TOP 5 žien slo­ven­ské­ho dizaj­nu

Nikola Brehová / 13. augusta 2016 / Zo Slovenska

Žena už dáv­no nepat­rí do kuchy­ne a môže sa živiť ove­ľa zau­jí­ma­vej­ším spô­so­bom ako vare­ním kávy pre svoj­ho šéfa. Pred­sta­ví­me ti nie­koľ­ko inšpi­ra­tív­nych Slo­ve­niek — pro­duk­to­vých dizaj­né­rok.

Niko­le­ta Čeli­go­vá: MEMO­NIK

Nikto z nás sa nevie plno­hod­not­ne vžiť do kože zdra­vot­ne pos­ti­hnu­té­ho člo­ve­ka. Niko­le­te sa to para­dox­ne poda­ri­lo a vytvo­ri­la hru, kto­rá pre­kra­ču­je hra­ni­ce a spá­ja oba sve­ty. Pri­tom neexis­tu­je žiad­ne veko­vé obme­dze­nie, zaba­via sa mla­dí aj tí star­ší. Hrá­te sa so škra­boš­kou na očiach a v ponu­ke je Pexe­so a Čier­ny Peter.

Niko­le­ta Čeli­go­vá: SHE

Ďal­ší z jej pro­duk­tov sa volá SHE a je zacie­le­ná pres­ne na ženy. Opäť sa zame­ra­la na komu­ni­tu nevi­dia­cich, res­pek­tí­ve zdra­vot­ne zne­vý­hod­ne­ných žien. SHE je teho­ten­ský a ovu­lač­ný test s uka­zo­va­te­ľom men­štru­ácie. Pro­dukt fun­gu­je kla­sic­ky na prin­cí­pe pási­ka, ale ženu upo­zor­ní zvu­kom.

Vlas­ta Kubu­šo­vá: Bio­deg­ra­do­va­teľ­né oku­lia­re

Slo­ven­ka, kto­rá chce vedieť, s akým mate­riá­lom bude pra­co­vať. Chce uro­biť bio­ma­te­riál sexi a tren­dy. Oku­lia­re sú vyro­be­né z prí­rod­né­ho plas­tu, čo je zmes rast­lin­ných látok, kto­ré sa nachá­dza­jú v cuk­ro­vej trs­ti­ne, kuku­rič­nom škro­be a bra­zíl­skej tapi­oke. Počas štú­dia sa spo­ji­la s mód­nou dizaj­nér­kou Vere­nou Michels a zalo­ži­li Craf­ting Plas­tics!.

bio

foto: craftingplastics.com

Pet­ra Tót­ho­vá: MILE­VA

Dizaj­nér­ka, kto­rá pou­ží­va vo svo­jej tvor­be tra­dič­né slo­ven­ské motí­vy a spra­co­vá­va ich do moder­nej podo­by. Šper­kár­stvo bolo jej det­ským snom, kto­rý si spl­ni­la. To sa nepo­da­rí kaž­dé­mu. Výro­ba jed­nej kolek­cie trvá pri­bliž­ne deväť mesia­cov, čo je aj dĺž­ka teho­ten­stva, pre­to jed­na z kolek­cií nesie meno jej dcé­ry.

petra2

foto: petratoth.sk

San­dra Cono­ro­vá: POPO­NO

Hand-made pod­lož­ka pod note­bo­oky. Prak­tic­ká vec pre kaž­dé­ho moder­né­ho člo­ve­ka. Bra­ti­slav­čan­ka vypl­ni­la die­ru v trhu. Z jed­nej stra­ny je dre­ve­ná doska, z dru­hej van­kúš. Okrem prak­tic­kos­ti si člo­vek môže vybrať aj z nie­koľ­kých pek­ných pre­ve­de­ní.

popono

foto: facebook.com

Toto je len malý výber slo­ven­ských dizaj­né­rok. Máme ich na Slo­ven­sku ove­ľa viac.

Zdroj titul­nej fot­gra­fie: koláž: facebook.com, craftingplastics.com

Pridať komentár (0)