TON — sto­lič­ky vyrá­ba­né v čes­ku, kto­ré ovlád­li svet pod­ni­kov a domác­nos­tí

Martina Horváthová / 19. apríla 2016 / Business

Ak prá­ve sedíš v kaviar­ni, pred­tým než začneš čítať, pozri sa na akej sto­lič­ke sedíš. Mož­no je to tá, kto­rá ovlád­la svet pod­ni­kov a domác­nos­tí, dýcha­jú­ca his­tó­ri­ou a záro­veň štý­lo­vým dizaj­nom, mož­no je to prá­ve TON.

Tro­cha his­tó­rie

Tová­reň bola zalo­že­ná v roku 1861 v Bys­tři­ci pod Hos­tý­nem a v súčas­nos­ti je naj­star­šou svoj­ho dru­hu na sve­te. Tajom­stvo krá­sy toh­to nábyt­ku je v ohý­ba­ní dre­va. Stra­te­gic­ké umies­te­nie výro­by bolo pre zakla­da­te­ľa Micha­e­la Tho­ne­ta jas­né. Bys­tři­ce obklo­po­va­li buko­vé lesy, kto­ré zabez­pe­či­li úspo­ru finan­cií na tran­s­por­te, pra­cov­nej sile a samoz­rej­me v lese bol dosta­tok kva­lit­né­ho mate­riá­lu. O 50 rokov neskôr vyrá­ba­li tak­mer pól mili­ó­na kusov nábyt­ku roč­ne na kto­rých pra­co­va­lo asi 2000 zamest­nan­cov. Rodi­na Tho­ne­tov­cov sa o svo­jich zamest­nan­cov pat­rič­ne posta­ra­la. V Bys­tři­ci zria­di­li ško­ly so zame­ra­ním na spra­co­va­nie dre­va, mater­ské ško­ly, zalo­ži­li tová­ren­skú kape­lu, pris­pe­li k výstav­be želez­ni­ce, posta­vi­li domy a dokon­ca aj kasí­no.

thonet

foto: houseappeal.wordpress.com

Počas hos­po­dár­skej krí­zy po prvej sve­to­vej voj­ne sa spo­ji­li s Kohn-Mun­dus. Ten­to kon­cept pod náz­vom Tho­net-Mun­dus fun­go­val do roku 1940. V roku 1953 bol kon­cept pre­me­no­va­ný na TON, čo je skrat­ka Továr­ny Ohý­ba­né­ho Nábyt­ku.

Know-how

Ich výrob­né tajom­stvo spo­čí­va v ôsmich, zdan­li­vo jed­no­du­chých kro­koch k doko­na­lé­mu kusu nábyt­ku. Trvá 3 mesia­ce, kým dre­vo vysu­šia, potom dre­vo, kto­ré bude ohý­ba­né sa napa­ru­je v peci nie­koľ­ko hodín. Nasle­du­je samot­né ohý­ba­nie, kto­ré je celá veda, a aby sa to nie­kto dob­re naučil trvá až jeden rok. Zvyš­né kro­ky sú more­nie, kom­ple­ti­zá­cia koneč­né­ho kusu nábyt­ku a ďal­šie úpra­vy pod­ľa požia­da­vok objed­ná­va­te­ľa.

ohyban

foto: facebook.com/DesignByTON

Poc­ti­vo

Výrob­ky pre­chá­dza­jú kon­tro­lou na kaž­dom stup­ni výro­by, čo zabez­pe­ču­je posky­to­va­nie päť­roč­nej záru­ky na kon­štruk­ciu nábyt­ku.

Zákaz­ník je pánom kaž­dej spo­loč­nos­ti, TON to vie a pre­to posky­tu­je skve­lý ser­vis a sna­žia sa vyrie­šiť kaž­dý prob­lém. Vďa­ka spo­lu­prá­ci s dizaj­nér­mi a zacho­va­niu 150 roč­nej tech­no­ló­gie vzni­ka­jú výni­moč­né kús­ky.

nature ton

foto: facebook.com/DesignByTON

Eko­ló­gia nie je pre TON cudzie slo­vo, neto­le­ru­jú plyt­va­nie a ich sna­hou je tvo­riť kul­tú­ru a dob­rú atmo­sfé­ru pre svo­jich zamest­nan­cov.

Rešpekt a dôve­ra k ľuďom a prí­ro­de.“

Dizajn ako odbor

Pre TON vytvo­ri­lo pro­duk­ty a kolek­cie viac ako 15 dizaj­né­rov z Čiech, Nemec­ka, Slo­ven­ska či Dán­ska.

004-fe0364c96b63436ca13e66448eb72d89

foto: ton.eu

Množ­stvo oce­ne­ní

Od roku 2011 si odnies­li oce­ne­nia a nomi­ná­cie z pre­stíž­nych dizaj­nér­skych súťa­ží ako Inte­ri­or Inno­va­ti­on Award, Red Dot Award, Náby­tek roku a Ger­man Design.

stockholm

foto: facebook.com/DesignByTON

Spo­lo­čen­sky pros­peš­ný náby­tok

Svo­je srd­ce vkla­da­jú aj do iných pro­jek­tov. Pod­po­ru­jú nezis­kov­ky, dob­ro­čin­né akcie, pomá­ha­jú ško­lám a kul­túr­nym zaria­de­niam. Posky­tu­jú mate­riál budú­cim dizaj­né­rom na vyso­kých ško­lách.

peopple

foto: facebook.com/DesignByTON

Naj­dô­le­ži­tej­šie pri budo­va­ní a udr­ža­ní znač­ky je kva­li­ta, hod­no­ty a prí­beh, to roz­hod­ne náby­tok TON má. Odpo­rú­čam pre­zrieť si ich inšpi­ra­tív­ny a oku laho­dia­ci web ale­bo FB fan page.

Zdroj: ton.eu/cz, zdroj titul­nej foto­gra­fie: ton.eu

Pridať komentár (0)