Tisíce Slovákov preň končia na psychiatrii a ročne minú miliardy. Topíme sa v mäkkej droge

  • Národné štatistiky neklamú a nastavujú našej spoločnosti veľmi nepríjemné zrkadlo
  • Najviac hospitalizácií na psychiatrii má na svedomí alkohol
polícia, alkohol, nemocnica
TASR/Jaroslav Novák, Maroš Černý
  • Národné štatistiky neklamú a nastavujú našej spoločnosti veľmi nepríjemné zrkadlo
  • Najviac hospitalizácií na psychiatrii má na svedomí alkohol

Pi­tie al­ko­holu v na­šej kra­jine ni­kto ob­zvlášť ne­rieši. Be­rieme ho ako sú­časť na­šej kul­túry, ako niečo, čo ne­od­mys­li­teľne patrí k ha­luš­kám a va­laške.

Ak nám tá fľaša vína ne­za­sa­huje do ro­diny, ne­vi­díme dô­vod, prečo by sme sa mali vzdať dobrej nálady, ktorou sršíme.

Zo štatistík však vyplýva, že situácia v našej krajine nie je príliš ružová. Slovák nad 15 rokov vypije ročne viac ako 10 litrov čistého alkoholu. Z toho tvoria takmer 50 % liehoviny, 30 % pivo a 18 % víno.

Alkohol je aj podľa riaditeľa Centra pre liečbu drogových závislostí Ľubomíra Okruhlicu najčastejší dôvod, pre ktorý sú ľudia hospitalizovaní na psychiatrii. Až potom nasledujú pacienti so schizofréniou a depresiami.

To, že nám to s al­ko­ho­lom cel­kom ide, po­tvr­dzujú aj pries­kumy tý­ka­júce sa jeho spot­reby.

Tie uka­zujú, že Slo­ven­sko sa v tomto smere stále dr­ží v TOP 10 kra­jín EÚ. V roku 2017 do­mác­nosti v Európ­skej únii (EÚ) mi­nuli 1,6 % svo­jich cel­ko­vých spot­reb­ných výdavkov práve na alkohol.

To pred­sta­vuje vyše 130 mi­liárd eur, čo zod­po­vedá 0,9 % hru­bého do­má­ceho pro­duktu (HDP) EÚ alebo viac ako 300 eurám na oby­va­teľa.

Tieto vý­sledky pri­tom ne­za­hŕňajú al­ko­ho­lické ná­poje za­pla­tené v re­štau­rá­ciách a ho­te­loch. In­for­mo­val o tom v tla­čo­vej správe Šta­tis­tický úrad Európ­skej únie Euros­tat.

Navyše, počet hospitalizácií v psychiatrickej starostlivosti stúpol, a to najmä v mladších vekových skupinách. Ukazujú to najnovšie čísla Národného centra zdravotníckych informácii.

Najviac hospitalizácií na psychiatrii má na svedomí alkohol

Tento článok je dostupný členom Startitup PREMIUM

Zdroje: nm.org, cpldz.sk, Eurostat, WHO, NCZI

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá