TOP 7 naj­lep­ších elek­tro­s­kej­tov

Martin Ondruš / 3. novembra 2015 / Tech a inovácie

Long­bo­ar­dy sú teraz cool, no keď k nim pri­dáš motor stá­va­jú sa nepre­ko­na­teľ­nou pomôc­kou v dneš­nom upo­náh­ľa­nom sve­te (a samoz­rej­me ecof­ried­ly, vegan, raw pomôc­kou). V krát­kom sumá­ri ti pred­sta­ví­me to naj­lep­šie na trhu. 

V posled­nom čase to chce veľa kre­a­ti­vi­ty pri pri­ná­ša­ní novi­niek v tej­to oblas­ti. Rege­ne­rač­né brz­dy ale­bo motor­če­ky v kolies­kach sú už kla­si­ka. Kaž­dá spo­loč­nosť ponú­ka úpl­ne odliš­ný pohľad na ten istý nápad pri vývo­ji moto­ri­zo­va­ných long­bo­ar­dov. Je úžas­né to sle­do­vať a porov­ná­vať kaž­dý jeden z pro­duk­tov. Či už hľa­dá­te ska­te na voze­nie sa do prá­ce, ale­bo na truc voči cha­otic­kým tari­fám mhd. Ponú­ka­me struč­ný pre­hľad toho naj­lep­šie­ho na trhu.

Evol­ve

Evol­ve ska­te­bo­ar­dy sú hand made. Nadi­zaj­no­va­né samot­ným zakla­da­te­lom spo­loč­nos­ti Jof­fom Annin­gom, u pro­ti­nož­cov v Aus­trá­lií. Pri výro­be sa pou­ží­va­jú ori­gi­nál­ne long­bo­ar­do­vé kolies­ka a dosky naj­vyš­šej kva­li­ty. Ložis­ká sú so sys­té­mom doub­le truck, kto­rý zabez­pe­ču­je ostrej­šie a ove­ľa hlad­šie zabá­ča­nie.  Fle­xi­bil­ná bam­bu­so­vá doska dodá­va pocit isto­ty na ces­te. Kolies­ka s rých­los­ťou 5000 otá­čok za minú­tu vás priam odstre­lia na mies­to urče­nia. Baté­ria má výdrž nie len na dopra­vu, ale aj na jed­no­du­chú zába­vu. Výrob­ca tiež hovo­rí: „Naj­lep­šou vecou nie je tech­no­ló­gia, ale samot­ný pocit na boar­de, jed­no­du­cho jaz­dí­te a uží­va­te si to.“

Boos­ted

Vo fir­me Boos­ted veria, že elek­tro­s­kej­ty sú budúc­nosť dob­ra­vy. Najprv navrh­li kla­sic­ký elek­tro­long­bo­ard, ako v kaž­dej fir­me. Potom zača­li s chud­nú­cou pro­ce­dú­rou. Zba­vi­li sa čo naj­viac zby­toč­ných vecí. Tak vzni­kol, na svo­je pome­ry, lahuč­ký boos­ted board. Nor­mál­ny long­bo­ard váži 3,5 kg, boos­ted board je ale pod­stat­ne štíh­lej­ší, a to má ešte elek­tro­mo­tor. Má kilo a pól a na jed­no nabi­tie doká­že prejsť cca 10 km v rých­los­ti 30 km/h. Spo­loč­nosť chce sprí­stup­niť tie­to doprav­né pros­tried­ky čo naj­viac ľuďom. Long­bo­ar­do­va­nie pri­rov­ná­va­jú k sufo­va­niu a sno­wbo­ar­do­va­niu, s roz­die­lom, že to robí­te na uli­ci. Mimo­cho­dom jeden boos­ted board má aj you­tu­ber Casey Neis­tat o kto­rom sme písa­li tu.

Mar­bel

Mar­bel je tým vyná­lez­cov a dizaj­né­rov, kto­rých nadch­la myš­lien­ka krát­ko-vzdia­le­nost­nej dob­ra­vy. Ces­ta uli­ca­mi bola vždy frus­tru­jú­ca. Mar­bel, chce ale zme­niť ten­to pred­su­dok. Dva roky veno­va­li vývo­ju a sna­ži­li sa vyšper­ko­vať všet­ky chy­bič­ky. Výsled­kom tvr­dej prá­ce je jed­no­du­chý a efek­tív­ny elek­tro­s­kejt. V tes­to­va­cích jaz­dách pre­ko­val hra­ni­cu 16 km na jed­no nabi­tie. Rých­losť dosa­hu­je 30 km/h aj pri ces­te hore kop­com. Ska­te si môže­te spo­jiť s mobil­nou app­kou, cez kto­rú si upra­ví­te jaz­du pod­ľa vašich pred­stáv. Elek­tro­mo­tor je veľ­mi podob­ný tomu v Tes­la Mode­li S.

Zbo­ard

Tri roky trval vývoj prvé­ho elek­tro­s­ka­te­bo­ar­du na sve­te. Zbo­ard je ľah­ko ovlá­da­tel­ný ska­te­bo­ear s hmot­nost­ným sen­zo­rom. Pre roz­beh sa jed­no­du­cho nahnete/navážite dopre­du. Keď chce­te zasta­viť nahnete/navážite sa doza­du. Pod­ľa tla­ku na sen­zo­ry tiež kon­tro­lu­je­te rých­losť. Špe­ci­fic­kou vecou je osvet­le­nie. Brz­do­vé a pred­né svet­lá sa urči­te zídu na jaz­du noč­ným mes­tom. Zbo­ard bol kla­sic­kým star­tu­pom a z pro­jek­tí­ku v gará­ži sa vypra­co­val až na jeden z naj­lep­ších elek­tro­bo­ar­dov súčast­nos­ti.

Yune­ec E-GO

Spo­loč­nosť sa venu­je aktu­ál­ne dro­nom, no loang­bo­ard s motor­če­kom, od nich zože­nie­te tiež, ale pod znač­kou E-go. Pri plnom nabi­tí je ego­bo­erd schop­ný prejsť 28 km. Na dial­ko­vom ovlá­da­či, kto­rým ria­di­te ego­bo­ard si môže­te zvo­liť dva módy. Šport mód pre rých­lu jaz­du, ale­bo Eco mód pre úspor­nú pomal­šiu jaz­du. Led dió­da na ovlá­da­či sle­du­je výdrž bater­ky ego­bo­ar­du, a vib­ro­va­ním vás upo­zor­ní keď bater­ka kles­ne pod 20%. Čereš­nič­kou na tor­te je usb port pre nabí­ja­nie svoj­ho mobi­lu z ego­bo­ar­du, to vám ale môže spô­so­biť, že sa nedos­ta­ne kam chce­te.

Sta­ry

Naj­lah­ší elek­tro­s­ka­te­bo­ard na sve­te! Fir­ma sa sna­ži­la vyro­biť, ako inak, naj­lep­ší elek­tric­ký ska­te a spra­viť tak revo­lú­ciu. Odstrá­ni­li veľ­kú baté­riu, dial­ko­vý ovlá­dač. Donú­ti­li sa tak nadi­zaj­no­vať ultra­ľah­ký elek­tro­mo­tor a tým ušet­ri­li veľa pries­to­ru a hmot­nos­ti. Sta­ry doká­že ria­diť kaž­dý od začia­toč­ní­kov po pro­fe­si­oná­lov. Špe­ciál­ne upra­ve­ná doska zais­ťu­je pohodl­nú jaz­du.

Inbo­ard

Filo­zo­fiu spo­loč­nos­ti je dodá­vať nad­še­nie do bež­ných akti­vít, tým že ich bude­te robiť spo­lu s ich elek­tro­bo­ar­dom. Vymys­le­li jedi­neč­ný sys­tém s náz­vom Man­ta Dri­ve. Sys­tém je navr­hnu­tý tak, že motor­če­ky long­bo­ar­du sú umiest­ne­né pria­mo v kolies­kach. Zväč­šu­je sa tak sila a lad­nosť jaz­dy. Inbo­ard je jedi­ný s vyme­nit­tel­nou bater­kou, je cel­kom mohut­ná, ale urči­te sa táto mož­nosť zíde.

Trh s elek­tro­s­ka­te­bo­ar­da­mi ale­bo skôr s long­bo­ar­da­mi je veľ­mi rôz­no­ro­dý, ale záro­veň podob­ný. Všet­ky pro­duk­ty majú rov­na­ký základ a tech­no­ló­giu, ale napriek tomu sa do seba líšia. Je už na tebe, kto­rý si vybe­rieš. Roz­ho­du­jú­cim fak­to­rom bude však urči­te dizajn a sym­pa­tie k znač­ke.

Zdro­je: evolveskateboardsusa.com, boostedboards.com, ridemarbel.com, zboardshop.com, e-go.com, stary.io, inboardskate.com

Pridať komentár (0)