Tomáš Bella: Každé médium je od nie­koho závislé, žiadne nevie napí­sať úplne čokoľ­vek o svo­jich maji­te­ľoch

Šandi / 23. novembra 2015 / Tools a produktivita

Zakla­da­teľ, prvý ria­di­teľ firmy Piano Media, roz­hodne jeden z naj­väč­ších novi­ná­rov a ino­vá­to­rov Slo­ven­ska, ktorý zís­kal via­cero zahra­nič­ných oce­není Tomáš Bella nám pre­zra­dil, ako vidí mediálny biz­nis na Slo­ven­sku a čo od neho oča­káva v budúc­nosti.

Slo­vak dream je výraz, ktorý na Slo­ven­sku tak­mer nikto nepou­žíva. Mož­ným dôvo­dom je, že veľká časť Slo­vá­kov svoj úspech dosiahla, nie vďaka svo­jej šikov­nosti, no vďaka svo­jím kon­tak­tom. Tomáš, tvoj životný prí­beh je opa­kom množ­stva prí­be­hov úspeš­ných Slo­vá­kov. Zo žur­na­lis­tkiky na UK si sa dostal priamo do Sme.sk, následne si pôso­bil ako jeho šéf­re­dak­tor, počas toho si zalo­žil jeden z najús­peš­nej­ších slo­ven­ských star­tu­pov s náz­vom Piano Media, no a dnes sto­jíš na čele onlinu sil­ného mien­kot­vor­ného média Den­ník N. Je podľa teba výraz Slo­vak dream niečo, o čom by sme mali viac roz­prá­vať a pro­pa­go­vať ho?

Neviem, čo by mal byť Slo­vak dream, asi by ale mal byť v porov­naní s ame­ric­kým menej zame­raný na fan­tas­tický úspech jedi­ného člo­veka, ktorý sa z úpl­ného dna vypra­cuje na miliar­dára, a viac na to, aby malo čo naj­viac ľudí šancu roz­ví­jať svoj talent. Ale každý bude mať asi svoju vlastnú pred­stavu.

Mediálny biz­nis zažil v posled­ných mesia­coch na Slo­ven­sku svoju his­to­rickú kon­so­li­dá­ciu. Stojí dnes preto Den­ník N spolu s TV Mar­kíza a ďal­šími men­šími médiami na opus­te­nom ostrove, kde je slovo NEZÁ­VIS­LOSŤ posvät­ným?

Každé médium je od nie­koho závislé, žiadne nevie napí­sať úplne čokoľ­vek o svo­jich maji­te­ľoch, každé má rôzne silné alebo slabé väzby na inze­ren­tov, obchod­ných par­tne­rov, kama­rá­tov, a sil­nej­šie alebo slab­šie mecha­nizmy na ochranu redak­cie pred vply­vom týchto komerč­ných väzieb.

Miera prob­le­ma­tic­kosti maji­te­ľov je však veľmi roz­dielna. Ľudia tvo­riaci dnešný Den­ník N pred rokom pove­dali, že nie sú ochotní pra­co­vať pre Pentu kvôli spô­sobu, ako títo ľudia zbo­hatli, a miere, akou sú dodnes pre­po­jení so štá­tom. Medzi našimi dneš­nými inves­tormi sú ľudia, ktorí vybu­do­vali firmu Eset, a keby zrazu okolo nich vypu­kol nejaký škan­dál, nikdy by sme sa nez­ba­vili podoz­re­nia, že o ňom nepí­šeme úplne nezá­visle. His­tó­ria našich spo­lu­ma­ji­te­ľov je však o toľko čis­tej­šia a ich morálny kre­dit tak dra­ma­ticky vyšší, ako kre­dit ľudí z Penty, že škan­dál okolo Esetu, ktorý by nás dostal do neprí­jem­nej situ­ácie, je veľmi málo prav­de­po­dobný a toto riziko vieme bez prob­lé­mov niesť.

Kto­rým sme­rom sa podľa teba dnes uberá väč­šina slo­ven­ských médií?

Každé svo­jim vlast­ným.

Dokáže Den­ník N v najb­liž­ších rokoch udr­žať svoju nezá­vis­loť aj v prí­pade, že by sa inves­tori, ktorí tento pro­jekt pod­po­rili roz­hodli vstú­piť do poli­tic­kého boja?

Neviem o tom, že by sa na niečo také chys­tali, ale keby sa to náho­dou udialo, máme sta­no­vené jasné mecha­nizmy, podľa kto­rých by takýto člo­vek nie­len že nemo­hol ovplyv­ňo­vať obsah Den­níka N, ale ako inves­tor by vo firme nemo­hol vôbec zostať.

Zdroj foto­gra­fie: Den­ník N 

V Den­níku N ste sa roz­hodli okrem online plat­formy fun­go­vať aj kla­sic­kým prin­to­vým for­má­tom. Keď som sa ťa v minu­losti pýtal, že prečo, tak si odpo­ve­dal, že cena printu je dnes tak lacná, že by bola hlú­posť ho nero­biť. Ako to vidíš dnes? Dopo­čul som sa, že roz­mýš­late z den­níka spra­viť týž­den­ník. Má už dnes online pre vás väč­šiu pri­oritu ako print?

Pre­mena na týž­den­ník sa neplá­nuje, den­ník zatiaľ spĺňa to, čo sme od neho oča­ká­vali. Noviny boli ale od začiatku sekun­dárny pro­jekt, hlav­ným je spra­vo­daj­ský web, na ktorý sa sústre­ďuje veľká väč­šina ener­gie a ktorý aj pri­náša väč­šinu tržieb. Sta­vať dlho­dobý biz­nis­plán na príj­moch z novín by pre nové médium nebol dobrý nápad.

Čo Den­nik N plá­nuje v najb­liž­šej dobe? Môžeme sa tešiť na roz­ší­re­nie obsahu, resp. nových mini pro­jek­tov z dielne N?

Ešte do konca roka spus­tíme dve nové mobilné apli­ká­cie, jedna s pla­te­ným obsa­hom pre pred­pla­ti­te­ľov a druhá s kari­ka­tú­rami od Sho­otyho. Obi­dve budú k dis­po­zí­cii pre Android aj iOS, záro­veň pri­budne ešte ver­zia obľú­be­nej apli­ká­cie „Minúta po minúte“ pre Win­dows 10.

Zdroj foto­gra­fie: Den­ník N

Za minulý rok vyká­zal Den­ník N stratu vo výške 68 892€. Dokáže dnes podľa teba online médium pre­žiť z ban­ne­ro­vej reklamy a pred­plat­ného, alebo oča­ká­vaš, že príde spa­se­nie v podobe úplne inej formy, ktorá otvorí dvere k novému mone­ti­zač­nému kanálu online médií?

Abso­lútnu väč­šinu našich príj­mov tvo­ria online pred­platné a počet pred­pla­ti­te­ľov neus­tále ras­tie. Spo­lie­hame sa na tento zdroj príj­mov, pre­tože ak máte vplyv­ných nepria­te­ľov, tí môžu skú­siť ovplyv­ňo­vať pár veľ­kých inze­ren­tov, aby vám nedá­vali peniaze, ale nemôžu ovplyv­niť desať­ti­síce ľudí, aby nám nedali po päť alebo desať eur mesačne. Záro­veň je pre médium veľmi dobré, ak neus­tále cíti, že slúži len svo­jim čita­te­ľom, nikomu inému, a my sme našim čita­te­ľom nesmierne vďační, že nám takúto slo­bodu svo­jimi pred­plat­nými umož­ňujú.

Penta dnes buduje novú mediálnu agen­túru, ktorá už v najb­liž­šej dobe zatra­sie mediál­nym biz­ni­som na Slo­ven­sku. Ako vní­maš túto cen­tra­li­zá­ciu vplyvu? Neobá­vaš sa, že prí­dete o časť príj­mov z reklamy kvôli vyhra­de­nosti poli­tic­kých názo­rov?

Keďže inzer­cia tvorí len men­šiu časť príj­mov, toto nie je pre nás hrozba.

Zdroj foto­gra­fie: Den­ník N

Sú podľa teba pro­jekty ako Slo­ven­sko Digi­tal ces­tou ako libe­ra­li­zo­vať tok infor­má­cií priamo k ľuďom? Ako vní­maš tento pro­jekt?

O tom, ako sa na Slo­ven­sku neuve­ri­teľne plytvá peniazmi na infor­ma­ti­zá­ciu a ako málo za tie peniaze dostá­vame, sa malo takto hovo­riť už pred desia­timi rokmi, ale vďa­ka­bohu, že sa začína hovo­riť aspoň dnes.

Poďme sa teraz vrá­tiť späť k tvojmu pro­fes­nému životu. Si zakla­da­te­ľom a prvým ria­di­te­ľom firmy Piano Media. Bol si tri­krát nomi­no­vaný na Novi­nár­sku cenu, v roku 2010 ťa Journalism.co.uk zara­dil medzi Top 50 pop­red­ných sve­to­vých ino­vá­to­rov v médiách a v 2014 nadá­cia Res Pub­lica do zoznamu New Europe 100. Je v tvo­jom živote miles­tone, ktorý si ešte nedo­sia­hol a razíš si k nemu cestu?

Spra­viť si v potá­paní res­cue cer­ti­fi­ká­ciu :).

Ako sa dnes Piano Media darí? Máš v ňom aj po vstupe inves­to­rov značný podiel?

Pokiaľ viem, darí sa mu dobre a rýchlo expan­duje najmä mimo Európy. Môj podiel vo firme je už po spo­jení Piana s dvoma veľ­kými ame­ric­kými fir­mami veľmi malý a pria­meho ria­de­nia firmy sa už nezú­čast­ňu­jem.

Zdroj foto­gra­fie: Den­ník N

Ľudia dnes vní­majú infor­má­cie a kon­tent ako čosi, čo má byť auto­ma­ticky dostupné zadarmo. Nie je náho­dou práve takéto zmýš­la­nie fun­da­men­tál­nym prob­lé­mom mone­ti­zo­va­nia news por­tá­lov?

Tento prob­lém je dnes oveľa menší, ako bol pred tromi alebo pia­timi rokmi. Za obsah na webe platí čoraz viac ľudí, nikdy to nebudú všetci inter­ne­tisti, ale tých ľudí už čoskoro bude dosť na to, aby sa médium nášho typu doká­zalo z týchto príj­mov uži­viť.

Je Piano Media finálny recept na mone­ti­zá­ciu onlinu, či sa jedná len o dočasnú záplatu pre médiá?

Nie je to určite dočasná záplata, pre mnohé médiá budú príjmy z online obsahu tvo­riť väč­šinu príj­mov. Nie je to ale ani zázračné rie­še­nie, ktoré zachráni každé médium.

Tomáš, ako vyzerá tvoj bežný pra­covný deň? ☺

Zobu­dím sa, ešte v posteli otvo­rím e-maily v mobile alebo na tab­lete a potom už len čakám, čo zlé sa stane…

Kde vidíš Den­nik N o 5 rokov?

Malo by to byť nezá­vislé a zis­kové médium, ktoré nebude naj­väč­šie na Slo­ven­sku, možno bude dokonca z den­ní­kov stále naj­men­šie, ale bude mať naj­lep­šiu žur­na­lis­tiku, bude zo všet­kých den­ní­kov naj­viac cito­vané – ako je podľa pries­ku­mov už dnes – a bude naj­viac ino­vo­vať.

Záve­rečný odkaz pre čita­te­ľov Star­ti­tup?

Menej čítať weby o star­tu­poch, viac pra­co­vať! :)

Zdroj foto­gra­fie: Den­ník N

Pridať komentár (0)