Tie­to pro­duk­ty sa fir­me App­le v minu­lom roku roz­hod­ne nepo­da­ri­li

Marián Novikmec, thinkapple.sk / 25. augusta 2016 / Tech a inovácie

Minu­lý rok fir­ma App­le pred­sta­vi­la pár nie úpl­ne vyda­re­ných pro­duk­tov. Poď­me sa na ne spo­loč­ne pozrieť.

iPad Pro

Väč­ši­na z vás si teraz prav­de­po­dob­ne povie, že som sa zbláz­nil. Veď iPad Pro je veľ­ký iPad, kto­rý má extrém­ny výkon a veľa vychy­tá­vok. Ja si však za svo­jím sto­jím. Pre­čo?

Ak chce­me 128 GB iPad Pro spo­lu s klá­ves­ni­cou a App­le Pen­cil, zapla­tí­me 1 200 eur. Za iba tro­cha vyš­šiu cenu (1 299 dolá­rov v USA) však môže­me kúpiť naprí­klad 12″ Mac­Bo­ok či základ­ný 13″ Mac­Bo­ok Pro Reti­na. Okrem toho tre­ba pove­dať, že iOS nie je plne pri­pra­ve­ný pre väč­ší disp­lej a jeho mož­nos­ti sú obme­dze­né. Napo­kon je tak iPad Pro (ak si odmys­lí­me App­le Pen­cil) iba väč­ším a výkon­nej­ším iPa­dom Air za omno­ho viac peňa­zí.

Smart Bat­te­ry Case

Ten­to obal s integ­ro­va­nou baté­ri­ou bol pred­sta­ve­ný iba nedáv­no, no aj napriek tomu si vyslú­žil vlnu kri­ti­ky. Jed­nak kvô­li jeho vyso­kej cene, kon­krét­ne 99 dolá­rov, a tak­tiež kvô­li desig­nu, kto­rý je, pod­ľa názo­ru našej redak­cie, sku­toč­ne hroz­ný.

12″ Mac­Bo­ok

Keď fir­ma App­le pred­sta­vi­la na jar Mac­Bo­ok, všet­kým pad­la sán­ka. Po chví­li ale bolo jas­né, ide o počí­tač plný kom­pro­mi­sov. Niž­šia klá­ves­ni­ca, kto­rá nie je až taká pohodl­ná, niž­šia výdrž baté­rie, iba 1 port, kto­rý je k tomu všet­ké­mu nekom­pa­ti­bil­ný a 480p Face­Ti­me Came­ra. To sú dôvo­dy, pre­čo nový Mac­Bo­ok nie je až taký dob­rý, ako sa môže zdať. Ide však o prvú gene­rá­ciu a ja verím, že tie ďal­šie budú lep­šie a lep­šie. Nako­niec, ani prvý iPho­ne, iPad či Mac­Bo­ok Air nebo­li doko­na­lé.

Disk v 4K iMa­cu

Fir­ma App­le ten­to rok stih­la tiež pred­sta­viť 4K iMac. V počí­ta­či za 1 500 eur však dosta­ne­te 5400-otáč­ko­vý poma­lý disk, kto­rý je dokon­ca pomal­ší, ako bol ten v mojom sta­rom iMa­cu 2011, základ­nej ver­zii, kto­rá v tej dobe stá­la 1 200 eur. Dote­raz tiež App­le za prí­pla­tok 120 eur inšta­lo­val do počí­ta­čov Fusi­on Dri­ve 128 GB SSD. Ten­to rok sa to však zme­ni­lo a za rov­na­ký prí­pla­tok dosta­ne­te naviac SSD disk s kapa­ci­tou smieš­nych 24 GB.

App­le Music

App­le Music je hudob­ná služ­ba, kto­rá je vo svo­jej pod­sta­te úpl­ne rov­na­ká ako tie ďal­šie. Medzi jej výho­dy pat­rí naprí­klad to, že vám roz­há­dže ale­bo vyma­že vašu aktu­ál­nu kniž­ni­cu či vyme­ní obráz­ky pri albu­moch, kto­ré ste si posled­né roky krvo­pot­ne manu­ál­ne vypĺňa­li.

Fir­me App­le sa sku­toč­ne vstup na pole hudob­ných slu­žieb nepo­da­ril prá­ve naj­lep­šie, aj napriek tomu by teraz mali byť tie­to prob­lé­my odstrá­ne­né. Jedi­né, čo jej môžem vytý­kať aj teraz, je integ­rá­cia v iTu­nes na Macu, kto­rú prav­de­po­dob­ne robi­li narých­lo a ani po pol roku nema­li čas vylep­šiť ju. Prav­de­po­dob­ne sa rad­šej roz­hod­li pra­co­vať na nových oba­loch s integ­ro­va­nou baté­ri­ou.

Nabí­ja­nie App­le Pen­cil

Keď spo­loč­nosť App­le pred­sta­vi­la App­le Pen­cil, pove­da­li nám, že sa má nabí­jať cez iPad Pro. Ten­to spô­sob je síce účel­ný, zato však nie úpl­ne pre­mys­le­ný. Ceruz­ka je hrub­šia ako iPad a pri nabí­ja­ní sa pri tro­che “šťas­tia” môže jeden z dvo­j­ice poško­diť. Ešte šťas­tie, že App­le k “ceruz­ke” pri­ba­ľu­je aj Light­ning adap­tér, vďa­ka kto­ré­mu ju môže­te nabiť cez kábel od naprí­klad od iPa­du.

Magic Mou­se 2

Zla­tým klin­com prog­ra­mu sa ten­to­krát stá­va Magic Mou­se 2, kto­rá sa okrem vyš­šej ceny líši od pôvod­nej ver­zie iba integ­ro­va­nou baté­ri­ou, kto­rá sa dobí­ja cez Light­ning kábel. Keď sa však dozvie­te, kde je umiest­ne­ný, tak sa v lep­šom prí­pa­de pous­me­je­te. Nachá­dza sa na spod­nej stra­ne myš­ky, vďa­ka čomu nie­len­že hro­zí, že sa pri nabí­ja­ní poškria­be sklo ale­bo zlo­mí kábel, ale tiež sa kvô­li tomu nedá nabí­jať a pou­ží­vať súčas­ne.

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: App­le

Pridať komentár (0)