TOP 5 žien slo­ven­ského dizajnu

Nikola Brehová / 13. augusta 2016 / Zo Slovenska

Žena už dávno nepatrí do kuchyne a môže sa živiť oveľa zau­jí­ma­vej­ším spô­so­bom ako vare­ním kávy pre svojho šéfa. Pred­sta­víme ti nie­koľko inšpi­ra­tív­nych Slo­ve­niek — pro­duk­to­vých dizaj­né­rok.

Niko­leta Čeli­gová: MEMO­NIK

Nikto z nás sa nevie plno­hod­notne vžiť do kože zdra­votne pos­ti­hnu­tého člo­veka. Niko­lete sa to para­doxne poda­rilo a vytvo­rila hru, ktorá pre­kra­čuje hra­nice a spája oba svety. Pri­tom neexis­tuje žiadne vekové obme­dze­nie, zaba­via sa mladí aj tí starší. Hráte sa so škra­boš­kou na očiach a v ponuke je Pexeso a Čierny Peter.

Niko­leta Čeli­gová: SHE

Ďalší z jej pro­duk­tov sa volá SHE a je zacie­lená presne na ženy. Opäť sa zame­rala na komu­nitu nevi­dia­cich, res­pek­tíve zdra­votne zne­vý­hod­ne­ných žien. SHE je teho­ten­ský a ovu­lačný test s uka­zo­va­te­ľom men­štru­ácie. Pro­dukt fun­guje kla­sicky na prin­cípe pásika, ale ženu upo­zorní zvu­kom.

Vlasta Kubu­šová: Bio­deg­ra­do­va­teľné oku­liare

Slo­venka, ktorá chce vedieť, s akým mate­riá­lom bude pra­co­vať. Chce uro­biť bio­ma­te­riál sexi a trendy. Oku­liare sú vyro­bené z prí­rod­ného plastu, čo je zmes rast­lin­ných látok, ktoré sa nachá­dzajú v cuk­ro­vej trs­tine, kuku­rič­nom škrobe a bra­zíl­skej tapi­oke. Počas štú­dia sa spo­jila s mód­nou dizaj­nér­kou Vere­nou Michels a zalo­žili Craf­ting Plas­tics!.

bio

foto: craftingplastics.com

Petra Tót­hová: MILEVA

Dizaj­nérka, ktorá pou­žíva vo svo­jej tvorbe tra­dičné slo­ven­ské motívy a spra­co­váva ich do moder­nej podoby. Šper­kár­stvo bolo jej det­ským snom, ktorý si spl­nila. To sa nepo­darí kaž­dému. Výroba jed­nej kolek­cie trvá pri­bližne deväť mesia­cov, čo je aj dĺžka teho­ten­stva, preto jedna z kolek­cií nesie meno jej dcéry.

petra2

foto: petratoth.sk

San­dra Cono­rová: POPONO

Hand-made pod­ložka pod note­bo­oky. Prak­tická vec pre kaž­dého moder­ného člo­veka. Bra­ti­slav­čanka vypl­nila dieru v trhu. Z jed­nej strany je dre­vená doska, z dru­hej van­kúš. Okrem prak­tic­kosti si člo­vek môže vybrať aj z nie­koľ­kých pek­ných pre­ve­dení.

popono

foto: facebook.com

Toto je len malý výber slo­ven­ských dizaj­né­rok. Máme ich na Slo­ven­sku oveľa viac.

Zdroj titul­nej fot­gra­fie: koláž: facebook.com, craftingplastics.com

Pridať komentár (0)