Títo Slo­vá­ci v Nit­re vytvo­ri­li zo sto­roč­nej ruiny tra­fos­ta­ni­ce kva­lit­ný alter­na­tív­ny pries­tor s galé­ri­ou a kaviar­ňou

Jakub Jablonický / 16. mája 2017 / Zo Slovenska

Nit­rian­ska Tra­fač­ka si od svoj­ho vzni­ku zís­ka­la srd­cia mno­hých ľudí.

Tra­fač­ka je pre­dov­šet­kým foto­ga­lé­ria s kaviar­ňou, kto­rú v roku 2009 zalo­žil nit­rian­sky foto­graf Fran­ti­šek Kolář. No pri pek­ných fot­kách a dob­rej káve to nekon­čí. Tra­fač­ka pra­vi­del­ne orga­ni­zu­je kon­cer­ty, trhy, kur­zy foto­gra­fie a iné podu­ja­tia všet­ké­ho dru­hu.

Tra­fač­ka je pries­tor s celo­roč­nou dra­ma­tur­gi­ou zame­ra­nou na všet­ky dru­hy alter­na­tív­ne­ho ume­nia. Dáva pries­tor miest­nym ini­cia­tí­vam na stre­tá­va­nie sa, mimo­vlád­nym orga­ni­zá­ciám na orga­ni­zo­va­nie vlast­ných podu­ja­tí, stred­ným a vyso­kým ško­lám na apli­ko­va­nie ich pro­jek­tov do pra­xe ako aj tvo­rí vlast­ný prog­ram s dra­ma­tur­gi­ou,“ tvr­dí Tra­fač­ka na svo­jej strán­ke.

foto: FB/Trafačka

Ten­to uni­kát­ny pries­tor sa nachá­dza v his­to­ric­kej budo­ve jed­nej z prvých tra­fos­ta­níc z obdo­bia elek­tri­fi­ká­cie Slo­ven­ska.

Ide o jed­nu z prvých trans­for­má­to­ro­vých sta­níc na Slo­ven­sku, kto­rá bola posta­ve­ná v roku 1913. Po ukon­če­ní pre­vádz­ky boli jej pries­to­ry využí­va­né iba spo­ra­dic­ky. Pri­bliž­ne od roku 1986 bola úpl­ne opus­te­ná. V roku 1987 sa zača­la sku­pi­na ochra­ná­rov pri Základ­nej orga­ni­zá­cii SZOPK „Neve­ri­ce“ v Nit­re zau­jí­mať o budo­vu viac­me­nej opus­te­nej tra­fos­ta­ni­ce. Posta­ra­li sa o zabez­pe­če­nie budo­vy pro­ti ďal­šej devas­tá­cii a ini­ci­ova­li zápis do zozna­mu tech­nic­kých pamia­tok čím búra­cie povo­le­nie stra­ti­lo plat­nosť,“ tvr­dí Tra­fač­ka na svo­jej strán­ke.

foto: FB/Trafačka

Prí­beh Tra­fač­ky v súčas­nej podo­be začal v roku 2006, kedy sa do nej nasťa­ho­va­la redak­cia týž­den­ní­ka Par­don, kto­ré­ho súčas­ťou je aj Fran­ti­šek Kolář. Ten jej dal súčas­nú podo­bu v exte­ri­é­ri aj inte­ri­é­ri. Okrem foto­ga­lé­rie s kaviar­ňou na prí­ze­mí, kto­rá pôso­bí ako veľ­ká obý­vač­ka, tu má Par­don stá­le svo­ju redak­ciu a v pod­kro­ví sa nachá­dza foto­ate­li­ér.

Kavia­reň sa pod­ľa situ­ácie vie zme­niť aj na bar a okrem kávy ponú­ka aj pivo a gri­lo­va­né jed­lá. Ponu­ku sa sna­žia mať netra­dič­nú a čo naj­viac lokál­nu.

foto: FB/Trafačka

Tra­fač­ka doka­zu­je, že svet alter­na­tív­ne­ho ume­nia nekon­čí za Bra­ti­sla­vou. Galé­ria fun­gu­je už 8 rokov a vyze­rá to tak, že kom­bi­ná­cia s kva­lit­nou kaviarňou/barom je pre Tra­fač­ku víťaz­nou. Záu­jem o ten­to uni­kát­ny pries­tor pod­ľa všet­ké­ho tak sko­ro neutích­ne.

foto: FB/Trafačka

foto: FB/Trafačka

Pridať komentár (0)