Tieto eko­lo­gické stany si môžeš posta­viť tak­mer všade. Keď nahliad­neš dnu, budeš ale milo prek­va­pený

Lucia M., interez.sk / 20. augusta 2016 / Eko

Máš rád dovo­lenku pod sta­nom? Táto novinka v oblasti sta­no­va­nia ti zmení pohľad na tento stále viac a viac žia­daný trend.

Ak chcete zažiť dovo­lenku snov mimo popu­lár­nych stre­dísk, nezna­mená to hneď akúsi stratu kom­fortu. Stačí, keď sa pozriete na tieto auto­nómne stany, alebo teda kon­štruk­cie off-grid, ktoré môžete posta­viť tak­mer všade na svete a poskytnú vám luxus hodný 5-hviez­dič­ko­vého hotela.

stany2

Stany sú z dielne Har­ryho Ges­nera (The Auto­no­mous Tent) a sú pohá­ňané slneč­nou ener­giou a tak­tiež tu máte pre­mys­lený sys­tém nakla­da­nia s odpadmi, ktorý mini­ma­li­zuje nega­tívne vplyvy odpa­dov na životné pro­stre­die.

stany1

Stany sľu­bujú luxus a pohod­lie, pri­čom si môžete vybrať z dvoch typov. Cocoon, ktorý má roz­lohu cca 65 m&³2; alebo Tipi, ktorý má roz­lohu až cca 93 m&³2;. Oba stany majú kovové rámy, vyvý­šenú dre­venú pod­lahu, zaha­lené sú v špe­ciál­nej high-tech tka­nine, ktorá je odolná voči ples­niam, hni­lobe a škod­com. Stan nevy­ža­duje žiadne základy a je navr­hnutý tak, aby odo­lal vetru o sile 145 kilo­met­rov za hodinu a v prí­pade sne­že­nia zvládne záťaž až 13 kilo­gra­mov.

stany3stany4stany5stany6

Ak chcete maxi­ma­li­zo­vať pries­tor, kom­paktná kon­štruk­cia má fun­kciu tzv. “open floor” s ras­tú­cimi stropmi, a teda môže byť býva­nie ešte pohodl­nej­šie. Solárne panely zabez­pe­čujú elek­trinu, tým pádom aj osvet­le­nie a funkč­nosť čer­pa­diel, vod­ných fil­trov a kom­pos­to­vého sys­tému. Vďaka solár­nemu ohrie­vaču sa môžete každý deň spr­cho­vať tep­lou vodou. Fil­tračný sys­tém bez­pečne vráti pou­žitú vodu zo spr­chy nas­päť do zeme, kde je ďalej využí­vaná na kom­pos­to­va­nie a toaletu.

stany7

V tomto prí­pade však luxus naozaj nie je lacný. Za stan Cocoon si zapla­títe v prie­mere 88 000 €, zatiaľ čo za Tipi okolo 176 000 €. Naozaj to nie je low cos­tové sta­no­va­nie, ale záži­tok to musí byť skvelý. Všetky stany sú ručne vyrá­bané v USA a sú pris­pô­so­bi­teľné podľa požia­da­viek kaž­dého záu­jemcu.

stany8
13664444_1383759908319244_1400355407_n

zdroj: interez.sk, zdroj foto­gra­fií: autonomoustent.com

Pridať komentár (0)