Tieto pro­dukty sa firme Apple v minu­lom roku roz­hodne nepo­da­rili

Marián Novikmec, thinkapple.sk / 25. augusta 2016 / Tech a inovácie

Minulý rok firma Apple pred­sta­vila pár nie úplne vyda­re­ných pro­duk­tov. Poďme sa na ne spo­ločne pozrieť.

iPad Pro

Väč­šina z vás si teraz prav­de­po­dobne povie, že som sa zbláz­nil. Veď iPad Pro je veľký iPad, ktorý má extrémny výkon a veľa vychy­tá­vok. Ja si však za svo­jím sto­jím. Prečo?

Ak chceme 128 GB iPad Pro spolu s klá­ves­ni­cou a Apple Pen­cil, zapla­tíme 1 200 eur. Za iba tro­cha vyš­šiu cenu (1 299 dolá­rov v USA) však môžeme kúpiť naprí­klad 12” Mac­Book či základný 13” Mac­Book Pro Retina. Okrem toho treba pove­dať, že iOS nie je plne pri­pra­vený pre väčší disp­lej a jeho mož­nosti sú obme­dzené. Napo­kon je tak iPad Pro (ak si odmys­líme Apple Pen­cil) iba väč­ším a výkon­nej­ším iPa­dom Air za omnoho viac peňazí.

Smart Bat­tery Case

Tento obal s integ­ro­va­nou baté­riou bol pred­sta­vený iba nedávno, no aj napriek tomu si vyslú­žil vlnu kri­tiky. Jed­nak kvôli jeho vyso­kej cene, kon­krétne 99 dolá­rov, a tak­tiež kvôli designu, ktorý je, podľa názoru našej redak­cie, sku­točne hrozný.

12” Mac­Book

Keď firma Apple pred­sta­vila na jar Mac­Book, všet­kým padla sánka. Po chvíli ale bolo jasné, ide o počí­tač plný kom­pro­mi­sov. Niž­šia klá­ves­nica, ktorá nie je až taká pohodlná, niž­šia výdrž baté­rie, iba 1 port, ktorý je k tomu všet­kému nekom­pa­ti­bilný a 480p Face­Time Camera. To sú dôvody, prečo nový Mac­Book nie je až taký dobrý, ako sa môže zdať. Ide však o prvú gene­rá­ciu a ja verím, že tie ďal­šie budú lep­šie a lep­šie. Nako­niec, ani prvý iPhone, iPad či Mac­Book Air neboli doko­nalé.

Disk v 4K iMacu

Firma Apple tento rok stihla tiež pred­sta­viť 4K iMac. V počí­tači za 1 500 eur však dosta­nete 5400-otáč­kový pomalý disk, ktorý je dokonca pomalší, ako bol ten v mojom sta­rom iMacu 2011, základ­nej ver­zii, ktorá v tej dobe stála 1 200 eur. Dote­raz tiež Apple za prí­pla­tok 120 eur inšta­lo­val do počí­ta­čov Fusion Drive 128 GB SSD. Tento rok sa to však zme­nilo a za rov­naký prí­pla­tok dosta­nete naviac SSD disk s kapa­ci­tou smieš­nych 24 GB.

Apple Music

Apple Music je hudobná služba, ktorá je vo svo­jej pod­state úplne rov­naká ako tie ďal­šie. Medzi jej výhody patrí naprí­klad to, že vám roz­há­dže alebo vymaže vašu aktu­álnu kniž­nicu či vymení obrázky pri albu­moch, ktoré ste si posledné roky krvo­potne manu­álne vypĺňali.

Firme Apple sa sku­točne vstup na pole hudob­ných slu­žieb nepo­da­ril práve naj­lep­šie, aj napriek tomu by teraz mali byť tieto prob­lémy odstrá­nené. Jediné, čo jej môžem vytý­kať aj teraz, je integ­rá­cia v iTu­nes na Macu, ktorú prav­de­po­dobne robili narýchlo a ani po pol roku nemali čas vylep­šiť ju. Prav­de­po­dobne sa rad­šej roz­hodli pra­co­vať na nových oba­loch s integ­ro­va­nou baté­riou.

Nabí­ja­nie Apple Pen­cil

Keď spo­loč­nosť Apple pred­sta­vila Apple Pen­cil, pove­dali nám, že sa má nabí­jať cez iPad Pro. Tento spô­sob je síce účelný, zato však nie úplne pre­mys­lený. Ceruzka je hrub­šia ako iPad a pri nabí­janí sa pri tro­che “šťas­tia” môže jeden z dvo­j­ice poško­diť. Ešte šťas­tie, že Apple k “ceruzke” pri­ba­ľuje aj Light­ning adap­tér, vďaka kto­rému ju môžete nabiť cez kábel od naprí­klad od iPadu.

Magic Mouse 2

Zla­tým klin­com prog­ramu sa ten­to­krát stáva Magic Mouse 2, ktorá sa okrem vyš­šej ceny líši od pôvod­nej ver­zie iba integ­ro­va­nou baté­riou, ktorá sa dobíja cez Light­ning kábel. Keď sa však dozviete, kde je umiest­nený, tak sa v lep­šom prí­pade pous­me­jete. Nachá­dza sa na spod­nej strane myšky, vďaka čomu nie­lenže hrozí, že sa pri nabí­janí poškriabe sklo alebo zlomí kábel, ale tiež sa kvôli tomu nedá nabí­jať a pou­ží­vať súčasne.

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: Apple

Pridať komentár (0)