TOP 7 naj­lep­ších elek­tro­s­kej­tov

Martin Ondruš / 3. novembra 2015 / Tech a inovácie

Long­bo­ardy sú teraz cool, no keď k nim pri­dáš motor stá­vajú sa nepre­ko­na­teľ­nou pomôc­kou v dneš­nom upo­náh­ľa­nom svete (a samoz­rejme ecof­riedly, vegan, raw pomôc­kou). V krát­kom sumári ti pred­sta­víme to naj­lep­šie na trhu. 

V posled­nom čase to chce veľa kre­a­ti­vity pri pri­ná­šaní novi­niek v tejto oblasti. Rege­ne­račné brzdy alebo motor­čeky v kolies­kach sú už kla­sika. Každá spo­loč­nosť ponúka úplne odlišný pohľad na ten istý nápad pri vývoji moto­ri­zo­va­ných long­bo­ar­dov. Je úžasné to sle­do­vať a porov­ná­vať každý jeden z pro­duk­tov. Či už hľa­dáte skate na voze­nie sa do práce, alebo na truc voči cha­otic­kým tari­fám mhd. Ponú­kame stručný pre­hľad toho naj­lep­šieho na trhu.

Evolve

Evolve ska­te­bo­ardy sú hand made. Nadi­zaj­no­vané samot­ným zakla­da­te­lom spo­loč­nosti Jof­fom Annin­gom, u pro­ti­nož­cov v Aus­trá­lií. Pri výrobe sa pou­ží­vajú ori­gi­nálne long­bo­ar­dové kolieska a dosky naj­vyš­šej kva­lity. Ložiská sú so sys­té­mom double truck, ktorý zabez­pe­čuje ostrej­šie a oveľa hlad­šie zabá­ča­nie.  Fle­xi­bilná bam­bu­sová doska dodáva pocit istoty na ceste. Kolieska s rých­los­ťou 5000 otá­čok za minútu vás priam odstre­lia na miesto urče­nia. Baté­ria má výdrž nie len na dopravu, ale aj na jed­no­du­chú zábavu. Výrobca tiež hovorí: „Naj­lep­šou vecou nie je tech­no­ló­gia, ale samotný pocit na boarde, jed­no­du­cho jaz­díte a uží­vate si to.“

Boos­ted

Vo firme Boos­ted veria, že elek­tro­s­kejty sú budúc­nosť dob­ravy. Najprv navrhli kla­sický elek­tro­long­bo­ard, ako v kaž­dej firme. Potom začali s chud­nú­cou pro­ce­dú­rou. Zba­vili sa čo naj­viac zby­toč­ných vecí. Tak vzni­kol, na svoje pomery, lahučký boos­ted board. Nor­málny long­bo­ard váži 3,5 kg, boos­ted board je ale pod­statne štíh­lejší, a to má ešte elek­tro­mo­tor. Má kilo a pól a na jedno nabi­tie dokáže prejsť cca 10 km v rých­losti 30 km/h. Spo­loč­nosť chce sprí­stup­niť tieto dopravné pros­triedky čo naj­viac ľuďom. Long­bo­ar­do­va­nie pri­rov­ná­vajú k sufo­va­niu a sno­wbo­ar­do­va­niu, s roz­die­lom, že to robíte na ulici. Mimo­cho­dom jeden boos­ted board má aj you­tu­ber Casey Neis­tat o kto­rom sme písali tu.

Mar­bel

Mar­bel je tým vyná­lez­cov a dizaj­né­rov, kto­rých nadchla myš­lienka krátko-vzdia­le­nost­nej dob­ravy. Cesta uli­cami bola vždy frus­tru­júca. Mar­bel, chce ale zme­niť tento pred­su­dok. Dva roky veno­vali vývoju a sna­žili sa vyšper­ko­vať všetky chy­bičky. Výsled­kom tvr­dej práce je jed­no­du­chý a efek­tívny elek­tro­s­kejt. V tes­to­va­cích jaz­dách pre­ko­val hra­nicu 16 km na jedno nabi­tie. Rých­losť dosa­huje 30 km/h aj pri ceste hore kop­com. Skate si môžete spo­jiť s mobil­nou app­kou, cez ktorú si upra­víte jazdu podľa vašich pred­stáv. Elek­tro­mo­tor je veľmi podobný tomu v Tesla Modeli S.

Zbo­ard

Tri roky trval vývoj prvého elek­tro­s­ka­te­bo­ardu na svete. Zbo­ard je ľahko ovlá­da­telný ska­te­bo­ear s hmot­nost­ným sen­zo­rom. Pre roz­beh sa jed­no­du­cho nahnete/navážite dopredu. Keď chcete zasta­viť nahnete/navážite sa dozadu. Podľa tlaku na sen­zory tiež kon­tro­lu­jete rých­losť. Špe­ci­fic­kou vecou je osvet­le­nie. Brz­dové a predné svetlá sa určite zídu na jazdu noč­ným mes­tom. Zbo­ard bol kla­sic­kým star­tu­pom a z pro­jek­tíku v garáži sa vypra­co­val až na jeden z naj­lep­ších elek­tro­bo­ar­dov súčast­nosti.

Yuneec E-GO

Spo­loč­nosť sa venuje aktu­álne dro­nom, no loang­bo­ard s motor­če­kom, od nich zože­niete tiež, ale pod znač­kou E-go. Pri plnom nabití je ego­bo­erd schopný prejsť 28 km. Na dial­ko­vom ovlá­dači, kto­rým ria­dite ego­bo­ard si môžete zvo­liť dva módy. Šport mód pre rýchlu jazdu, alebo Eco mód pre úspornú pomal­šiu jazdu. Led dióda na ovlá­dači sle­duje výdrž baterky ego­bo­ardu, a vib­ro­va­ním vás upo­zorní keď baterka klesne pod 20%. Čereš­nič­kou na torte je usb port pre nabí­ja­nie svojho mobilu z ego­bo­ardu, to vám ale môže spô­so­biť, že sa nedos­tane kam chcete.

Stary

Naj­lahší elek­tro­s­ka­te­bo­ard na svete! Firma sa sna­žila vyro­biť, ako inak, naj­lepší elek­trický skate a spra­viť tak revo­lú­ciu. Odstrá­nili veľkú baté­riu, dial­kový ovlá­dač. Donú­tili sa tak nadi­zaj­no­vať ultra­ľahký elek­tro­mo­tor a tým ušet­rili veľa pries­toru a hmot­nosti. Stary dokáže ria­diť každý od začia­toč­ní­kov po pro­fe­si­oná­lov. Špe­ciálne upra­vená doska zais­ťuje pohodlnú jazdu.

Inbo­ard

Filo­zo­fiu spo­loč­nosti je dodá­vať nad­še­nie do bež­ných akti­vít, tým že ich budete robiť spolu s ich elek­tro­bo­ar­dom. Vymys­leli jedi­nečný sys­tém s náz­vom Manta Drive. Sys­tém je navr­hnutý tak, že motor­čeky long­bo­ardu sú umiest­nené priamo v kolies­kach. Zväč­šuje sa tak sila a lad­nosť jazdy. Inbo­ard je jediný s vyme­nit­tel­nou bater­kou, je cel­kom mohutná, ale určite sa táto mož­nosť zíde.

Trh s elek­tro­s­ka­te­bo­ar­dami alebo skôr s long­bo­ar­dami je veľmi rôz­no­rodý, ale záro­veň podobný. Všetky pro­dukty majú rov­naký základ a tech­no­ló­giu, ale napriek tomu sa do seba líšia. Je už na tebe, ktorý si vybe­rieš. Roz­ho­du­jú­cim fak­to­rom bude však určite dizajn a sym­pa­tie k značke.

Zdroje: evolveskateboardsusa.com, boostedboards.com, ridemarbel.com, zboardshop.com, e-go.com, stary.io, inboardskate.com

Pridať komentár (0)