TOP 4 slovenské projekty, ktoré z vlastnej iniciatívy zlepšujú naše prostredie

  • Dobrovoľníckych projektov, ktoré bojujú za dobrú vec zrejme nikdy nebude dostatok. Vybrali sme pre teba 4 projekty, ktoré fungujú na Slovensku už nejaký ten čas a je za nimi vidieť kus dobre odvedenej práce.
hh
facebook.com/telena hliadka
  • Dobrovoľníckych projektov, ktoré bojujú za dobrú vec zrejme nikdy nebude dostatok. Vybrali sme pre teba 4 projekty, ktoré fungujú na Slovensku už nejaký ten čas a je za nimi vidieť kus dobre odvedenej práce.

Zelená hliadka

foto:Facebook/Zelená Hliadka

Zelená hliadka sa už niekoľko rokov snaží bojo­vať za kraj­šiu Bra­ti­slavu a iné mestá – bez odpad­kov, sklá­dok a nele­gál­nych reklám. Na jej čele stojí Matúš Čupka, ktorý sa tomuto občianskemu združeniu naplno venuje. Jeho výplatou je pritom minimálna mzda, ktorú si môže vyplácať vďaka množstvu rôznych darcov. On za to spolu s tímom ľudí skrášľuje prostredie miest, v ktorom žijeme my všetci.

foto:Facebook/Zelená Hliadka

 

„Naj­viac sme známi našou agen­dou odstra­ňo­va­nia čier­nych sklá­dok. Tých sa nám poda­rilo zatiaľ odstrá­niť rov­ných 100. Naj­dô­le­ži­tej­šou agen­dou je však snaha pôso­biť na všetky bra­ti­slav­ské samosprávy, aby vní­mali prob­le­ma­tiku čier­nych sklá­dok ako dôle­žitú i hodnú pozor­nosti. Záro­veň, aby nevní­mali sta­rost­li­vosť o naše ulice len vo forme kose­nia trávy či vysy­pá­va­nia odpad­ko­vých košov,“ vyjadril sa Matúš Čupka v rozhovore pre Startitup.

 

WhiteBikes

Sys­témy zdie­ľa­ných bicyk­lov sú v mes­tách na celom svete cel­kom bež­ným javom. V Bra­ti­slave ale nie. Bra­ti­slav­ský magis­trát hovorí o bikes­ha­ringu už roky. Zámer pri­blí­žiť Bra­ti­slavu veľ­ko­mes­tám pomo­cou také­hoto pro­jektu znie totiž veľmi pekne. No vyzerá to tak, že znieť pekne je pre vede­nie mesta dôle­ži­tej­šie ako reálne niečo vybu­do­vať.

foto:cyklokoalícia.sk

No zatiaľ čo mesto dumá nad rea­li­zá­ciou, sku­pina cyk­lo­nad­šen­cov bikes­ha­ring v Bra­ti­slave pre­vádz­kuje, roz­ši­ruje a zdo­ko­na­ľuje. Už dva a pol roka. Pro­jekt s názvom Whi­te­Bi­kes, za ktorým stoja  ini­cia­tívy Cyk­lo­ko­alí­cia a Cyklo Kuchyňa.

foto:cyklokoalícia.sk

Pro­jekt vzni­kol ako frus­trá­cia par­tičky ľudí z toho, ako pro­jekt bikes­ha­ringu trvá dlho na strane magis­trátu. Uka­zu­jeme, že sa to dá,“ hovorí pre­zi­dent Cyk­lo­ko­alí­cie Peter Netri.

Wastebusters

Na Slovensku je niekoľko organizácií, ktoré raz mesačne organizujú verejné zbierky odpadu. Nie kaž­dému to však cez víkendy vyho­vuje a nie každý má mož­nosť obe­to­vať nie­koľko hodín z víkendu. Presne toto bol aj prí­pad Rasťa Kruľa, a preto sa roz­ho­dol zbierku upra­viť podľa seba. Pove­dal si, že nebude zbie­rať smeti 3 alebo 4 hodiny raz za mesiac, ale rad­šej každý jeden deň zodvihne kus odpadu a hodí ho do koša.

foto: Was­te­bus­ters/facebook

Myš­lien­kou jeho pro­jektu Was­te­bus­ters je, že každý člo­vek prejde za deň určitú trasu a je tak­mer pra­vid­lom, že po ceste natrafí na nejakú formu smetí a prav­de­po­dobne vždy je na tejto trase aj smetný kôš. Ide teda len o sekundu jeho času, kedy odpad zodvihne a odne­sie do najb­liž­šieho koša.V tomto prí­pade platí, že ak chceme niečo zme­niť, naj­skôr treba začať od seba. Možno práve pri veciach ako je táto, to platí sto­ná­sobne.

 

Vlk Lesohospodárske zoskupenie

Od roku 1993, kedy vzniklo Lesoochranárske zoskupenie VLK ako občianske združenie, systematicky pracujú na naplnení ich filozofie, ktorou je záchrana prirodzených lesov. Keďže u nás neexistujú chránené územia, z ktorých je vylúčená ľudská činnosť, vytvárajú sieť prísne chránených území pod názvom Evolučné lesy®.

foto:wolf.sk

V týchto rezerváciách alebo iných prísne chránených zónach majú rastliny a zvieratá možnosť žiť svoj riadny a nerušený život bez zásahu človeka. Ich prioritami je kupovanie lesov a vytváranie súkromných bezzásahových rezervácií, navrhujú vyhlásenie nových a rozšírenie existujúcich rezervácií, odhaľujeme krádeže a nelegálne činnosti v lesoch, priamo v teréne zastavujeme ťažbu zvyškov najkrajších lesov.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK