Tla­če­nie lie­kov 3D tla­čiar­ňou je už rea­li­tou

Dominika Kováčová / 10. apríla 2016 / Tech a inovácie

Dnes už niet pochýb o tom, že 3D tlač zme­ní svet. Postup v 3D tla­če­ní zazna­me­nal tak obrov­ský tech­no­lo­gic­ký, elek­tro­nic­ký a medi­cín­sky pokrok, že sa sta­lo rea­li­tou aj tla­če­nie lie­čiv. Čo bolo kedy­si finanč­ne nevý­hod­né a prak­tic­ky nedo­stup­né sa pre­me­ni­lo na dosia­hnu­teľ­né.

Pod­ľa Scien­ce News Jour­nal sa sta­la far­ma­ce­utic­ká fir­ma Apre­cia Phar­ma­ce­uti­cals prvou na sve­te, kto­rá pou­ží­va tech­no­ló­giu 3D tla­če na výro­bu lie­ku s náz­vom Spri­tam — liek urče­ný na lieč­bu epi­lep­sie.

Nie­len­že bol ten­to liek úspeš­ne vytla­če­ný, tiež sa poda­ri­lo zís­kať potreb­ný súhlas od US FDA a tak je liek v súčas­nos­ti k dis­po­zí­cii v Spo­je­ných štá­toch.

ZÁZRAČ­NÝ LIEK

Jas­nou výho­dou 3D tla­če­ných lie­kov je ich okam­ži­tá schop­nosť roz­pus­tiť sa. Tie­to lie­ky sa vyrá­ba­jú pou­ži­tím práš­ko­vé­ho nástav­ca na prin­cí­pe atra­men­to­vej tla­čiar­ne. Lie­či­vá lát­ka sa ukla­dá na seba vo vrstvách.

V prí­pa­de lie­ku Spri­tam je jeho roz­pust­nosť výho­dou pre tých, kto­rí trpia dys­fá­gi­ou, to je prob­lém s pre­hĺta­ním, kto­rým môžu trpieť aj pacien­ti s epi­lep­si­ou. Liek sa roz­pus­tí už v ústach a tým sa zabrá­ni upcha­tiu dýcha­cích ciest.

3D tlač by nako­niec moh­la otvo­riť ces­tu k indi­vi­du­ali­zo­va­né­mu dáv­ko­va­niu lie­čiv ale­bo na vytvo­re­nie tab­let­ky s vhod­ný­mi kom­bi­ná­cia­mi lie­kov, kto­ré daný pacient môže užiť naraz. Naj­dô­le­ži­tej­ší je však pokrok, kto­rý zazna­me­na­la fir­ma vytvo­re­ním prvé­ho 3D tla­če­né­ho lie­ku a tým otvo­ri­la dve­re výsku­mu a vývo­ju 3D-tla­če­ných lie­kov.

A prá­ve toto je ten naj­po­zo­ru­hod­nej­ší fakt v revo­lú­cii 3D tla­če­nia. Nej­de tu len o elek­tro­ni­ku a hrač­ky, ide cel­ko­vo o ľud­ské zdra­vie, 3D tla­čia­reň umož­ní tvor­bu náh­rad­ných orgá­nov, pro­téz a lie­kov na počka­nie.

pills1

foto: stocksnap.io

Zdroj:sciencealert.com, Zdroj titul­nej fotogragie:stocksnap.io

Pridať komentár (0)