Tíne­džer vyhral $250 000 dolá­rov v naj­väč­ších pre­te­koch dro­nov na svete

Dárius Polák / 16. marca 2016 / Zaujímavosti

15-ročný brit­ský tíne­džer Lukáš Ban­nis­ter vyhral $250 000 dolá­rov víťazs­tvom v prvom World Drone Prix v Dubaji, spo­me­dzi 150 tímov z celého sveta.

Pre­teky dro­nov sa pomaly, ale iste stá­vajú čoraz popu­lár­nej­šie aj medzi laic­kou verej­nos­ťou. Dubai World Drone Prix bol zatiaľ naj­väč­ším even­tom, s prize poolom 1 000 000 $ dolá­rov. Viac ako 2000 divá­kov sa prišlo pozrieť na 150 tímov súťa­žia­cich o výhru, no bol to práve tím Luka Ban­nis­tera, Tor­nado X-Bla­des Banni — UK, ktorý pora­zil domácu posádku Dubaj Drone Trek, ktorí skon­čili na dru­hom mieste.

Tento šport už pri­lá­kal inves­tí­cie od inves­to­rov ako sú napr. maji­te­lia tímov NFL, stále má však pred sebou kus cesty, kým sa z neho stane mains­tre­a­mová zále­ži­tosť. Obzvlášť dôle­žitá je otázka, ako vlastne budú ľudia sle­do­vať pre­teky. Piloti dro­nov totiž majú špe­ciálnu náhlavnú súp­ravu, vďaka kto­rej vidia dráhu v móde FPV (first per­son view), avšak pozo­ro­va­te­lia sle­du­júci túto pre­ná­šanú sto­páž môžu mať pocit, ako keby boli v blíz­kosti obzvlášť podráž­de­nej pre­ras­te­nej osy. Druhá kamera by mohla pomôcť ľud­skému mozgu vní­mať súvis­lostí pohy­bov v pries­tore, ale nie­ktoré pre­te­kár­ske ligy hos­tia svoje pre­teky vo vnútri budov, čo túto mož­nosť sťa­žuje. Aj napriek tomuto, pohľad na rých­losť a obrat­nosť Luke­oveho drona pri jeho víťazs­tve stojí za to. 

Je lep­šie 1x vidieť, ako 100x počuť. World Drone Prix sa zúčast­nili osobne aj cha­lani zo slo­ven­ského UAVO­NIC. Dubaj podľa nich spra­vil veľký krok tomu, aby sa pre­teky dro­nov stali seri­óz­nym špor­tom. A bolo to naozaj veľ­ko­lepé. Ude­lilo sa veľmi veľa cien, za všetky rôzne achie­ve­menty. Dôvod je jasný — pod­po­riť kaž­dého, kto sa na tomto evente par­ti­ci­po­val, či už pria­mou alebo nepria­mou for­mou. Cie­ľom je predsa vytvo­riť komu­nitu. Hoci sa celý World Drone Prix dá hod­no­tiť pozi­tívne, sú aj vecí, ktoré potre­bujú zlep­še­nie, napr. prie­beh jed­not­li­vých pre­te­kov nebol až taký pre­hľadný, chý­bal aktu­álny coun­ter rých­losti, a po skon­čení nebolo ihneď na 100% jasné, kto vlastne vyhral.

Cha­lani z UAVO­NIC však nešli do Dubaja iba kvôli zážitku. Sami sú trend­set­termi v oblasti UAV a dro­nov na Slo­ven­sku vše­obecne. Drony totiž nie sú len zábava, majú široké využi­tie i v prie­mysle, poľ­no­hos­po­dár­stve, sta­veb­níc­tve atď. Takisto s nástu­pom dro­nov v budúc­nosti, kla­sic­kým lie­tad­lám a vrtuľ­ní­kom na iné, ako dopravné účely, odzvo­nilo. V máji chystá UAVO­NIC vlastný event, a skú­se­nosť z takého veľ­kého podu­ja­tia, akým je World Drone Prix, ho pomôže pri­pra­viť čo naj­lep­šie. Je to tak, komu­nita na Slo­ven­sku v oblasti dro­nov exis­tuje, a roz­rastá sa.

index

foto: UAVO­NIC

zdroj: the­verge, titulná fotka: wtvox.com

Pridať komentár (0)