Top 10 blo­go­va­cích nástro­jov, kto­ré nakop­nú tvoj biz­nis

Ľudovít Nastišin / 30. decembra 2015 / Lifehacking

Základ úspeš­né­ho biz­ni­su leží v jeho mar­ke­tin­gu. Mar­ke­ting, kto­rý dá spo­loč­nos­ti naj­lep­šiu šan­cu je zdra­vým mixom roz­diel­nych foriem ako webu, blo­gu, PR, dizaj­nu a pod. 

Blo­go­va­nie je jeden z naj­lep­ších spô­so­bov, ako pod­po­riť rast svoj­ho biz­ni­su onli­ne. Blog vám dáva prí­le­ži­tosť pre­zen­to­vať svo­ju znač­ku ako auto­ri­tu, pub­li­ko­vať pra­vi­del­ný obsah a dostať na váš web viac traf­fi­cu.

Aby ste v tom boli úspeš­ní, potre­bu­je­te stra­té­giu a na pod­po­ru tej stra­té­gie potre­bu­je­te dob­ré blo­go­va­cie nástro­je.

Can­va

Can­va sa rých­lo zara­dil medzi naje­fek­tív­nej­šie a naj­po­pu­lár­nej­šie nástro­je pre tvor­bu vizu­ál­ne­ho con­ten­tu. No na roz­diel od iných nástro­jov, sa musí pou­ží­vať veľ­mi zod­po­ved­ne, aby posil­nil váš onli­ne bran­ding. Je to skve­lý nástroj na tvor­bu jas­ných, fareb­ných tex­to­vých over­lay-ov pre social media prís­pev­ky. Sku­toč­ne uľah­ču­je tvor­bu prvo­tried­nych obráz­kov, kto­ré ohú­ria pub­li­kum.

Canva-Image-2

Sumo­Me

Je to balík appiek, kto­ré umož­ňu­jú ľuďom lep­šie komu­ni­ko­vať s vašou strán­kou, efek­tív­nej­ším využí­va­ním sha­re a social media but­to­nov. Tak isto vám to pomá­ha vybu­do­vať mai­ling list cez popup a doká­že vám aj pove­dať, kde ľudia na vašej strán­ke kli­ka­jú. Noah Kagan, zakla­da­teľ Sumo­Me a App­Su­mo spo­lu s nie­koľ­ký­mi zamest­nan­ca­mi Face­bo­oku vytvo­ri­li masív­ny email zoznam s viac ako mili­ó­nom mai­lov pre App­Su­mo, tak­že oči­vid­ne vedia, čo robia. Sumo­Me vám dá hĺb­ko­vú ana­lý­zu toho, čo fun­gu­je na vašom blo­gu a čo nie.

sumome-integration

Yoast SEO Plug-in

Yoast SEO plu­gin je jeden z naj­po­pu­lár­nej­ších spô­so­bov zís­ka­va­nia traf­fi­cu na blog, naj­mä ak nemá­te exis­tu­jú­ce pub­li­kum. Orga­nic search traf­fic ide od ľudí využí­va­jú­cich Goog­le, Bing či iné vyhľa­dá­va­cie engi­ny z hľa­da­nia špe­ci­fic­kých fráz. Prá­ve pre to je dôle­ži­té mať vyso­ké umiest­ne­nie vo vyhľa­dá­va­čoch.

Wordpress-SEO-Plugin-by-Yoast

Buzz­Su­mo

Vlož­te tému ale­bo URL do Buzz­Su­mo vyhľa­dá­va­ča a dosta­ne­te hro­ma­du infor­má­cií o obsa­hu, kto­rý fun­gu­je naj­lep­šie pre zdie­la­nie na sociál­nych sie­ťach. Buzz­Su­mo môže byť veľ­mi efek­tív­ny pre nové nápa­dy, aby ste zís­ka­li ten správ­ny pohľad na vec.

1200-supercharge-with-buzzsumo

Pop­Sur­vey

Je to jeden z naj­dô­le­ži­tej­ších aspek­tov úspe­chu blo­gu v zís­ka­va­ní pub­li­ka a pocho­pe­ní jeho záuj­mov. Vytvo­re­nie ori­gi­nál­ne­ho a rele­vant­né­ho obsa­hu je dob­rý začia­tok, no aj tak je veľa tých , čo potre­bu­jú zis­tiť, o čom sa ich poten­ciál­ne pub­li­kum roz­prá­va. Pop­Sur­vey je svek­lý nástroj, ako zís­kať infor­má­cie prá­ve z toh­to súd­ka.

PopSurvey-Your-Source-For-Quality-Online-Surveys

Goog­le Ana­ly­tics

Obsah máte vytvo­re­ný, pro­mu­je­te ho cez sociál­ne médiá a emai­lo­vým mar­ke­tin­gom. Teraz však musí­te aj vedieť výsled­ky váš­ho sna­že­nia. Goog­le Ana­ly­tics je naj­po­pu­lár­nej­ší nástroj na sle­do­va­nie výkon­nos­ti váš­ho blo­gu a obsa­hu na ňom. GA je schop­ný dať vám sku­toč­ne pokro­či­lé infor­má­cie, tre­ba len vedieť, kde a ako ich hľa­dať.

shot_1398345779

Mail­Chimp

Jeden z naj­lep­ších a free spô­so­bov, ako posie­lať emai­ly vašim kon­tak­tom. Môže­te nasta­viť auto­ma­tic­ké kam­pa­ne, kto­ré odo­sie­la­jú kaž­dý nový post, kto­rý napí­še­te. Mail­Chimp posky­tu­je free účty pre tých, čo majú menej ako 2000 kon­tak­tov v mai­ling lis­te.

5067_mailchimp

Blog­lo­vin

Ak chce­te zís­kať viac čita­te­ľov a väč­šie pub­li­kum pre váš blog, mali by ste sa pri­hlá­siť na Blog­lo­vin. V pod­sta­te je to naj­lep­šia plat­for­ma na pro­mo vašich postov a zasia­hnu­tie pub­li­ka, kto­ré má záu­jem o váš obsah. Tak isto je to skve­lý spô­sob, ako obja­viť nové blo­gy.

TITULKA fashionsquad-bloglovin

Goog­le Web­mas­ter Tools

Jeden z naje­fek­tív­nej­ších nástro­jov, kto­rý má maji­teľ webu k dis­po­zí­cii. Free služ­ba, kto­rú Goog­le ponú­ka maji­te­ľom domén, aby si opti­ma­li­zo­va­li svo­je strán­ky pre vyhľa­dá­va­nie a rov­na­ko dete­ku­je prob­lé­my a neiden­ti­fi­ko­va­né erro­ry, kto­ré na strán­ke máte. Dá vám infor­má­cie ako key­word ran­king data, traf­fic trends na zákla­de con­ten­tu, key­words insights a pod.

Opti­mi­ze­ly

Urči­te ste už poču­li o A/B tes­tin­gu, však? Vedec­kým prin­cí­pom je sepa­ro­va­nie pub­li­ka do dvoch náhod­ných sku­pín a uka­zo­vať im nie­čo roz­diel­ne aby ste zis­ti­li, čo lep­šie fun­gu­je. Môže­te naprí­klad tes­to­vať dve roz­diel­ne lan­ding pages aby ste zis­ti­li, kto­rá má lep­šiu kon­ver­ziu. Prá­ve na toto je skve­lé Opti­mi­ze­ly. Má jed­no­du­chú user inte­rak­ciu a je cel­kom efek­tív­ny. Môže­te spus­tiť svoj split tes­ting za pár minút.

about.f5aad31a

Zdroj: tech.co

Pridať komentár (0)