Tomáš Jančo: “Robte chyby, ale nebuďte nenaž­raní a úspech sa dostaví.”

Rišo Néveri / 27. septembra 2015 / Tools a produktivita

Tomáš Jančo je CEO slo­ven­skej spo­loč­nosti Pant­heon Tech­no­lo­gies, ktorá vyvíja expe­ri­men­tálny soft­vér pre firmy v Sili­con Val­ley. Nebolo to však vždy také jasné. Ich cesta k úspe­chu viedla horou a doli­nou, soft­wé­rom a har­dwé­rom. Zau­jí­malo nás, čo sa vďaka mno­hým zme­nám a výzvam Tomáš naučil a o čo by sa s mla­dými pod­ni­ka­teľmi pode­lil.

Ste gene­rál­nym ria­di­te­ľom Pant­heon Tech­no­lo­gies, spo­loč­nosti, ktorá bola zalo­žená v roku 2001. Zau­jíma nás však aj Tomáš Jančo pred rokom 2001 :). Pre­zra­díte nám odkiaľ pochá­dzate a ako vyze­ral život mla­dého Tomáša pred Pant­heon-om?

Sní­val som o nie­čom, čo zažil Bud Fox vo Wall Street, či Tess McGill vo Wor­king Girl.

Aký prí­beh sa skrýva za zalo­že­ním Pant­heon Tech­no­lo­gies? S akou myš­lien­kou sa spo­loč­nosť zalo­žila?

Prí­beh je jed­no­du­chý. Spo­ločne sme vymýš­ľali ako sa dá zaro­biť. Kama­rát pri­šiel s myš­lien­kou, že by to mohol byť vývoj soft­véru na zákazku. Tak sme to skú­sili. Nedo­padlo to dobre a keď bolo treba roz­de­ľo­vať straty, tak to také opti­mis­tické už nebolo.

Ako trá­vite bežný pra­covný deň? Venu­jete sa Pant­he­onu full time, alebo sa sna­žíte povin­nosti dele­go­vať? Máte vo voľ­nom čase aj na iné pro­jekty, či nejaké hobby?

Môj bežný pra­covný deň začína tak, že keď vsta­nem, väč­ši­nou ešte v posteli pre­le­tím maily, aby som vedel, či ma dnes čaká nejaké prek­va­pe­nie. Pant­heon Tech­no­lo­gies sa venu­jem viac ako na full time. Momen­tálne však Pant­heon nie je už len Pant­heon Tech­no­lo­gies tu na Slo­ven­sku. Pant­heon patrí do sku­piny spo­loč­ností, ktoré vlast­ním spolu s mojou ses­trou Jan­kou Švor­co­vou. A sta­rať sa musíme o všetky. A či je čas aj na niečo iné? Voľný čas venu­jem pre­dov­šet­kým rodine. A ak sa podarí ukro­jiť si ešte nejaký čas navyše, tak ho venu­jem zbe­ra­teľ­stvu a ces­to­va­niu.

Spo­loč­nosť si pre­šla istou húsen­ko­vou drá­hou. Stáli ste aj na prahu kra­chu, ale doká­zali ste spra­viť krok „vpred“ a spo­loč­nosť vzkrie­siť. Čo viedlo k daným situ­áciám a ako sa poda­rilo ich vyrie­šiť?

Zlé roz­hod­nu­tia. Za všet­kým treba vždy hľa­dať zlé roz­hod­nu­tia, ktoré sú väč­ši­nou posta­vené na zlom odhade situ­ácie. Každá chyba stojí peniaze. Nie­kedy pár desia­tok korún, ino­kedy mili­óny. Nám určitú dobu chý­bali zdroje, ktoré by vedeli odbú­rať dlhy z minu­losti. Nebolo ich už kde zobrať, len ich zaro­biť tvrdou robo­tou. V naj­hor­ších časoch som mal zalo­žené asi všetko, čo sa zalo­žiť dalo. Aj keď práve v tom naj­hor­šom začala „ísť“ karta.

Počas exis­ten­cie Pant­he­onu ste sa veno­vali vývoju soft­véru, neskôr repa­so­va­nému hard­véru, momen­tálne dodá­vate pro­to­typy soft­vé­ro­vých rie­šení a v pod­state tvo­ríte tech­no­lo­gické rie­še­nia. Takéto zmeny v zame­raní spo­loč­nosti zrejme nie sú jed­no­du­ché. Ak to spätne hod­no­títe, čo vám pomohlo sa potreb­nej zmene pomerne rýchlo sa pris­pô­so­biť? Čo by ste pora­dili čita­te­ľom pre prí­pad, že sa dostanú do podob­nej situ­ácie?

Takto v skratke pove­dané to vyzerá, akoby sme neve­deli, čo sme chceli robiť. Soft­vér nešiel, ale neza­vr­hli sme ho. Vedel som, že tam je jeho budúc­nosť a pri­daná hod­nota. Repa­so­vaný hard­vér bol v tom čase nápad, pre­tože som mal pocit, že na hard­vé­ro­vej vlne by sa dalo ešte trošku zviesť. Dalo sa, ale obchod nefun­go­val tak, ako som si pred­sta­vo­val. Bol to zlý odhad, že malo­ob­chod je niečo na čom sa dajú uro­biť veľké peniaze. Na to sme prišli rela­tívne rýchlo. Ser­very a ban­ko­ma­tová tech­nika bola ale iná káva. 

Tech­nicky špe­ci­fický seg­ment, ktorý nám pri­nie­sol v teraj­ších časoch ďal­šiu spo­loč­nosť do port­fó­lia (MPAS). Takisto ako sys­té­mová integ­rá­cia a pora­den­stvo. Voľa­kedy hlavná čin­nosť Pant­heon Tech­no­lo­gies sa pre­ta­vila do spo­loč­nosti SIE­CIT. A Pant­heon sa vrá­til opäť k vývoju soft­véru. Ale ten­to­krát sme si zvo­lili seg­ment, kde bol pries­tor pre ino­vá­cie – siete. Takže keď si takto po troške roz­ba­líme mene­nie kurzu, vyzerá to úplne inak. Ale hlav­nou poin­tou je, že robiť veci dobre je možné iba vtedy, ak sa člo­vek sústredí len na úzke port­fó­lio. My sme voľa­kedy spra­vili chybu, že sme sa chceli veno­vať všet­kému, kde sme videli peniaze. Áno, tie peniaze tam reálne boli, ale my sme do kaž­dého prúdu nedá­vali na začiatku 100%.

V roku 2005 ste sa stali gene­rál­nym ria­di­te­ľom Pant­heon Tech­no­lo­gies a spo­loč­nosť spolu so ses­trou Jan­kou Švor­co­vou vzkrie­sili. Ako do prí­behu zapadá Vaša ses­tra a čomu sa venuje dnes?

Ako som spo­mí­nal v úvode, bolo treba roz­de­ľo­vať straty. Tak prišla moja ses­tra k podie­lom v Pant­he­one. Straty uhra­dila výme­nou za podiely. Ona mi vždy verila, takže možno trošku naivne so mnou do toho išla. Ja som bol vždy sní­lek, ona rea­lis­tka. A tak to fun­guje dodnes. Ja vymýš­ľam a ona ma drží pri rea­li­zá­cii pri zemi. Momen­tálne je finanč­nou ria­di­teľ­kou u nás v sku­pine a aktívne sa podieľa na pro­jek­toch v našej nadá­cii Pant­heon Foun­da­tion.

Pant­heon má pobočku aj v Sili­con Val­ley. Aký prí­beh sa skrýva za prvou pod­pí­sa­nou zmlu­vou, ktorá Vás do oblasti dostala?

Prvá pod­pí­saná zmluva bola ešte ďaleko pred našim obchod­ným zastú­pe­ním. A prí­beh prvej zmluvy je jed­no­du­chý. Robili sme na pro­jekte pre kli­enta zo Sili­con Val­ley a naši cha­lani podali dobrý výkon. Tak nás od kli­enta odpo­ru­čili inej firme, ktorá zabez­pe­čo­vala kon­zul­tan­tov pre IT gigan­tov. To je všetko, žiadny zázrak. Kva­litná robota dodaná načas, bez repta­nia a s úsme­vom za oboj­stranne pri­ja­teľné peniaze. A odtiaľ to išlo už samé v rov­na­kých inten­ciách. Odpo­rú­ča­nie za odpo­rú­ča­ním.

Hrá Sili­con Val­ley dôle­žitú úlohu v pod­ni­kaní Pant­he­onu?

Áno. Tak­mer všetci kli­enti a kli­enti kli­en­tov sedia v Sili­con Val­ley.

Pant­heon je jedi­nou slo­ven­skou spo­loč­nos­ťou, ktorá je čle­nom Open­da­y­light (ODL) kon­zor­cia. Akú rolu v ňom hrá popri gigan­toch ako Face­book, či Google?

Úloha Pant­heon Tech­no­lo­gies sa, bohu­žiaľ, kvôli pod­pí­sa­ným NDA nedá dobre popí­sať. Ale pri tro­che inves­ti­ga­tívy voľne dostup­ných zdro­jov sa dajú nájsť zau­jí­mavé čísla. V kaž­dom prí­pade si nemys­lím, že hráme druhé husle. A evi­den­tne ani naši par­tneri z ODL.

Spo­loč­nosť ako Pant­heon, ktorá je tvor­com ino­va­tív­nych tech­no­lo­gic­kých rie­šení potre­buje kva­lit­ných zamest­nan­cov. Ako vyzerá tím Pant­he­onu? Je na Slo­ven­sku dosta­tok talentu? Čo je hlavná zásada, na ktorú pri pri­jí­maní nových zákaz­ní­kov nene­cháte dopus­tiť?

Team je stále nový, keďže stále pri­bú­dajú noví ľudia. Ja dúfam, že po posled­ných zme­nách, ktoré odzr­kad­ľujú oboj­stranné oča­ká­va­nia, vytvo­ríme veľmi tvo­rivú pra­covnú atmo­sféru. Žiaľ, lokálna legis­la­tíva nám veľmi nefandí, keďže je skôr posta­vená na čase strá­ve­nom v práci a repre­sív­nych papie­ro­vač­kách, namiesto kre­a­tív­nej vzá­jom­nej dôvery. Tu je čo zlep­šo­vať. Tak zo strany Pant­he­onu ako aj zo strany zamest­nan­cov, či uchá­dza­čov. Keď to mám zhr­núť v krát­kosti, talen­tov je dosť. Ochota čosi vytvo­riť, tvrdo pra­co­vať, zotr­vať, aj keď sa nedarí, a sto­tož­niť sa s fir­mou je rádovo slab­šia. Naj­viac ma vždy sklame, keď ľudia po roku-dvoch vidia iba to, koľko toho vedia, nie to, koľko sa ešte potre­bujú učiť, aby dosiahli špičku. Je to iným uhlom pozna­nia. A tam pra­mení aj zlaté pra­vidlo pri pri­jí­maní nových zamest­nan­cov. Skvelý drive a seba­ref­le­xia vedia veľa­krát pohnúť pro­jek­tom viac ako sa zdá. Aspoň u nás v R&D to platí.

Pôso­be­ním v Sili­con Val­ley ste si zrejme doká­zali vytvo­riť obraz o tamoj­šom pod­ni­kaní. Aké sú hlavné roz­diely medzi tým slo­ven­ským pro­stre­dím a ame­ric­kým a prečo si mys­líte, že tomu tak je?

Keď sme šli do Sili­con Val­ley, vedeli sme, že to je Mekka IT, jed­no­du­cho high-tech. Každý si to pred­staví ako dre­am­job /i v podnikaní/. Stále je to tak. Ale s tým vedo­mím, že rov­naké veci sa dajú robiť aj tu na Slo­ven­sku v Bra­ti­slave, v Ban­skej Bys­trici, Žiline, či inde. Hlav­ným roz­die­lom je samoz­rejme legis­la­tíva. Sú veci, ktoré sú lep­šie tam. Hlavne pod­pora dob­rého zárobku, dyna­miky, ochrana know-how.

Celý sys­tém je spra­vený tak, že sa ľudia musia o seba posta­rať. Na vlastnú zod­po­ved­nosť. U nás je to nie­kedy tra­gické a chce to zmenu. Oproti tomu stojí empa­tia na Slo­ven­sku a veľa sociál­nych vecí, ktoré si my doma neuve­do­mu­jeme, lebo sú jed­no­du­cho dlhé roky samoz­rej­mos­ťou. Žiaľ, nie­kedy to obme­dzuje práve v tom, že poskyt­núť lep­šie pod­mienky pre prácu, či už finančné, resp. nefi­nančné je vážne prob­le­ma­tické.

Aké hlavné roz­diely vní­mate medzi zahra­ni­čím a Slo­ven­skom vše­obecne?

Úprimne? Okrem vyš­šie popí­sa­ných hlavne finančné. Tam sa maká od nevi­dím do nevi­dím. Často ľudí moti­vujú úplne iné veci ako peniaze, keďže sú dobre zapla­tení. U nás sú hlavná moti­vá­cia peniaze a nie­kedy ani to neza­berá. Som rád, že Pant­heon má v teame ľudí, ktorí v práci často pre­vy­šujú tou „inou“ moti­vá­ciou ľudí u našich kli­en­tov v pod­mien­kach, aké im vieme vytvo­riť. A sna­žíme sa, aby boli naj­lep­šie.

V Pant­he­one máte spus­te­ných via­cero pro­jek­tov – star­tu­pov, viete nám ich bliž­šie pred­sta­viť? Čomu sa venujú?

Už som spo­mí­nal MPAS. Bol to pro­jekt, ktorý sa dostal už k vlast­nej spo­loč­nosti. Ide o pla­tobné rie­še­nia, kar­tové i nekar­tové, ruka v ruke so služ­bami na pre­vádz­ko­va­nie sietí takýchto rie­šení s pri­da­nou hod­no­tou acqu­iring-u.

Ďal­ším pro­jek­tom je Topo­logy Pro­ces­sing Fra­me­work. Ide o pro­jekt v rámci ODL, ktorý posky­tuje ostat­ným pro­jek­tom, resp. apli­ká­ciám pokro­čilé fun­kcie v oblasti spra­cú­va­nia topo­ló­gii dáto­vých sietí. Momen­tálne pri­pra­vu­jeme prak­tickú ukážku tohto rie­še­nia na kon­fe­ren­ciu SDN & Open­Flow World Con­gress v Dus­sel­dorfe. Ide o gra­fické roz­hra­nie posta­vené na základe nedávno open-source-ova­ného fra­me­worku NEXT (od spo­loč­nosti Cisco), pomo­cou kto­rého odpre­zen­tu­jeme fun­kcie nášho Fra­me­worku. Samoz­rejme interne máme spus­tené ešte iné pro­jekty či star­tupy, ale mys­lím, že ešte nie je čas o nich hovo­riť. V kaž­dom prí­pade sa neob­me­dzujú na Slo­ven­sko.

Čo je to naj­dô­le­ži­tej­šie, čo ste sa počas pod­ni­ka­nia naučili?

Prvá vec je nebyť nenaž­raný. A druhá: Počú­vať ľudí, ich názory a zobrať si z nich to naj­lep­šie.

Ak by ste dnes mali začať odznova, čo by ste spra­vili inak?

Na začiatku som viac trpez­livý a menej naivný. Inak by som to robil úplne rov­nako, pre­tože každá chyba mi dala do pod­ni­ka­nia veľkú múd­rosť.

Tomá­šovi Jan­čovi ďaku­jeme za roz­ho­vor a jemu aj Pant­heon Tech­no­lo­gies želáme veľa úspe­chov.

Pridať komentár (0)