Top 10 blo­go­va­cích nástro­jov, ktoré nakopnú tvoj biz­nis

Ľudovít Nastišin / 30. decembra 2015 / Tools a produktivita

Základ úspeš­ného biz­nisu leží v jeho mar­ke­tingu. Mar­ke­ting, ktorý dá spo­loč­nosti naj­lep­šiu šancu je zdra­vým mixom roz­diel­nych foriem ako webu, blogu, PR, dizajnu a pod. 

Blo­go­va­nie je jeden z naj­lep­ších spô­so­bov, ako pod­po­riť rast svojho biz­nisu online. Blog vám dáva prí­le­ži­tosť pre­zen­to­vať svoju značku ako auto­ritu, pub­li­ko­vať pra­vi­delný obsah a dostať na váš web viac traf­ficu.

Aby ste v tom boli úspešní, potre­bu­jete stra­té­giu a na pod­poru tej stra­té­gie potre­bu­jete dobré blo­go­va­cie nástroje.

Canva

Canva sa rýchlo zara­dil medzi naje­fek­tív­nej­šie a naj­po­pu­lár­nej­šie nástroje pre tvorbu vizu­ál­neho con­tentu. No na roz­diel od iných nástro­jov, sa musí pou­ží­vať veľmi zod­po­vedne, aby posil­nil váš online bran­ding. Je to skvelý nástroj na tvorbu jas­ných, fareb­ných tex­to­vých over­lay-ov pre social media prís­pevky. Sku­točne uľah­čuje tvorbu prvo­tried­nych obráz­kov, ktoré ohú­ria pub­li­kum.

Canva-Image-2

SumoMe

Je to balík appiek, ktoré umož­ňujú ľuďom lep­šie komu­ni­ko­vať s vašou strán­kou, efek­tív­nej­ším využí­va­ním share a social media but­to­nov. Tak isto vám to pomáha vybu­do­vať mai­ling list cez popup a dokáže vám aj pove­dať, kde ľudia na vašej stránke kli­kajú. Noah Kagan, zakla­da­teľ SumoMe a App­Sumo spolu s nie­koľ­kými zamest­nan­cami Face­bo­oku vytvo­rili masívny email zoznam s viac ako mili­ó­nom mai­lov pre App­Sumo, takže oči­vidne vedia, čo robia. SumoMe vám dá hĺb­kovú ana­lýzu toho, čo fun­guje na vašom blogu a čo nie.

sumome-integration

Yoast SEO Plug-in

Yoast SEO plu­gin je jeden z naj­po­pu­lár­nej­ších spô­so­bov zís­ka­va­nia traf­ficu na blog, najmä ak nemáte exis­tu­júce pub­li­kum. Orga­nic search traf­fic ide od ľudí využí­va­jú­cich Google, Bing či iné vyhľa­dá­va­cie enginy z hľa­da­nia špe­ci­fic­kých fráz. Práve pre to je dôle­žité mať vysoké umiest­ne­nie vo vyhľa­dá­va­čoch.

Wordpress-SEO-Plugin-by-Yoast

Buzz­Sumo

Vložte tému alebo URL do Buzz­Sumo vyhľa­dá­vača a dosta­nete hro­madu infor­má­cií o obsahu, ktorý fun­guje naj­lep­šie pre zdie­la­nie na sociál­nych sie­ťach. Buzz­Sumo môže byť veľmi efek­tívny pre nové nápady, aby ste zís­kali ten správny pohľad na vec.

1200-supercharge-with-buzzsumo

Pop­Sur­vey

Je to jeden z naj­dô­le­ži­tej­ších aspek­tov úspe­chu blogu v zís­ka­vaní pub­lika a pocho­pení jeho záuj­mov. Vytvo­re­nie ori­gi­nál­neho a rele­vant­ného obsahu je dobrý začia­tok, no aj tak je veľa tých , čo potre­bujú zis­tiť, o čom sa ich poten­ciálne pub­li­kum roz­práva. Pop­Sur­vey je sveklý nástroj, ako zís­kať infor­má­cie práve z tohto súdka.

PopSurvey-Your-Source-For-Quality-Online-Surveys

Google Ana­ly­tics

Obsah máte vytvo­rený, pro­mu­jete ho cez sociálne médiá a emai­lo­vým mar­ke­tin­gom. Teraz však musíte aj vedieť výsledky vášho sna­že­nia. Google Ana­ly­tics je naj­po­pu­lár­nejší nástroj na sle­do­va­nie výkon­nosti vášho blogu a obsahu na ňom. GA je schopný dať vám sku­točne pokro­čilé infor­má­cie, treba len vedieť, kde a ako ich hľa­dať.

shot_1398345779

Mail­Chimp

Jeden z naj­lep­ších a free spô­so­bov, ako posie­lať emaily vašim kon­tak­tom. Môžete nasta­viť auto­ma­tické kam­pane, ktoré odo­sie­lajú každý nový post, ktorý napí­šete. Mail­Chimp posky­tuje free účty pre tých, čo majú menej ako 2000 kon­tak­tov v mai­ling liste.

5067_mailchimp

Blog­lo­vin

Ak chcete zís­kať viac čita­te­ľov a väč­šie pub­li­kum pre váš blog, mali by ste sa pri­hlá­siť na Blog­lo­vin. V pod­state je to naj­lep­šia plat­forma na promo vašich postov a zasia­hnu­tie pub­lika, ktoré má záu­jem o váš obsah. Tak isto je to skvelý spô­sob, ako obja­viť nové blogy.

TITULKA fashionsquad-bloglovin

Google Web­mas­ter Tools

Jeden z naje­fek­tív­nej­ších nástro­jov, ktorý má maji­teľ webu k dis­po­zí­cii. Free služba, ktorú Google ponúka maji­te­ľom domén, aby si opti­ma­li­zo­vali svoje stránky pre vyhľa­dá­va­nie a rov­nako dete­kuje prob­lémy a neiden­ti­fi­ko­vané errory, ktoré na stránke máte. Dá vám infor­má­cie ako key­word ran­king data, traf­fic trends na základe con­tentu, key­words insights a pod.

Opti­mi­zely

Určite ste už počuli o A/B tes­tingu, však? Vedec­kým prin­cí­pom je sepa­ro­va­nie pub­lika do dvoch náhod­ných sku­pín a uka­zo­vať im niečo roz­dielne aby ste zis­tili, čo lep­šie fun­guje. Môžete naprí­klad tes­to­vať dve roz­dielne lan­ding pages aby ste zis­tili, ktorá má lep­šiu kon­ver­ziu. Práve na toto je skvelé Opti­mi­zely. Má jed­no­du­chú user inte­rak­ciu a je cel­kom efek­tívny. Môžete spus­tiť svoj split tes­ting za pár minút.

about.f5aad31a

Zdroj: tech.co

Pridať komentár (0)