Tie­ňo­vý mód nové­ho Tes­la auto­pi­lo­ta. Bez­peč­nej­ší ako s člo­ve­kom za volan­tom

Timotej Vančo / 22. októbra 2016 / Tech a inovácie

Ľudia začnú mož­no koneč­ne viac veriť auto­nóm­nym autám. Revo­luč­ná Tes­la pri­ná­ša zno­vu prak­tic­ký pokrok v ces­to­va­ní.

Tes­la v stre­du vyda­la nový auto­nóm­ny sys­tem pre ich všet­ky autá. Celý sys­tém sa skla­dá hlav­ne z nové­ho hard­vé­ru, o kto­rom Tes­la hovo­rí, že ťa s naj­väč­ším pohod­lím dosta­ne z LA do New Yor­ku, vysa­dí ťa na Times Squ­are a auto samo odíde, náj­de voľ­né par­ko­va­cie mies­to a zapar­ku­je.

492682160

foto: engadget.com

Pred­tým, ako začnú jaz­diť plne auto­nóm­ne Tes­ly, auto­mo­bil­ka potre­bu­je zozbie­rať mno­ho potreb­ných úda­jov pre tes­ty tej­to novej tech­no­ló­gie, aby sa potvr­di­la jej bez­peč­nosť a kva­li­ta. Tak­že od stre­dy Tes­la vypúš­ťa von aktu­ali­zá­ciu soft­vé­ru v podo­be novin­ky tie­ňo­vé­ho módu (“sha­dow mode”). Ten beží počas celej jaz­dy vodi­ča v Tes­le, aby zozbie­ral všet­ky potreb­né data a šta­tis­tic­ky vedel vyhod­no­tiť, kto­ré čas­ti auto­nóm­ne­ho prog­ra­mu ešte tre­ba vylep­šiť a naopak, kto­ré sú už kva­lit­ne pri­pra­ve­né na pou­ží­va­nie. Pri tie­ňo­vom móde, sys­tém nija­ko neza­sa­hu­je do jaz­dy vodi­ča, iba zazna­me­ná­va, kedy by zasia­hol a kedy nie. S tými­to údaj­mi vie Tes­la potom určiť, či by pri auto­ne­ho­de lep­šie zapra­co­val ich auto­nóm­ny sys­tém ale­bo člo­vek.

model_s_rear_34-0

Foto: livebip.com

Sys­tém bude nahrá­vať, ako by sa auto zacho­va­lo pri neoča­ká­va­ných situ­áciách, ale aj pri neho­de, kto­rú by prá­ve auto­nóm­ny sys­tem zaprí­či­nil. Tie­to infor­má­cie budú potom pou­ži­té pre vylep­še­nie sys­té­mu a pro­pa­gá­ciu kva­li­ty auto­nóm­ne­ho soft­vé­ru, akým Tes­la figu­ru­je.

Elon Musk dúfa, že ten­to sys­tem vyhod­no­co­va­nia chýb vodi­ča a naopak “správ­nos­ti” rie­še­nie auto­nóm­ne­ho sys­té­mu, pomô­že v USA zme­niť zákon pre jaz­du čis­to auto­nóm­nych áut.

Zdroj člán­ku: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: livebip.com

Pridať komentár (0)