Tla­če­nie lie­kov 3D tla­čiar­ňou je už rea­li­tou

Dominika Kováčová / 10. apríla 2016 / Tech a inovácie

Dnes už niet pochýb o tom, že 3D tlač zmení svet. Postup v 3D tla­čení zazna­me­nal tak obrov­ský tech­no­lo­gický, elek­tro­nický a medi­cín­sky pokrok, že sa stalo rea­li­tou aj tla­če­nie lie­čiv. Čo bolo kedysi finančne nevý­hodné a prak­ticky nedo­stupné sa pre­me­nilo na dosia­hnu­teľné.

Podľa Science News Jour­nal sa stala far­ma­ce­utická firma Apre­cia Phar­ma­ce­uti­cals prvou na svete, ktorá pou­žíva tech­no­ló­giu 3D tlače na výrobu lieku s náz­vom Spri­tam — liek určený na liečbu epi­lep­sie.

Nie­lenže bol tento liek úspešne vytla­čený, tiež sa poda­rilo zís­kať potrebný súhlas od US FDA a tak je liek v súčas­nosti k dis­po­zí­cii v Spo­je­ných štá­toch.

ZÁZRAČNÝ LIEK

Jas­nou výho­dou 3D tla­če­ných lie­kov je ich okam­žitá schop­nosť roz­pus­tiť sa. Tieto lieky sa vyrá­bajú pou­ži­tím práš­ko­vého nástavca na prin­cípe atra­men­to­vej tla­čiarne. Lie­čivá látka sa ukladá na seba vo vrstvách.

V prí­pade lieku Spri­tam je jeho roz­pust­nosť výho­dou pre tých, ktorí trpia dys­fá­giou, to je prob­lém s pre­hĺta­ním, kto­rým môžu trpieť aj pacienti s epi­lep­siou. Liek sa roz­pustí už v ústach a tým sa zabráni upcha­tiu dýcha­cích ciest.

3D tlač by nako­niec mohla otvo­riť cestu k indi­vi­du­ali­zo­va­nému dáv­ko­va­niu lie­čiv alebo na vytvo­re­nie tab­letky s vhod­nými kom­bi­ná­ciami lie­kov, ktoré daný pacient môže užiť naraz. Naj­dô­le­ži­tejší je však pokrok, ktorý zazna­me­nala firma vytvo­re­ním prvého 3D tla­če­ného lieku a tým otvo­rila dvere výskumu a vývoju 3D-tla­če­ných lie­kov.

A práve toto je ten naj­po­zo­ru­hod­nejší fakt v revo­lú­cii 3D tla­če­nia. Nejde tu len o elek­tro­niku a hračky, ide cel­kovo o ľud­ské zdra­vie, 3D tla­čia­reň umožní tvorbu náh­rad­ných orgá­nov, pro­téz a lie­kov na počka­nie.

pills1

foto: stocksnap.io

Zdroj:sciencealert.com, Zdroj titul­nej fotogragie:stocksnap.io

Pridať komentár (0)