Títo Slo­váci prišli s uni­kát­nym nápa­dom. Jedlo z fariem vďaka nim dosta­neš priamo pred svoje dvere

Lucia M., interez.sk / 6. augusta 2016 / Rozhovory

Na Slo­ven­sku je mnoho ľudí, ktorí chcú veci robiť inak, s veľ­kým srd­com. To je prí­pad aj mla­dých ľudí, tímu, ktorý sa pus­til do pro­jektu, ktorý možno nie­ktorí už dobre poznáte. Svet Bed­ni­čiek nie je len tak hoci­jaký pro­jekt. Je to vyjad­re­nie lásky a vďaky k prí­rode a hod­no­tám, pomaly vytrá­ca­jú­cim sa zo života ľudí.

Čoraz viac ľudí sa začína zau­jí­mať o to, aké potra­viny kon­zu­mujú. V kurze sú slová ako bio, eko, raw, vegán­stvo, vege­ta­rián­stvo, ale aj far­már­ske výrobky či lokálne trhy. Oveľa rad­šej si už kúpime ovo­cie a zele­ninu na trhu, pop­rí­pade si dáme tú „námahu“ a vybe­rieme sa priamo do blíz­kej farmy.

Ak hľa­dáš spô­sob, ako sa k takýmto pro­duk­tom dostať, ako pod­po­riť far­má­rov a pre­daj­cov poc­ti­vých potra­vín, Svet Bed­ni­čiek je ide­álny spô­sob. Navyše je to sku­točne jed­no­du­ché a pohodlné. Všetko vyba­víš z domu a kva­litné potra­viny ti budú doru­čené v bed­ničke rovno k dve­rám. Začína to byť zau­jí­mavé, však? Kým sa však dosta­neme k prí­behu, a určite nebu­dem pre­há­ňať, keď si dovo­lím pove­dať, že aj k posla­niu, pozrieme sa, ako to celé začalo.

svetbedniciek.sk

Svet Bed­ni­čiek nie je len o ľuďoch, je to aj o tvr­dej práci. S touto kre­a­tív­nou, skve­lou a jedi­neč­nou myš­lien­kou prišli dvaja cha­lani, Andrej a Peter, dedin­skí chlapci, zvyk­nutí na pro­dukty dopes­to­vané na vlast­ných záh­rad­kách. Roz­hodli sa pod­po­riť a pomôcť ľuďom, ktorí ešte neho­dili „motyku“ za hlavu a svoju prácu aj napriek ťaž­ším chví­ľam milujú. A vedzte, že je to práca celo­ži­votná.

bednicky1

Je pri­ro­dzené, že člo­vek vyhľa­dáva potra­viny, ktoré sú mu blízke, popri kto­rých vyras­tal, ktoré pozná. Vyplýva to aj z našej minu­losti, z našej pod­staty. Vo Svete Bed­ni­čiek sa sna­žia oži­viť pôvodné hod­noty a záro­veň aj stra­vo­va­nie, a to za pomoci lokál­nych pes­to­va­te­ľov a far­má­rov. Je to predsa pri­ro­dzené, no nie? Vďaka tomuto pro­jektu, ale aj vďaka ľuďom, môžu far­mári neus­tále napre­do­vať a ty môžeš mať každý deň čerstvé a lokálne potra­viny. Viac zau­jí­ma­vých infor­má­cií sa dočí­tate v dneš­nom roz­ho­vore s “bed­nič­kármi”.

Kedy a ako to celé vzniklo?

Celé to vzniklo ešte v roku 2012, kedy som sa s deb­nič­kami zozná­mil prvý­krát cez inter­net a od jed­ného kamoša. Myš­lienka bola skvelá a veľmi som chcel spoz­nať ľudí, ktorí to už reálne robia a tak som napí­sal do Čiech, našim čes­kým pria­te­ľom Janke a Pet­rovi zo Světa Bedý­nek. Stretli sme sa a dote­raz to ťaháme spolu, fun­gu­jeme ako ich jediná fran­chise na Slo­ven­sku.

Ešte v tom roku v lete som začal robiť akti­vity sme­ru­júce k hľa­da­niu našich aj aktu­ál­nych dodá­va­te­ľov ovo­cia a zele­niny, roz­prá­val som sa s nimi o celej myš­lienke a pred­sta­vo­val im ju natoľko, že si ju zaľú­bili až v Šura­noch, kde sa tiahnu naše začiatky. Na farme Sepo sme uro­bili naše prvé deb­ničky. Práve oni boli našim hlav­ným dodá­va­te­ľom zele­niny, a tak sme mali každé ráno všetko vždy pekne pri­pra­vené a hlavne čerstvé. Sú to veľmi pekné spo­mienky, kedy by nám ani vo sne nena­padlo, že sa dosta­neme až sem. Ja a môj par­ťák, tiež dlho­ročný veľmi dobrý kama­rát Andrej, sme sa do toho „opreli“ ako sa patrí a nedávno sme oslá­vili „už“ naše 3. výro­čie.

bednicky2

Čo vás viedlo práve k pod­po­ro­va­niu lokál­nych far­má­rov a domá­cich pro­duk­tov?

Prvé, čo mi napadne, je hrdosť na to, že som Slo­vák. Rád by som túto myš­lienku v tom celom pone­chal, ja a Andrej sme cha­lani z dediny a vieme, ako majú poc­tivé a lokálne potra­viny vyze­rať, no najmä chu­tiť. Vyras­tal som na lazoch, kde som trá­vil veľa času, hlavne v lete cez práz­dniny.

Tu sme pes­to­vali zele­ninu, cho­vali domáce zvie­ratá a poznali, čo je to ťažká práca v krás­nom pro­stredí a chuť toho, čo sme si dopes­to­vali a docho­vali, bola tá pravá, takú akú by mali zažiť všetci, aby ju mali s čím porov­nať. Preto nám to nedalo a pre­bu­dilo sa v nás to pove­do­mie, ktoré je našou hna­cou silou. Milu­jem vzťahy s ľuďmi, to, keď spo­znám člo­veka a je to na celý život, pre­tože to sú ozaj­stné kama­rát­stva, ba dokonca pria­teľ­stvá. Táto práca to umož­ňuje v plnom roz­sahu, jed­nak s dodá­va­teľmi a na strane dru­hej aj so zákaz­níkmi.

Ako ste si na začiatku vybe­rali farmy? Mali ste pred­stavu o tom, čo presne farmy alebo výrob­co­via musia spĺňať?

Inšpi­rá­ciu sme brali z Čiech od Janky a Petra, oni nám pora­dili koho pri­bližne hľa­dať. Za seba však môžem pove­dať, že dôle­žité je tých kon­krét­nych ľudí spoz­nať. Far­már či pes­to­va­teľ vám nepredá len tovar, no niečo, k čomu má vzťah, čo miluje a robí s lás­kou. Výsled­kom toho je kon­krétny poc­tivý pro­dukt.

Mali sme rôzne skú­se­nosti, aj sme sa popá­lili, no v koneč­nom dôsledku sme mali naozaj šťas­tie na ľudí, ako som už spo­mí­nal, napr. na samot­nej farme Sepo. Dá sa pove­dať, že sme sa prvý­krát videli, pre­sved­čili sa o ich poc­ti­vosti a láske k tomu, čo robia a už sme u nich na dvore začí­nali.

bednicky5

Pamä­tám si na tie spo­ločné kávičky a čaje z ich čerstvých byli­niek, keď sme mali kúsok voľ­nej­šie, bolo to úžasné, a to sú práve tie vzťahy, pria­teľ­stvá, ktoré vznikli vďaka tomuto pro­jektu. Hlav­ným kri­té­riom pri hľa­daní dodá­va­te­ľov bola najmä kva­lita pro­duk­tov, aby neboli za každú cenu komerčné, tak ako to dnes zvy­čajne aj býva. Tým mys­lím hlavne ich spô­sob pes­to­va­nia – aby to nebola kvan­tita na úkor kva­lity, t.j. aby nešlo o zele­ninu či ovo­cie plnú pes­ti­cí­dov.

Začali sa vám farmy ozý­vať aj samé od seba?

Teraz je to tak, že každý mesiac rie­šime nie­koľko ponúk na spo­lu­prácu, ktoré nám poslali sami dodá­va­te­lia. Ak tam nie je prob­lém s logis­ti­kou či tento pro­dukt ešte nemáme do ponuky zara­dený, s rados­ťou roz­ši­ru­jeme naše port­fó­lio o nové poc­tivé pro­dukty.

Máte dnes pri výbere farmy nejaké kri­té­riá?

Bez toho by to nešlo. Tie kri­té­riá sú v pod­state rov­naké, ako tomu bolo na začiatku, na čo sme hrdí – kva­litu sme stále nevy­me­nili za kvan­titu a ani to nikdy nech­ceme uro­biť. Jed­no­du­cho pove­dané – prin­cí­pom je, aby bol pro­dukt vyro­bený, alebo ovo­cie a zele­nina dopes­to­vané tak, ako to robili naši starí rodi­čia.

Bez zby­toč­nej ché­mie, z pra­vých suro­vín a podobne. Žiadne prí­davné látky, ak nie sú nevy­hnutné, rad­šej nech má pro­dukt spot­rebu krat­šiu, ale dopra­jete si pravý chu­ťový záži­tok a sku­točne zdravú potra­vinu.“Toto na slo­ven­skom trhu jed­no­du­cho chýba, ľudia už snáď aj zabudli, ako chutí poriadna para­dajka.”

bednicky6

Sú deb­ničky, v kto­rých dová­žate ovo­cie a zele­ninu, z neja­kého eko­lo­gic­kého mate­riálu? Vyrá­bate si ich sami, pop­rí­pade – dajú sa eko­lo­gicky spra­co­vať alebo sa dokonca vra­cajú opäť k vám?

Áno, naša filo­zo­fia súvisí úzko s eko­lo­gic­kým prí­stu­pom vo všet­kom, čo robíme. Naj­skôr sme pou­ží­vali dre­vené deb­ničky, ktoré sme si sami vyro­bili. Bolo to však neprak­tické, zákaz­níci ich nemali často­krát kde ulo­žiť. Tak sme si dali vyro­biť papie­rové eko­lo­gické a skla­da­teľné deb­ničky – ide o vratný obal, za ktorý platí zákaz­ník len zálohu, ktorú mu vrá­time, keď deb­ničku odo­vzdá pri ďal­šej objed­návke. Tieto deb­ničky cir­ku­lujú medzi zákaz­níkmi, t.j. nie­koľ­ko­krát sa vrá­tia nas­päť ku nám a keď spl­nia svoj účel a skončí ich život­nosť, dáme ich zre­cyk­lo­vať.

bednicky3

Čo všetko sa dá u vás objed­nať? Budete časom roz­ši­ro­vať sor­ti­ment a hľa­dať nových far­má­rov na spo­lu­prácu?

Na začiatku to bola len zele­nina a ovo­cie. Ľudia však mali záu­jem o kva­litné poc­tivé mliečne pro­dukty či mäso. Dopyt tu bol a tak sme hľa­dali poc­ti­vých far­má­rov, zais­tili logis­tiku a pomaly dopĺňali ponuku. Neskôr sme dopl­nili aj zau­jí­mavé spra­co­vané pro­dukty – na Slo­ven­sku far­mári vyrá­bajú naozaj úžasné kva­litné pro­dukty, naprí­klad sme zara­dili do ponuky dulové či miš­pu­ľové džemy, to je niečo úžasné.

Dopl­nili sme tiež obil­niny, stru­ko­viny, múky mleté tra­dič­ným spô­so­bom na kamen­nom mlyne, poc­tivé 100% ovocné šťavy, kvás­kové domáce chle­bíky, všetko pro­dukty bez zby­toč­nej ché­mie, a dovo­líme si pove­dať, že mnohé pro­dukty majú aj veľmi dobrú cenu. Pri­dali sme aj domáci med od pra­vého vče­lára, vajíčka z farmy z voľ­ného výbehu, no naprí­klad aj čerstvé zdravé slo­ven­ské ryby.

Aby sme neza­budli – máme aj pár exo­tic­kých či zahra­nič­ných pro­duk­tov – pre­tože je po nich dopyt. Ale vždy, aj napriek tomu, že sú z väč­šej diaľky, sa sna­žíme, aby to bol pro­dukt s oveľa vyš­šou nut­rič­nou hod­no­tou. Držíme sa pevne filo­zo­fie naj­vyš­šej kva­lity. Budeme stále hľa­dať poc­ti­vých ľudí, kto­rých ešte neopus­tila chuť robiť veci naj­lep­šie, ako len vedia a od srdca.

Začí­nali ste iba dvaja. Koľ­ko­členný tím máte dnes?

Na začiatku nám pomá­hala naša rodina, pra­co­vali sme od rána do večera, ale nie je tomu inak ani dnes. Ako rás­tol dopyt, pri­jali sme sklad­níka, teraz už via­ce­rých.” Done­dávna sme dokonca sami vozili zákaz­ní­kom tovar, ale našli sme už skve­lého šoféra nad­še­ného pre našu vec. Roz­rástli sme sa o ľudí, ktorí sa venujú na full time báze admi­ni­stra­tíve a logis­tike či tech­nic­kej pod­pore web­stránky – veľmi si zakla­dáme na skve­lom zákaz­níc­kom ser­vise a logis­tika od far­má­rov ku nám a ku kon­co­vému zákaz­ní­kovi je veľmi náročná. Momen­tálne je nás už 8.

bednicky10

Je úžasné, že vo firme sú všetko ľudia, ktorí majú k far­már­če­niu či zdra­vým domá­cim potra­vi­nám vzťah, jed­no­du­cho sme sa našli a krá­čame jed­ným sme­rom za spo­loč­ným cie­ľom.

Pred­po­kla­dám, že ovo­cia, zele­niny a iných dob­rôt máte doma hojne. Kedy ste napo­sledy naku­po­vali v bež­nom obchode?

Určite áno, väč­šina zamest­nan­cov sa stra­vuje tak­mer výlučne pro­duk­tami od far­má­rov. Samoz­rejme, po dro­gé­riu zbeh­neme tam, kde to máme najb­liž­šie, alebo každý pozná situ­áciu, keď sa nie­kam ponáh­ľate, sko­číte do prvého obchodu, ktorý vidíte po ceste. Je ale úžasné prísť do nášho skladu a vybrať si nejakú far­már­sku dob­rotu. Zamest­nanci si dokonca v práci sami varia z našich pro­duk­tov, jed­no­du­cho keď raz ochut­náte, pocho­píte, že priamo pod nosom máte skvelé pro­dukty, a teda nie je dôvod kupo­vať zahra­ničné.

Ako hod­no­títe zele­ninu a ovo­cie v super­mar­ke­toch? Prečo je lep­šie si to objed­nať v bed­ničke od far­má­rov?

Neradi by sme hod­no­tili super­mar­kety alebo iné sub­jekty na trhu. No za nás – sto­jíme si za tým, že zele­nina a ovo­cie by nemali ces­to­vať zby­točne stovky kilo­met­rov zo zahra­ni­čia. Na Slo­ven­sku máme predsa zdroje, kapa­city, úžasnú pôdu a nesku­točne pra­co­vi­tých úprim­ných ľudí, ktorí pes­tujú per­fektnú zele­ninu a ovo­cie bez zby­toč­nej ché­mie! Každý dobre vie, že pokiaľ zele­nina či ovo­cie ces­tuje zo zahra­ni­čia, často dozrieva po ceste, na cestu je ošet­rená ché­miou, aby to „pre­žila“, a keď dorazí ku nám, aj tak nemá žiadnu chuť.

Sme pre­sved­čení o tom, že to vieme uro­biť aj inak – kupo­vať pre­važne lokálne potra­viny, pod­po­ru­jeme predsa aj seba a svoje oko­lie.” Okrem toho Vám ponú­kame službu dovozu až domov pred dvere. Veľa ľudí ocení, že sa nemu­sia trá­piť s ťaž­kými taš­kami a šet­ria čas, pre nie­koho je zas dôle­žité to, že tá potra­vina jed­no­du­cho skvele chutí, alebo u nás nájdu niečo, čo inde nedos­tanú. Naprí­klad čerstvé eko bylinky. Dodáva nám ich pani Ben­če­ková, ktorá rad­šej burinku ručne trhá. “Je to akýsi návrat k pôvod­nému pes­to­va­niu, a neviem ako pre vás, ale pre nás je to nesku­točne fas­ci­nu­júce.”

bednicky9

Všimla som si, že sem-tam pri­dáte aj nejaký recept pre inšpi­rá­ciu. Pri­pra­vu­jete si tieto jedlá aj doma?

Áno, dote­raz sme spo­lu­pra­co­vali so šikov­nými foodb­log­ger­kami a určite do budúcna aj budeme. No do našej firmy prišlo teraz aj jedno šikovné žieňa, ktoré nedávno dokonca cho­valo kozy. Ako to s tým súvisí?

Má veľkú záh­radu, kopu ovoc­ných stro­mov, a preto sú jej far­már­ske pro­dukty veľmi blízke – priam sa zaľú­bila do všet­kého lokál­neho. Stra­vuje sa tak­mer výlučne far­már­skymi pro­duk­tami, a tak sa roz­hodla, že pri bež­nom varení trošku pomôže pri prome. Pofotí, čo sama navarí a vytvorí. Takže väč­šinu fotiek, ktoré uvi­díte pri recep­toch, sú naše vlastné ove­rené jedlá z presne tých suro­vín, ktoré náj­dete v našom e-shope.

bednicky8

Mnoho ľudí dnes ink­li­nuje k vege­ta­rián­stvu a vegán­stvu. Zazna­me­nali ste tento trend aj pri vašich objed­náv­kach?

Robili sme taký menší pries­kum medzi zákaz­níkmi, aby sme ich kom­plexne pocho­pili. Vedeli sme, že naši zákaz­níci – alebo ľudia zau­jí­ma­júci sa o far­már­ske pro­dukty, sú vyslo­vene „uve­do­melí spot­re­bi­te­lia“, čo sa naozaj potvr­dilo. Uve­do­melí hlavne v tom zmysle, že sa zau­jí­majú o to, aký dopad majú ich akti­vity či akti­vity obchod­ní­kov na životné pro­stre­die, alebo aj to, ako sú zvie­ratá cho­vané. Isté per­cento zákaz­ní­kov sú z vlast­ného pre­sved­če­nia vege­ta­riáni alebo vegáni, aj keď väč­šie množ­stvo zákaz­ní­kov skôr vo vše­obec­nosti zau­jíma to, že pro­dukty sú domáce a tej pra­vej chuti. Ale ten trend vege­ta­rián­stva a vegán­stva tu je, aj keď nie taký veľký.

Vidím, že spo­lu­pra­cu­jete s veľ­kým množ­stvom far­má­rov a s rôz­nymi dodá­va­teľmi. Máte pod pal­com každé jedno jablko? Mys­lím to tak, či vidíte aj do „vnútra“ fariem, do ich poli­tiky.

Určite áno, od začiatku sme vždy pre­ve­rili kaž­dého jed­ného dodá­va­teľa osobne. Ako som už pove­dal, chceme, aby sme mali rov­naké posla­nie, robiť veci poc­tivo, pri­ro­dzene, s lás­kou – ak toto u dodá­va­teľa náj­deme, už stačí „len“ naplá­no­vať logis­tiku, ako dosta­neme jeho pro­dukty k zákaz­ní­kovi.

Začí­nali ste s roz­vo­zom v pár mes­tách. Kde všade vás môžeme stret­núť dnes?

Logis­ticky je deb­nič­ko­va­nie naozaj veľmi náročné. Zobrať pro­dukty od far­mára či dodá­va­teľa, v správ­nom čase a čerstvé doru­čiť zákaz­ní­kovi, to je nesku­točne veľa práce v sklade i pri plá­no­vaní logis­tiky. Sna­žíme sa ale sprí­stup­niť tieto úžasné domáce pro­dukty čo naj­viac ľuďom na Slo­ven­sku, preto sme pri­niesli ako prví na Slo­ven­sku mož­nosť objed­nať si tovar kam­koľ­vek na Slo­ven­sko cez externú firmu.

bednicky7

Ponuka nie je síce plno­hod­notná, nakoľko autá musia byť z prak­tic­kých dôvo­dov pri pre­voze chla­de­ného tovaru (mäso, mliečne pro­dukty) chla­dené. Kom­pletnú ponuku, zahŕňa­júcu aj čerstvé a chla­dené pro­dukty, je možné momen­tálne objed­nať v Bra­ti­slave a okolí, Trnave, Žiline, Tren­číne, Nitre, Zvo­lene, Žiari nad Hro­nom, Žar­no­vici, Novej Bani a v Ban­skej Bys­trici.

Beriete svoju prácu ako posols­tvo? Mys­lím, si, že robíte veľmi veľa pre roz­voj lokál­neho pre­daja. Sna­žíte sa nejako zvý­šiť pove­do­mie ľudí?

Pri našom kaž­do­den­nom úsilí robiť veci čo naj­lep­šie ako vieme, nás pohá­ňajú práve kladné reak­cie zákaz­ní­kov i pod­pora far­má­rov a toho, čo je naše, domáce. Reak­cie zákaz­ní­kov sú úžasné. Ten pocit, že zákaz­ník oce­ňuje roz­diel v chuti zele­niny a ovo­cia a ostat­ných far­már­skych pro­duk­tov, je na neza­pla­te­nie. Čo sa týka pove­do­mia ľudí, je to nie­kedy ťažké. Zvy­šo­va­nie pove­do­mia stojí veľa peňazí a v dneš­nom svete pre­sý­te­nom rekla­mou si ľudia reklamu vší­majú málo. Avšak trend kupo­vať domáce, lokálne a far­már­ske pro­dukty sa naozaj zosil­ňuje aj u nás a je to cítiť, ak už sa nie­kde uká­žeme, či je to nejaký lokálny trh, fes­ti­val alebo inter­ne­tový člá­nok, ľudia si nás zapa­mä­tajú a sami zis­ťujú mož­nosti, ako sa k pro­duk­tom dostať.

Na záver ešte pár slov odo mňa. Svet Bed­ni­čiek nám ponú­kol, že si môžeme na vlast­nej koži vyskú­šať, aké sú domáce pro­dukty a vypes­to­vaná zele­nina a ovo­cie od far­má­rov. Bed­nička nám dora­zila v poriadku, logis­tika fun­go­vala na 100% a na nasle­du­jú­cich foto­gra­fiách si môžeš pozrieť, čo nám prišlo.

bednicky (5)

Jediné, čo nás tro­chu “prek­va­pilo”, bolo to, že pár pro­duk­tov bolo bale­ných v plas­to­vých sáč­koch a pár v papie­ro­vých. Je to však nevy­hnutné z toho dôvodu, aby potra­viny nena­páchli, udr­žali sa pokope a pri pre­prave sa nebo­daj nes­tla­čili, nepo­pu­čili.

Kaž­do­pádne, chuť je nepo­rov­na­teľná a z bed­ničky doslova cítite, že ovo­cie a zele­nina boli pes­to­vané poc­tivo, je za tým tvrdá práca, no samoz­rejme aj nad­še­nie a vášeň pre túto prácu.

bednicky (4)

13866518_1383759911652577_1075180507_n

zdroj: interez.sk, zdroj foto­gra­fií: svetbediciek.sk, interez.sk

Pridať komentár (0)