Tomáš Baran z Gol­dee je späť: Snáď to teraz dopad­ne lep­šie!

Sebastian Mach / 15. decembra 2015 / Tech a inovácie

Tomáš Baran, mno­hý­mi pova­žo­va­ný za čier­nu ovcu slo­ven­skej star­tup scé­ny, je späť. Uply­nu­lé skú­se­nos­ti mu jeho lás­ku k svet­lu nevza­li a cez App Sto­re sa sna­ží pre­sa­diť so svo­jou apli­ká­ci­ou Ambee. Ale…

Apli­ká­cia Ambee ale nie je žiad­nou novin­kou, tí, kto­rí s Gol­dee mali tú česť si zais­te všim­nú, že sa toho prí­liš nezme­ni­lo. Ambee teda nie je nový počin, ale spô­sob, ako zno­va naštar­to­vať Gol­dee.

Ono je to na jed­nu stra­nu logic­ké. Apli­ká­cia mala svo­jich fanú­ši­kov a pat­ri­la medzi tie vyda­re­né. V spo­lu­prá­ci so žia­rov­ka­mi Phi­lips Hue je to cel­kom šikov­ná kom­bi­ná­cia. Fanú­ši­ko­via prí­chod Ambee pod­ľa pozi­tív­nych komen­tá­rov pri­ví­ta­li, Tomá­ša však varu­jú, aby to ten­to­krát nepo­kaš­ľal.

Apli­ká­cia je k dis­po­zí­cií momen­tál­ne vo ver­zií 1.0.3 a zapla­tíš za ňu $4.99 dolá­rov. Ak si o prí­be­hu Gol­dee, kto­rý na Slo­ven­sku zatria­sol nie­len star­tu­po­vou scé­nou nepo­čul, viac sa môžeš dočí­tať v našich star­ších člán­koch.

My Tomá­ša Bara­na osob­ne pozná­me a vie­me, že je to veľ­mi šikov­ný a ambi­ci­óz­ny cha­lan. Verí­me, že uda­los­ti z minu­los­ti mu nijak neskom­pli­ku­jú jeho sna­hu na návrat, bude to však mať ten­to­krát omno­ho ťaž­šie. V kaž­dom prí­pa­de drží­me pal­ce.

GOL­DEE: AKO TO V SKU­TOČ­NOS­TI BOLO

CEO GOL­DEE TOMÁŠ BARAN PRE­HO­VO­RIL

TOMÁŠ BARAN: AKO SOM V JEDI­NÝ DEŇ STRA­TIL ÚPL­NE VŠET­KO, ČO SOM V GOL­DEE VYBU­DO­VAL

Pridať komentár (0)