Tomáš Baran z Gol­dee je späť: Snáď to teraz dopadne lep­šie!

Sebastian Mach / 15. decembra 2015 / Tech a inovácie

Tomáš Baran, mno­hými pova­žo­vaný za čiernu ovcu slo­ven­skej star­tup scény, je späť. Uply­nulé skú­se­nosti mu jeho lásku k svetlu nevzali a cez App Store sa snaží pre­sa­diť so svo­jou apli­ká­ciou Ambee. Ale…

Apli­ká­cia Ambee ale nie je žiad­nou novin­kou, tí, ktorí s Gol­dee mali tú česť si zaiste všimnú, že sa toho prí­liš nezme­nilo. Ambee teda nie je nový počin, ale spô­sob, ako znova naštar­to­vať Gol­dee.

Ono je to na jednu stranu logické. Apli­ká­cia mala svo­jich fanú­ši­kov a pat­rila medzi tie vyda­rené. V spo­lu­práci so žia­rov­kami Phi­lips Hue je to cel­kom šikovná kom­bi­ná­cia. Fanú­ši­ko­via prí­chod Ambee podľa pozi­tív­nych komen­tá­rov pri­ví­tali, Tomáša však varujú, aby to ten­to­krát nepo­kaš­ľal.

Apli­ká­cia je k dis­po­zí­cií momen­tálne vo ver­zií 1.0.3 a zapla­tíš za ňu $4.99 dolá­rov. Ak si o prí­behu Gol­dee, ktorý na Slo­ven­sku zatria­sol nie­len star­tu­po­vou scé­nou nepo­čul, viac sa môžeš dočí­tať v našich star­ších člán­koch.

My Tomáša Barana osobne poznáme a vieme, že je to veľmi šikovný a ambi­ci­ózny cha­lan. Veríme, že uda­losti z minu­losti mu nijak neskom­pli­kujú jeho snahu na návrat, bude to však mať ten­to­krát omnoho ťaž­šie. V kaž­dom prí­pade držíme palce.

GOL­DEE: AKO TO V SKU­TOČ­NOSTI BOLO

CEO GOL­DEE TOMÁŠ BARAN PRE­HO­VO­RIL

TOMÁŠ BARAN: AKO SOM V JEDINÝ DEŇ STRA­TIL ÚPLNE VŠETKO, ČO SOM V GOL­DEE VYBU­DO­VAL

Pridať komentár (0)