre vylep­še­nie sys­tému a pro­pa­gá­ciu kva­lity auto­nóm­neho soft­véru, akým Tesla figu­ruje.

Elon Musk dúfa, že tento sys­tem vyhod­no­co­va­nia chýb vodiča a naopak “správ­nosti” rie­še­nie auto­nóm­neho sys­tému, pomôže v USA zme­niť zákon pre jazdu čisto auto­nóm­nych áut.

Zdroj článku: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: livebip.com

Pridať komentár (0)