Tíne­džer vyhral $250 000 dolá­rov v naj­väč­ších pre­te­koch dro­nov na sve­te

Dárius Polák / 16. marca 2016 / Zaujímavosti

15-roč­ný brit­ský tíne­džer Lukáš Ban­nis­ter vyhral $250 000 dolá­rov víťazs­tvom v prvom World Dro­ne Prix v Duba­ji, spo­me­dzi 150 tímov z celé­ho sve­ta.

Pre­te­ky dro­nov sa poma­ly, ale iste stá­va­jú čoraz popu­lár­nej­šie aj medzi laic­kou verej­nos­ťou. Dubai World Dro­ne Prix bol zatiaľ naj­väč­ším even­tom, s pri­ze poolom 1 000 000 $ dolá­rov. Viac ako 2000 divá­kov sa priš­lo pozrieť na 150 tímov súťa­žia­cich o výhru, no bol to prá­ve tím Luka Ban­nis­te­ra, Tor­na­do X-Bla­des Ban­ni — UK, kto­rý pora­zil domá­cu posád­ku Dubaj Dro­ne Trek, kto­rí skon­či­li na dru­hom mies­te.

Ten­to šport už pri­lá­kal inves­tí­cie od inves­to­rov ako sú napr. maji­te­lia tímov NFL, stá­le má však pred sebou kus ces­ty, kým sa z neho sta­ne mains­tre­a­mo­vá zále­ži­tosť. Obzvlášť dôle­ži­tá je otáz­ka, ako vlast­ne budú ľudia sle­do­vať pre­te­ky. Pilo­ti dro­nov totiž majú špe­ciál­nu náhlav­nú súp­ra­vu, vďa­ka kto­rej vidia drá­hu v móde FPV (first per­son view), avšak pozo­ro­va­te­lia sle­du­jú­ci túto pre­ná­ša­nú sto­páž môžu mať pocit, ako keby boli v blíz­kos­ti obzvlášť podráž­de­nej pre­ras­te­nej osy. Dru­há kame­ra by moh­la pomôcť ľud­ské­mu moz­gu vní­mať súvis­los­tí pohy­bov v pries­to­re, ale nie­kto­ré pre­te­kár­ske ligy hos­tia svo­je pre­te­ky vo vnút­ri budov, čo túto mož­nosť sťa­žu­je. Aj napriek tomu­to, pohľad na rých­losť a obrat­nosť Luke­ove­ho dro­na pri jeho víťazs­tve sto­jí za to. 

Je lep­šie 1x vidieť, ako 100x počuť. World Dro­ne Prix sa zúčast­ni­li osob­ne aj cha­la­ni zo slo­ven­ské­ho UAVO­NIC. Dubaj pod­ľa nich spra­vil veľ­ký krok tomu, aby sa pre­te­ky dro­nov sta­li seri­óz­nym špor­tom. A bolo to naozaj veľ­ko­le­pé. Ude­li­lo sa veľ­mi veľa cien, za všet­ky rôz­ne achie­ve­men­ty. Dôvod je jas­ný — pod­po­riť kaž­dé­ho, kto sa na tom­to even­te par­ti­ci­po­val, či už pria­mou ale­bo nepria­mou for­mou. Cie­ľom je pred­sa vytvo­riť komu­ni­tu. Hoci sa celý World Dro­ne Prix dá hod­no­tiť pozi­tív­ne, sú aj vecí, kto­ré potre­bu­jú zlep­še­nie, napr. prie­beh jed­not­li­vých pre­te­kov nebol až taký pre­hľad­ný, chý­bal aktu­ál­ny coun­ter rých­los­ti, a po skon­če­ní nebo­lo ihneď na 100% jas­né, kto vlast­ne vyhral.

Cha­la­ni z UAVO­NIC však nešli do Duba­ja iba kvô­li zážit­ku. Sami sú trend­set­ter­mi v oblas­ti UAV a dro­nov na Slo­ven­sku vše­obec­ne. Dro­ny totiž nie sú len zába­va, majú širo­ké využi­tie i v prie­mys­le, poľ­no­hos­po­dár­stve, sta­veb­níc­tve atď. Takis­to s nástu­pom dro­nov v budúc­nos­ti, kla­sic­kým lie­tad­lám a vrtuľ­ní­kom na iné, ako doprav­né úče­ly, odzvo­ni­lo. V máji chys­tá UAVO­NIC vlast­ný event, a skú­se­nosť z také­ho veľ­ké­ho podu­ja­tia, akým je World Dro­ne Prix, ho pomô­že pri­pra­viť čo naj­lep­šie. Je to tak, komu­ni­ta na Slo­ven­sku v oblas­ti dro­nov exis­tu­je, a roz­ras­tá sa.

index

foto: UAVO­NIC

zdroj: the­ver­ge, titul­ná fot­ka: wtvox.com

Pridať komentár (0)