Top 10 vzde­lá­va­cích strá­nok, ktoré ti zlep­šia pre­hľad o svete

Alexandra Dulaková / 25. septembra 2015 / Tools a produktivita

Vyznať sa vo všet­kých oblas­tiach roz­bie­ha­jú­ceho sa pod­niku nie je ani zďa­leka jed­no­du­ché. Najmä v týchto ran­ných štá­diách to však budeš potre­bo­vať. Ako úte­cha ti môže slú­žiť mini­málne fakt, že na svete je kopa strá­nok, ktoré ti s tým pomôžu a vyučia ťa aspoň v zákla­doch kaž­dého uži­toč­ného smeru. Vedo­mosti z nich môžeš čer­pať zadarmo. 

1. Code Aca­demy

Vo veľa prí­pa­doch bude prog­ra­mo­va­nie zákla­dom tvojho roz­bie­ha­jú­ceho sa pod­ni­ka­nia. Aj keď si vždy môžeš pre­na­jať ľudí, ktorí to spra­via za teba, je vždy fajn mať aspoň základy, aby si mini­málne vedel, o čom je reč a aby bolo pre dru­hých ťažké ťa, slušne pove­dané, oka­bá­tiť. Môžeš sa tu naučiť prog­ra­mo­vať v HTML, CSS, Javasc­ripte a PHP. V rámci stránky sa postupne vypra­co­vá­vaš pomo­cou rôz­nych lek­cií, pri­čom si stránka tvoje pokroky zapa­mätá. 

2. Learn­Vest

Táto stránka ťa naučí najmä to, ako zaob­chá­dzať so svo­jimi finanč­nými zdrojmi, čo sa zíde naozaj kaž­dému člo­veku zod­po­ved­nému za svoj biz­nis. Naučíš sa, ako pra­co­vať s obme­dze­ným roz­poč­tom a ako si vytvo­riť efek­tívne finančné pra­vidlá, pri kto­rých nehro­zia žiadne suchoty, ani ban­krot. 

3. edX

Tu náj­deš naozaj širo­ko­s­pek­trálnu ponuku online lek­cií od tých naj­zná­mej­ších a naj­lep­šie hod­no­te­ných sve­to­vých uni­ver­zít. Od zákla­dov pod­ni­ka­nia sa cez finančné ana­lýzy dosta­neš až k dátam o eko­lo­gic­kých inde­xoch. Nie­lenže sa dozvieš veľa zau­jí­ma­vého z ohľadu pod­ni­ka­nia, ale si aj ako jed­not­li­vec roz­ší­riš zre­teľ poznat­kov a vedo­mostí, ktoré sa neskôr môžu pre­uká­zať ako veľmi uži­točné. 

4. Khan Aca­demy

Pokiaľ máš rezervy v oblas­tiach mate­ma­tiky, tech­no­ló­gií, vedy, či dokonca ume­nia, zaví­taj práve sem. Ponúknu ti rele­vantné infor­má­cie a vyše sto­ti­síc cvi­čení, kde si ich môžeš pre­skú­šať. Pre biz­nis­me­nov ponú­kajú najmä uži­točné rady v oblasti účtov­níc­tva a daní. 

5. MIT Open Cour­se­ware

Mas­sa­chu­setts Ins­ti­tute of Tech­no­logy patrí medzi asbo­lútnu sve­tovú špičku, takže keď niečo zo svojho reper­to­ára ponúknu zadarmo na inter­nete, nemal by si dlho váhať a rad­šej tam hneď zaví­tať. V sek­cii pod­ni­ka­nia ťa obo­ha­tia o vedo­mosti ohľa­dom soft­vé­ro­vých biz­ni­sov, kapi­tálu v prvot­ných štá­diách a mno­hých ďal­ších tém.

6. Open­Cul­ture

Kolek­cia zdro­jov celého inter­ne­to­vého ves­míru okrem mno­hého iného ponúka zoznam 150 zdro­jov zame­ra­ných na biz­nis lek­cie. Ďalej si môžeš podľa situ­ácie vybrať z rôz­nych for­má­tov — audio záznamy, lek­cie na vide­ách, mate­riál na číta­nie, či cer­ti­fi­ko­vané kurzy. Radosť vybe­rať. 

7. You­tube

Väč­šina z nás možno You­tube vníma ako stránku, na kto­rej sa zasme­ješ na tráp­nymi pádmi nešťast­ní­kov, rozp­lý­vaš nad milými mačiat­kami, pop­rí­pade sa naučíš, ako si správne nama­ľo­vať očnú linku. Lenže videový por­tál toho ponúka oveľa, oveľa viac. Ako stre­doš­ko­lák tu náj­deš vysvet­lené tak­mer každé učivo od mate­ma­tiky až po ana­lýzu lite­rár­nych diel, a napráz­dno nepo­cho­díš ani ako pod­ni­ka­teľ. Je kopa skú­se­ných a múd­rych ľudí, ktorí sa o svoje poznatky roz­hodnú pode­liť práve for­mou You­tube videí. Natra­fíš tu na krátke lek­cie, TED talks, či dokonca celé kurzy vybra­ného učiva. 

8. Ali­son

Tu si môžeš vybe­rať spo­me­dzi lek­cií od takých veli­ká­nov, akými sú Google a Mic­ro­soft. Máš mož­nosť zara­diť sa medzi štyri mili­óny uží­va­te­ľov a učiť sa z data­bázy 600 vzde­lá­va­cích prog­ra­mov. Medzi nimi náj­deš základy k eko­nó­mii, osob­ného roz­voju a pod­ni­ka­teľ­ským tipom. 

9. Pod­cast

Tento šikovný for­mát náj­deš na iTu­nes (pokiaľ pat­ríš do Apple rodiny), alebo na apli­ká­cii Pod­cast Repub­lic, ak naopak vlast­níš Android. Zapo­čú­vaj sa do múd­rostí od spo­ľah­li­vých zdro­jov, akými sú naprí­klad popu­lárny Entrep­re­neur on Fire, alebo Think Enter­pre­ne­urs­hip.

10. Moz

Ak pra­cu­ješ na vlast­nej web­stránke, budeš pocho­pi­teľne chcieť, aby sa k nej dostalo čo naj­viac ľudí. Nechaj si pora­diť práve od lídera v odbore Search Engine Opti­mi­za­tion. Dajú ti základy a pora­dia aj v tom, ako uspieť na sociál­nych sie­ťach a ako si rôzne zdroje správne pop­re­pá­jať. 

Zdroj: Entrep­re­neur 
Pridať komentár (0)