TOP 100 ino­vá­to­rov CEE: V reb­ríčku sa umiest­nilo hneď 12 Slo­vá­kov!

Martin Bohunický / 26. novembra 2015 / Tools a produktivita

Orga­ni­zá­cia Res Pub­lica dru­hý­krát vydala zoznam naj­väč­ších ino­vá­to­rov stred­nej a východ­nej Európy. A Slo­ven­sko si vôbec neviedlo zle!

Medzi stov­kou naj­lep­ších sa obja­vilo hneď dva­násť šikov­ných Slo­vá­kov, nechýba naprí­klad pre­zi­dent Andrej Kiska, či Michal Tru­ban z Web­sup­portu. 

Orga­ni­zá­cia ďalej zara­dila medzi tých naj­lep­ších naprí­klad Jána Žižku s jeho Pho­to­neo, Marek Rosa z Keen Soft­ware House, Micha­ela Lip­ková, Michal Malý, Mar­tin Macko a Mária Žuf­fová s ich chcemvediet.sk, Marián Gaz­dík zo Star­tup Grind Europe, a tro­j­ica Peter Biľak, Ondrej Jób, Andrej Krátky s ich star­tu­pom Fonts­tand.

Ešte nie­kto pochy­buje o šikov­nosti Slo­vá­kov? Obsa­dili sme pod­statný počet miest v neľah­kej kon­ku­ren­cií a opäť raz doká­zali, že máme poten­ciál byť v oblasti CEE takým malým Sili­con Val­ley. Slo­ven­sku talenty nechý­bajú, treba si ich však hýč­kať.

Cie­ľom reb­ríčka je vyz­dvi­hnúť a pred­sta­viť verej­nosti tých naj­ši­kov­nej­ších ľudí, akí sa v tejto oblasti nájdu. Na zosta­vo­vaní reb­ríčka sa podiela aj samotný Google.

Pridať komentár (0)