TON — sto­ličky vyrá­bané v česku, ktoré ovládli svet pod­ni­kov a domác­ností

Martina Horváthová / 19. apríla 2016 / Business

Ak práve sedíš v kaviarni, pred­tým než začneš čítať, pozri sa na akej sto­ličke sedíš. Možno je to tá, ktorá ovládla svet pod­ni­kov a domác­ností, dýcha­júca his­tó­riou a záro­veň štý­lo­vým dizaj­nom, možno je to práve TON.

Tro­cha his­tó­rie

Tová­reň bola zalo­žená v roku 1861 v Bys­třici pod Hos­tý­nem a v súčas­nosti je naj­star­šou svojho druhu na svete. Tajom­stvo krásy tohto nábytku je v ohý­baní dreva. Stra­te­gické umies­te­nie výroby bolo pre zakla­da­teľa Micha­ela Tho­neta jasné. Bys­třice obklo­po­vali bukové lesy, ktoré zabez­pe­čili úsporu finan­cií na tran­s­porte, pra­cov­nej sile a samoz­rejme v lese bol dosta­tok kva­lit­ného mate­riálu. O 50 rokov neskôr vyrá­bali tak­mer pól mili­óna kusov nábytku ročne na kto­rých pra­co­valo asi 2000 zamest­nan­cov. Rodina Tho­ne­tov­cov sa o svo­jich zamest­nan­cov pat­rične posta­rala. V Bys­třici zria­dili školy so zame­ra­ním na spra­co­va­nie dreva, mater­ské školy, zalo­žili tová­ren­skú kapelu, pris­peli k výstavbe želez­nice, posta­vili domy a dokonca aj kasíno.

thonet

foto: houseappeal.wordpress.com

Počas hos­po­dár­skej krízy po prvej sve­to­vej vojne sa spo­jili s Kohn-Mun­dus. Tento kon­cept pod náz­vom Tho­net-Mun­dus fun­go­val do roku 1940. V roku 1953 bol kon­cept pre­me­no­vaný na TON, čo je skratka Továrny Ohý­ba­ného Nábytku.

Know-how

Ich výrobné tajom­stvo spo­číva v ôsmich, zdan­livo jed­no­du­chých kro­koch k doko­na­lému kusu nábytku. Trvá 3 mesiace, kým drevo vysu­šia, potom drevo, ktoré bude ohý­bané sa napa­ruje v peci nie­koľko hodín. Nasle­duje samotné ohý­ba­nie, ktoré je celá veda, a aby sa to nie­kto dobre naučil trvá až jeden rok. Zvyšné kroky sú more­nie, kom­ple­ti­zá­cia koneč­ného kusu nábytku a ďal­šie úpravy podľa požia­da­vok objed­ná­va­teľa.

ohyban

foto: facebook.com/DesignByTON

Poc­tivo

Výrobky pre­chá­dzajú kon­tro­lou na kaž­dom stupni výroby, čo zabez­pe­čuje posky­to­va­nie päť­roč­nej záruky na kon­štruk­ciu nábytku.

Zákaz­ník je pánom kaž­dej spo­loč­nosti, TON to vie a preto posky­tuje skvelý ser­vis a sna­žia sa vyrie­šiť každý prob­lém. Vďaka spo­lu­práci s dizaj­nérmi a zacho­va­niu 150 roč­nej tech­no­ló­gie vzni­kajú výni­močné kúsky.

nature ton

foto: facebook.com/DesignByTON

Eko­ló­gia nie je pre TON cudzie slovo, neto­le­rujú plyt­va­nie a ich sna­hou je tvo­riť kul­túru a dobrú atmo­sféru pre svo­jich zamest­nan­cov.

Rešpekt a dôvera k ľuďom a prí­rode.“

Dizajn ako odbor

Pre TON vytvo­rilo pro­dukty a kolek­cie viac ako 15 dizaj­né­rov z Čiech, Nemecka, Slo­ven­ska či Dán­ska.

004-fe0364c96b63436ca13e66448eb72d89

foto: ton.eu

Množ­stvo oce­není

Od roku 2011 si odniesli oce­ne­nia a nomi­ná­cie z pre­stíž­nych dizaj­nér­skych súťaží ako Inte­rior Inno­va­tion Award, Red Dot Award, Náby­tek roku a Ger­man Design.

stockholm

foto: facebook.com/DesignByTON

Spo­lo­čen­sky pros­pešný náby­tok

Svoje srdce vkla­dajú aj do iných pro­jek­tov. Pod­po­rujú nezis­kovky, dob­ro­činné akcie, pomá­hajú ško­lám a kul­túr­nym zaria­de­niam. Posky­tujú mate­riál budú­cim dizaj­né­rom na vyso­kých ško­lách.

peopple

foto: facebook.com/DesignByTON

Naj­dô­le­ži­tej­šie pri budo­vaní a udr­žaní značky je kva­lita, hod­noty a prí­beh, to roz­hodne náby­tok TON má. Odpo­rú­čam pre­zrieť si ich inšpi­ra­tívny a oku laho­diaci web alebo FB fan page.

Zdroj: ton.eu/cz, zdroj titul­nej foto­gra­fie: ton.eu

Pridať komentár (0)