Títo Slo­vá­ci priš­li s uni­kát­nym nápa­dom. Jed­lo z fariem vďa­ka nim dosta­neš pria­mo pred svo­je dve­re

Lucia M., interez.sk / 6. augusta 2016 / Rozhovory

Na Slo­ven­sku je mno­ho ľudí, kto­rí chcú veci robiť inak, s veľ­kým srd­com. To je prí­pad aj mla­dých ľudí, tímu, kto­rý sa pus­til do pro­jek­tu, kto­rý mož­no nie­kto­rí už dob­re pozná­te. Svet Bed­ni­čiek nie je len tak hoci­ja­ký pro­jekt. Je to vyjad­re­nie lás­ky a vďa­ky k prí­ro­de a hod­no­tám, poma­ly vytrá­ca­jú­cim sa zo živo­ta ľudí.

Čoraz viac ľudí sa začí­na zau­jí­mať o to, aké potra­vi­ny kon­zu­mu­jú. V kur­ze sú slo­vá ako bio, eko, raw, vegán­stvo, vege­ta­rián­stvo, ale aj far­már­ske výrob­ky či lokál­ne trhy. Ove­ľa rad­šej si už kúpi­me ovo­cie a zele­ni­nu na trhu, pop­rí­pa­de si dáme tú „náma­hu“ a vybe­rie­me sa pria­mo do blíz­kej far­my.

Ak hľa­dáš spô­sob, ako sa k takým­to pro­duk­tom dostať, ako pod­po­riť far­má­rov a pre­daj­cov poc­ti­vých potra­vín, Svet Bed­ni­čiek je ide­ál­ny spô­sob. Navy­še je to sku­toč­ne jed­no­du­ché a pohodl­né. Všet­ko vyba­víš z domu a kva­lit­né potra­vi­ny ti budú doru­če­né v bed­nič­ke rov­no k dve­rám. Začí­na to byť zau­jí­ma­vé, však? Kým sa však dosta­ne­me k prí­be­hu, a urči­te nebu­dem pre­há­ňať, keď si dovo­lím pove­dať, že aj k posla­niu, pozrie­me sa, ako to celé zača­lo.

svetbedniciek.sk

Svet Bed­ni­čiek nie je len o ľuďoch, je to aj o tvr­dej prá­ci. S tou­to kre­a­tív­nou, skve­lou a jedi­neč­nou myš­lien­kou priš­li dva­ja cha­la­ni, Andrej a Peter, dedin­skí chlap­ci, zvyk­nu­tí na pro­duk­ty dopes­to­va­né na vlast­ných záh­rad­kách. Roz­hod­li sa pod­po­riť a pomôcť ľuďom, kto­rí ešte neho­di­li „moty­ku“ za hla­vu a svo­ju prá­cu aj napriek ťaž­ším chví­ľam milu­jú. A vedz­te, že je to prá­ca celo­ži­vot­ná.

bednicky1

Je pri­ro­dze­né, že člo­vek vyhľa­dá­va potra­vi­ny, kto­ré sú mu blíz­ke, pop­ri kto­rých vyras­tal, kto­ré pozná. Vyplý­va to aj z našej minu­los­ti, z našej pod­sta­ty. Vo Sve­te Bed­ni­čiek sa sna­žia oži­viť pôvod­né hod­no­ty a záro­veň aj stra­vo­va­nie, a to za pomo­ci lokál­nych pes­to­va­te­ľov a far­má­rov. Je to pred­sa pri­ro­dze­né, no nie? Vďa­ka tomu­to pro­jek­tu, ale aj vďa­ka ľuďom, môžu far­má­ri neus­tá­le napre­do­vať a ty môžeš mať kaž­dý deň čerstvé a lokál­ne potra­vi­ny. Viac zau­jí­ma­vých infor­má­cií sa dočí­ta­te v dneš­nom roz­ho­vo­re s “bed­nič­kár­mi”.

Kedy a ako to celé vznik­lo?

Celé to vznik­lo ešte v roku 2012, kedy som sa s deb­nič­ka­mi zozná­mil prvý­krát cez inter­net a od jed­né­ho kamo­ša. Myš­lien­ka bola skve­lá a veľ­mi som chcel spoz­nať ľudí, kto­rí to už reál­ne robia a tak som napí­sal do Čiech, našim čes­kým pria­te­ľom Jan­ke a Pet­ro­vi zo Světa Bedý­nek. Stret­li sme sa a dote­raz to ťahá­me spo­lu, fun­gu­je­me ako ich jedi­ná fran­chi­se na Slo­ven­sku.

Ešte v tom roku v lete som začal robiť akti­vi­ty sme­ru­jú­ce k hľa­da­niu našich aj aktu­ál­nych dodá­va­te­ľov ovo­cia a zele­ni­ny, roz­prá­val som sa s nimi o celej myš­lien­ke a pred­sta­vo­val im ju natoľ­ko, že si ju zaľú­bi­li až v Šura­noch, kde sa tiah­nu naše začiat­ky. Na far­me Sepo sme uro­bi­li naše prvé deb­nič­ky. Prá­ve oni boli našim hlav­ným dodá­va­te­ľom zele­ni­ny, a tak sme mali kaž­dé ráno všet­ko vždy pek­ne pri­pra­ve­né a hlav­ne čerstvé. Sú to veľ­mi pek­né spo­mien­ky, kedy by nám ani vo sne nena­pad­lo, že sa dosta­ne­me až sem. Ja a môj par­ťák, tiež dlho­roč­ný veľ­mi dob­rý kama­rát Andrej, sme sa do toho „opre­li“ ako sa pat­rí a nedáv­no sme oslá­vi­li „už“ naše 3. výro­čie.

bednicky2

Čo vás vied­lo prá­ve k pod­po­ro­va­niu lokál­nych far­má­rov a domá­cich pro­duk­tov?

Prvé, čo mi napad­ne, je hrdosť na to, že som Slo­vák. Rád by som túto myš­lien­ku v tom celom pone­chal, ja a Andrej sme cha­la­ni z dedi­ny a vie­me, ako majú poc­ti­vé a lokál­ne potra­vi­ny vyze­rať, no naj­mä chu­tiť. Vyras­tal som na lazoch, kde som trá­vil veľa času, hlav­ne v lete cez práz­dni­ny.

Tu sme pes­to­va­li zele­ni­nu, cho­va­li domá­ce zvie­ra­tá a pozna­li, čo je to ťaž­ká prá­ca v krás­nom pro­stre­dí a chuť toho, čo sme si dopes­to­va­li a docho­va­li, bola tá pra­vá, takú akú by mali zažiť všet­ci, aby ju mali s čím porov­nať. Pre­to nám to neda­lo a pre­bu­di­lo sa v nás to pove­do­mie, kto­ré je našou hna­cou silou. Milu­jem vzťa­hy s ľuď­mi, to, keď spo­znám člo­ve­ka a je to na celý život, pre­to­že to sú ozaj­st­né kama­rát­stva, ba dokon­ca pria­teľ­stvá. Táto prá­ca to umož­ňu­je v plnom roz­sa­hu, jed­nak s dodá­va­teľ­mi a na stra­ne dru­hej aj so zákaz­ník­mi.

Ako ste si na začiat­ku vybe­ra­li far­my? Mali ste pred­sta­vu o tom, čo pres­ne far­my ale­bo výrob­co­via musia spĺňať?

Inšpi­rá­ciu sme bra­li z Čiech od Jan­ky a Pet­ra, oni nám pora­di­li koho pri­bliž­ne hľa­dať. Za seba však môžem pove­dať, že dôle­ži­té je tých kon­krét­nych ľudí spoz­nať. Far­már či pes­to­va­teľ vám nepre­dá len tovar, no nie­čo, k čomu má vzťah, čo milu­je a robí s lás­kou. Výsled­kom toho je kon­krét­ny poc­ti­vý pro­dukt.

Mali sme rôz­ne skú­se­nos­ti, aj sme sa popá­li­li, no v koneč­nom dôsled­ku sme mali naozaj šťas­tie na ľudí, ako som už spo­mí­nal, napr. na samot­nej far­me Sepo. Dá sa pove­dať, že sme sa prvý­krát vide­li, pre­sved­či­li sa o ich poc­ti­vos­ti a lás­ke k tomu, čo robia a už sme u nich na dvo­re začí­na­li.

bednicky5

Pamä­tám si na tie spo­loč­né kávič­ky a čaje z ich čerstvých byli­niek, keď sme mali kúsok voľ­nej­šie, bolo to úžas­né, a to sú prá­ve tie vzťa­hy, pria­teľ­stvá, kto­ré vznik­li vďa­ka tomu­to pro­jek­tu. Hlav­ným kri­té­ri­om pri hľa­da­ní dodá­va­te­ľov bola naj­mä kva­li­ta pro­duk­tov, aby nebo­li za kaž­dú cenu komerč­né, tak ako to dnes zvy­čaj­ne aj býva. Tým mys­lím hlav­ne ich spô­sob pes­to­va­nia – aby to nebo­la kvan­ti­ta na úkor kva­li­ty, t.j. aby nešlo o zele­ni­nu či ovo­cie plnú pes­ti­cí­dov.

Zača­li sa vám far­my ozý­vať aj samé od seba?

Teraz je to tak, že kaž­dý mesiac rie­ši­me nie­koľ­ko ponúk na spo­lu­prá­cu, kto­ré nám posla­li sami dodá­va­te­lia. Ak tam nie je prob­lém s logis­ti­kou či ten­to pro­dukt ešte nemá­me do ponu­ky zara­de­ný, s rados­ťou roz­ši­ru­je­me naše port­fó­lio o nové poc­ti­vé pro­duk­ty.

Máte dnes pri výbe­re far­my neja­ké kri­té­riá?

Bez toho by to nešlo. Tie kri­té­riá sú v pod­sta­te rov­na­ké, ako tomu bolo na začiat­ku, na čo sme hrdí – kva­li­tu sme stá­le nevy­me­ni­li za kvan­ti­tu a ani to nikdy nech­ce­me uro­biť. Jed­no­du­cho pove­da­né – prin­cí­pom je, aby bol pro­dukt vyro­be­ný, ale­bo ovo­cie a zele­ni­na dopes­to­va­né tak, ako to robi­li naši sta­rí rodi­čia.

Bez zby­toč­nej ché­mie, z pra­vých suro­vín a podob­ne. Žiad­ne prí­dav­né lát­ky, ak nie sú nevy­hnut­né, rad­šej nech má pro­dukt spot­re­bu krat­šiu, ale dopra­je­te si pra­vý chu­ťo­vý záži­tok a sku­toč­ne zdra­vú potra­vi­nu.“Toto na slo­ven­skom trhu jed­no­du­cho chý­ba, ľudia už snáď aj zabud­li, ako chu­tí poriad­na para­daj­ka.”

bednicky6

Sú deb­nič­ky, v kto­rých dová­ža­te ovo­cie a zele­ni­nu, z neja­ké­ho eko­lo­gic­ké­ho mate­riá­lu? Vyrá­ba­te si ich sami, pop­rí­pa­de – dajú sa eko­lo­gic­ky spra­co­vať ale­bo sa dokon­ca vra­ca­jú opäť k vám?

Áno, naša filo­zo­fia súvi­sí úzko s eko­lo­gic­kým prí­stu­pom vo všet­kom, čo robí­me. Naj­skôr sme pou­ží­va­li dre­ve­né deb­nič­ky, kto­ré sme si sami vyro­bi­li. Bolo to však neprak­tic­ké, zákaz­ní­ci ich nema­li často­krát kde ulo­žiť. Tak sme si dali vyro­biť papie­ro­vé eko­lo­gic­ké a skla­da­teľ­né deb­nič­ky – ide o vrat­ný obal, za kto­rý pla­tí zákaz­ník len zálo­hu, kto­rú mu vrá­ti­me, keď deb­nič­ku odo­vzdá pri ďal­šej objed­náv­ke. Tie­to deb­nič­ky cir­ku­lu­jú medzi zákaz­ník­mi, t.j. nie­koľ­ko­krát sa vrá­tia nas­päť ku nám a keď spl­nia svoj účel a skon­čí ich život­nosť, dáme ich zre­cyk­lo­vať.

bednicky3

Čo všet­ko sa dá u vás objed­nať? Bude­te časom roz­ši­ro­vať sor­ti­ment a hľa­dať nových far­má­rov na spo­lu­prá­cu?

Na začiat­ku to bola len zele­ni­na a ovo­cie. Ľudia však mali záu­jem o kva­lit­né poc­ti­vé mlieč­ne pro­duk­ty či mäso. Dopyt tu bol a tak sme hľa­da­li poc­ti­vých far­má­rov, zais­ti­li logis­ti­ku a poma­ly dopĺňa­li ponu­ku. Neskôr sme dopl­ni­li aj zau­jí­ma­vé spra­co­va­né pro­duk­ty – na Slo­ven­sku far­má­ri vyrá­ba­jú naozaj úžas­né kva­lit­né pro­duk­ty, naprí­klad sme zara­di­li do ponu­ky dulo­vé či miš­pu­ľo­vé dže­my, to je nie­čo úžas­né.

Dopl­ni­li sme tiež obil­ni­ny, stru­ko­vi­ny, múky mle­té tra­dič­ným spô­so­bom na kamen­nom mly­ne, poc­ti­vé 100% ovoc­né šťa­vy, kvás­ko­vé domá­ce chle­bí­ky, všet­ko pro­duk­ty bez zby­toč­nej ché­mie, a dovo­lí­me si pove­dať, že mno­hé pro­duk­ty majú aj veľ­mi dob­rú cenu. Pri­da­li sme aj domá­ci med od pra­vé­ho vče­lá­ra, vajíč­ka z far­my z voľ­né­ho výbe­hu, no naprí­klad aj čerstvé zdra­vé slo­ven­ské ryby.

Aby sme neza­bud­li – máme aj pár exo­tic­kých či zahra­nič­ných pro­duk­tov – pre­to­že je po nich dopyt. Ale vždy, aj napriek tomu, že sú z väč­šej diaľ­ky, sa sna­ží­me, aby to bol pro­dukt s ove­ľa vyš­šou nut­rič­nou hod­no­tou. Drží­me sa pev­ne filo­zo­fie naj­vyš­šej kva­li­ty. Bude­me stá­le hľa­dať poc­ti­vých ľudí, kto­rých ešte neopus­ti­la chuť robiť veci naj­lep­šie, ako len vedia a od srd­ca.

Začí­na­li ste iba dva­ja. Koľ­ko­člen­ný tím máte dnes?

Na začiat­ku nám pomá­ha­la naša rodi­na, pra­co­va­li sme od rána do veče­ra, ale nie je tomu inak ani dnes. Ako rás­tol dopyt, pri­ja­li sme sklad­ní­ka, teraz už via­ce­rých.” Done­dáv­na sme dokon­ca sami vozi­li zákaz­ní­kom tovar, ale našli sme už skve­lé­ho šofé­ra nad­še­né­ho pre našu vec. Roz­rást­li sme sa o ľudí, kto­rí sa venu­jú na full time báze admi­ni­stra­tí­ve a logis­ti­ke či tech­nic­kej pod­po­re web­strán­ky – veľ­mi si zakla­dá­me na skve­lom zákaz­níc­kom ser­vi­se a logis­ti­ka od far­má­rov ku nám a ku kon­co­vé­mu zákaz­ní­ko­vi je veľ­mi nároč­ná. Momen­tál­ne je nás už 8.

bednicky10

Je úžas­né, že vo fir­me sú všet­ko ľudia, kto­rí majú k far­már­če­niu či zdra­vým domá­cim potra­vi­nám vzťah, jed­no­du­cho sme sa našli a krá­ča­me jed­ným sme­rom za spo­loč­ným cie­ľom.

Pred­po­kla­dám, že ovo­cia, zele­ni­ny a iných dob­rôt máte doma hoj­ne. Kedy ste napo­sle­dy naku­po­va­li v bež­nom obcho­de?

Urči­te áno, väč­ši­na zamest­nan­cov sa stra­vu­je tak­mer výluč­ne pro­duk­ta­mi od far­má­rov. Samoz­rej­me, po dro­gé­riu zbeh­ne­me tam, kde to máme najb­liž­šie, ale­bo kaž­dý pozná situ­áciu, keď sa nie­kam ponáh­ľa­te, sko­čí­te do prvé­ho obcho­du, kto­rý vidí­te po ces­te. Je ale úžas­né prí­sť do náš­ho skla­du a vybrať si neja­kú far­már­sku dob­ro­tu. Zamest­nan­ci si dokon­ca v prá­ci sami varia z našich pro­duk­tov, jed­no­du­cho keď raz ochut­ná­te, pocho­pí­te, že pria­mo pod nosom máte skve­lé pro­duk­ty, a teda nie je dôvod kupo­vať zahra­nič­né.

Ako hod­no­tí­te zele­ni­nu a ovo­cie v super­mar­ke­toch? Pre­čo je lep­šie si to objed­nať v bed­nič­ke od far­má­rov?

Nera­di by sme hod­no­ti­li super­mar­ke­ty ale­bo iné sub­jek­ty na trhu. No za nás – sto­jí­me si za tým, že zele­ni­na a ovo­cie by nema­li ces­to­vať zby­toč­ne stov­ky kilo­met­rov zo zahra­ni­čia. Na Slo­ven­sku máme pred­sa zdro­je, kapa­ci­ty, úžas­nú pôdu a nesku­toč­ne pra­co­vi­tých úprim­ných ľudí, kto­rí pes­tu­jú per­fekt­nú zele­ni­nu a ovo­cie bez zby­toč­nej ché­mie! Kaž­dý dob­re vie, že pokiaľ zele­ni­na či ovo­cie ces­tu­je zo zahra­ni­čia, čas­to dozrie­va po ces­te, na ces­tu je ošet­re­ná ché­mi­ou, aby to „pre­ži­la“, a keď dora­zí ku nám, aj tak nemá žiad­nu chuť.

Sme pre­sved­če­ní o tom, že to vie­me uro­biť aj inak – kupo­vať pre­važ­ne lokál­ne potra­vi­ny, pod­po­ru­je­me pred­sa aj seba a svo­je oko­lie.” Okrem toho Vám ponú­ka­me služ­bu dovo­zu až domov pred dve­re. Veľa ľudí oce­ní, že sa nemu­sia trá­piť s ťaž­ký­mi taš­ka­mi a šet­ria čas, pre nie­ko­ho je zas dôle­ži­té to, že tá potra­vi­na jed­no­du­cho skve­le chu­tí, ale­bo u nás náj­du nie­čo, čo inde nedos­ta­nú. Naprí­klad čerstvé eko bylin­ky. Dodá­va nám ich pani Ben­če­ko­vá, kto­rá rad­šej burin­ku ruč­ne trhá. “Je to aký­si návrat k pôvod­né­mu pes­to­va­niu, a neviem ako pre vás, ale pre nás je to nesku­toč­ne fas­ci­nu­jú­ce.”

bednicky9

Všim­la som si, že sem-tam pri­dá­te aj neja­ký recept pre inšpi­rá­ciu. Pri­pra­vu­je­te si tie­to jed­lá aj doma?

Áno, dote­raz sme spo­lu­pra­co­va­li so šikov­ný­mi foodb­log­ger­ka­mi a urči­te do budúc­na aj bude­me. No do našej fir­my priš­lo teraz aj jed­no šikov­né žie­ňa, kto­ré nedáv­no dokon­ca cho­va­lo kozy. Ako to s tým súvi­sí?

Má veľ­kú záh­ra­du, kopu ovoc­ných stro­mov, a pre­to sú jej far­már­ske pro­duk­ty veľ­mi blíz­ke – priam sa zaľú­bi­la do všet­ké­ho lokál­ne­ho. Stra­vu­je sa tak­mer výluč­ne far­már­sky­mi pro­duk­ta­mi, a tak sa roz­hod­la, že pri bež­nom vare­ní troš­ku pomô­že pri pro­me. Pofo­tí, čo sama nava­rí a vytvo­rí. Tak­že väč­ši­nu fotiek, kto­ré uvi­dí­te pri recep­toch, sú naše vlast­né ove­re­né jed­lá z pres­ne tých suro­vín, kto­ré náj­de­te v našom e-sho­pe.

bednicky8

Mno­ho ľudí dnes ink­li­nu­je k vege­ta­rián­stvu a vegán­stvu. Zazna­me­na­li ste ten­to trend aj pri vašich objed­náv­kach?

Robi­li sme taký men­ší pries­kum medzi zákaz­ník­mi, aby sme ich kom­plex­ne pocho­pi­li. Vede­li sme, že naši zákaz­ní­ci – ale­bo ľudia zau­jí­ma­jú­ci sa o far­már­ske pro­duk­ty, sú vyslo­ve­ne „uve­do­me­lí spot­re­bi­te­lia“, čo sa naozaj potvr­di­lo. Uve­do­me­lí hlav­ne v tom zmys­le, že sa zau­jí­ma­jú o to, aký dopad majú ich akti­vi­ty či akti­vi­ty obchod­ní­kov na život­né pro­stre­die, ale­bo aj to, ako sú zvie­ra­tá cho­va­né. Isté per­cen­to zákaz­ní­kov sú z vlast­né­ho pre­sved­če­nia vege­ta­riá­ni ale­bo vegá­ni, aj keď väč­šie množ­stvo zákaz­ní­kov skôr vo vše­obec­nos­ti zau­jí­ma to, že pro­duk­ty sú domá­ce a tej pra­vej chu­ti. Ale ten trend vege­ta­rián­stva a vegán­stva tu je, aj keď nie taký veľ­ký.

Vidím, že spo­lu­pra­cu­je­te s veľ­kým množ­stvom far­má­rov a s rôz­ny­mi dodá­va­teľ­mi. Máte pod pal­com kaž­dé jed­no jabl­ko? Mys­lím to tak, či vidí­te aj do „vnút­ra“ fariem, do ich poli­ti­ky.

Urči­te áno, od začiat­ku sme vždy pre­ve­ri­li kaž­dé­ho jed­né­ho dodá­va­te­ľa osob­ne. Ako som už pove­dal, chce­me, aby sme mali rov­na­ké posla­nie, robiť veci poc­ti­vo, pri­ro­dze­ne, s lás­kou – ak toto u dodá­va­te­ľa náj­de­me, už sta­čí „len“ naplá­no­vať logis­ti­ku, ako dosta­ne­me jeho pro­duk­ty k zákaz­ní­ko­vi.

Začí­na­li ste s roz­vo­zom v pár mes­tách. Kde vša­de vás môže­me stret­núť dnes?

Logis­tic­ky je deb­nič­ko­va­nie naozaj veľ­mi nároč­né. Zobrať pro­duk­ty od far­má­ra či dodá­va­te­ľa, v správ­nom čase a čerstvé doru­čiť zákaz­ní­ko­vi, to je nesku­toč­ne veľa prá­ce v skla­de i pri plá­no­va­ní logis­ti­ky. Sna­ží­me sa ale sprí­stup­niť tie­to úžas­né domá­ce pro­duk­ty čo naj­viac ľuďom na Slo­ven­sku, pre­to sme pri­nies­li ako prví na Slo­ven­sku mož­nosť objed­nať si tovar kam­koľ­vek na Slo­ven­sko cez exter­nú fir­mu.

bednicky7

Ponu­ka nie je síce plno­hod­not­ná, nakoľ­ko autá musia byť z prak­tic­kých dôvo­dov pri pre­vo­ze chla­de­né­ho tova­ru (mäso, mlieč­ne pro­duk­ty) chla­de­né. Kom­plet­nú ponu­ku, zahŕňa­jú­cu aj čerstvé a chla­de­né pro­duk­ty, je mož­né momen­tál­ne objed­nať v Bra­ti­sla­ve a oko­lí, Trna­ve, Žili­ne, Tren­čí­ne, Nit­re, Zvo­le­ne, Žia­ri nad Hro­nom, Žar­no­vi­ci, Novej Bani a v Ban­skej Bys­tri­ci.

Berie­te svo­ju prá­cu ako posols­tvo? Mys­lím, si, že robí­te veľ­mi veľa pre roz­voj lokál­ne­ho pre­da­ja. Sna­ží­te sa neja­ko zvý­šiť pove­do­mie ľudí?

Pri našom kaž­do­den­nom úsi­lí robiť veci čo naj­lep­šie ako vie­me, nás pohá­ňa­jú prá­ve klad­né reak­cie zákaz­ní­kov i pod­po­ra far­má­rov a toho, čo je naše, domá­ce. Reak­cie zákaz­ní­kov sú úžas­né. Ten pocit, že zákaz­ník oce­ňu­je roz­diel v chu­ti zele­ni­ny a ovo­cia a ostat­ných far­már­skych pro­duk­tov, je na neza­pla­te­nie. Čo sa týka pove­do­mia ľudí, je to nie­ke­dy ťaž­ké. Zvy­šo­va­nie pove­do­mia sto­jí veľa peňa­zí a v dneš­nom sve­te pre­sý­te­nom rekla­mou si ľudia rekla­mu vší­ma­jú málo. Avšak trend kupo­vať domá­ce, lokál­ne a far­már­ske pro­duk­ty sa naozaj zosil­ňu­je aj u nás a je to cítiť, ak už sa nie­kde uká­že­me, či je to neja­ký lokál­ny trh, fes­ti­val ale­bo inter­ne­to­vý člá­nok, ľudia si nás zapa­mä­ta­jú a sami zis­ťu­jú mož­nos­ti, ako sa k pro­duk­tom dostať.

Na záver ešte pár slov odo mňa. Svet Bed­ni­čiek nám ponú­kol, že si môže­me na vlast­nej koži vyskú­šať, aké sú domá­ce pro­duk­ty a vypes­to­va­ná zele­ni­na a ovo­cie od far­má­rov. Bed­nič­ka nám dora­zi­la v poriad­ku, logis­ti­ka fun­go­va­la na 100% a na nasle­du­jú­cich foto­gra­fiách si môžeš pozrieť, čo nám priš­lo.

bednicky (5)

Jedi­né, čo nás tro­chu “prek­va­pi­lo”, bolo to, že pár pro­duk­tov bolo bale­ných v plas­to­vých sáč­koch a pár v papie­ro­vých. Je to však nevy­hnut­né z toho dôvo­du, aby potra­vi­ny nena­pách­li, udr­ža­li sa poko­pe a pri pre­pra­ve sa nebo­daj nes­tla­či­li, nepo­pu­či­li.

Kaž­do­pád­ne, chuť je nepo­rov­na­teľ­ná a z bed­nič­ky doslo­va cíti­te, že ovo­cie a zele­ni­na boli pes­to­va­né poc­ti­vo, je za tým tvr­dá prá­ca, no samoz­rej­me aj nad­še­nie a vášeň pre túto prá­cu.

bednicky (4)

13866518_1383759911652577_1075180507_n

zdroj: interez.sk, zdroj foto­gra­fií: svetbediciek.sk, interez.sk

Pridať komentár (0)