TOP 8 iOS klá­ves­níc, ktoré dnes môžeš mať

Timotej Vančo / 1. októbra 2016 / Tech a inovácie

Pou­ží­vaš ori­gi­nálnu apli­ká­ciu od Apple na iOS alebo rad­šej chceš skú­siť niečo, čo ponúka via­cero mož­ností?

Prie­merný člo­vek strávi 4,7 hodiny denne na svo­jom tele­fóne. V dneš­ných dňoch sa mno­ho­krát sami pri­stih­neme, ako sme nons­top zahľa­dení do disp­le­jov našich smartp­ho­nov a nevní­mame oko­lie. Tento člá­nok nie je o tom, aby som ťa od toho odho­vá­ral, práve naopak. Napí­šem ti niečo o naj­lep­ších klá­ves­ni­ciach na trhu, ktoré ti tvoje zdĺhavé písa­nie skrá­tia a zjed­no­du­šia.

Gbo­ard by Google

Google vyhľa­dá­va­nie, GIFy, emo­ti­kony a mnoho ďal­šieho. Priamo z tvo­jej klá­ves­nice.

1-7ldwrh8jdjbutcgxmcatqq

Foto: medium.com

Google priamo val­cuje so svo­jou Gbo­ard iOS klá­ves­ni­cou pre iPhone. Všetko, čo by si oča­ká­val sa tam nachá­dza. Čiže GIFy, emo­ti­kony a Glide písa­nie. Čo je ale roz­dielne a veľmi prak­tické od iných klá­ves­níc je fun­kcia Google Search – Google vyhľa­dá­va­nie. Určite sa ti veľa­krát stálo, že si si písal s kama­rá­tom kam pôj­dete večer a počas písa­nia si musel pre­kli­ká­vať medzi apli­ká­ciami a hľa­dať polohu toho kon­krét­neho baru. Teraz už túto vec nemu­síš robiť, lebo všetko potrebné si vieš nájsť cez klá­ves­nicu. Môžeš hľa­dať adresy, poča­sie, reštau­rá­cie, odo­sie­lať video, fotky atď. Ak často pou­ží­vaš Google, toto je klá­ves­nica pre teba.

Heming­bo­ard

Syno­nymá a rýmy v tvo­jej klá­ves­nici.

1-r6zi3f0x_pk-szpnwylxug

Foto: medium.com

Heming­bo­ard je veľmi múdra iOS klá­ves­nica. Stačí ju stiah­nuť a klik­núť na Heming­bo­ard tla­čítko. Odvtedy vždy, keď budeš písať, budú sa ti ponú­kať rýmy alebo syno­nymá k danému slovu. Možno len jedna nevý­hoda je, že to všetko ide iba v anglič­tine.

Slash Key­bord

Múdra klá­ves­nica so zabu­do­va­ným vyhľa­dá­va­cím engi­nom.

1-es6qyap53ovdvfn5vgv8la

Foto: medium.com

Slash Key­bord je nesku­točná. Iba s jed­ným doty­kom alebo potia­hnu­tím, doká­žeš hľa­dať medzi kon­taktmi, GIFmi, twe­etmi, mapami a vlastne skoro všet­kým, čo máš v tele­fóne. Môžeš zdie­ľať pes­ničky zo Spo­tify, články z New York Times, You­tube videá, doku­menty z Google Drive, sta­tusy na Ins­ta­grame atď., proste s viac ako 20 zná­mymi apli­ká­ciami doká­žeš komu­ni­ko­vať priamo z klá­ves­nice. Busi­ness Insi­der ozna­čil túto klá­ves­nicu, ako nástroj, ktorý kom­pletne zmení spô­sob, akým komu­ni­ku­ješ so svo­jimi pria­teľmi.

Next Key­bo­ard

Lep­šia klá­ves­nica pre iOS s rôz­nymi témami, emo­ti­ko­nami a nálep­kami.

1-nkyliif4pgwifknm3aelqg

Foto: medium.com

Je nie­koľko vecí, ktoré robia z Next Key­bo­ard vážne kva­litnú klá­ves­nicu. Jedna z nich je pre­d­ik­cia nasle­du­jú­ceho slova. Ďal­šou je pre­d­ik­cia emo­ti­konu, kto­rého ti klá­ves­nica ponúkne na základe toho, čo píšeš a tvo­jej nálady. V tomto je ori­gi­nálna, takže vážne to stojí za pokus.

Mic­ro­soft Word Flow Key­bo­ard

Jed­no­du­chá klá­ves­nica na pou­ží­va­nia v jed­nej ruke s mož­nos­ťou úprav podľa vlast­nej chuti.

1-m8evud4zdicpvou_y_8m5w

Foto: medium.com

Klá­ves­nica od Mic­ro­softu je vytvo­rená hlavne pre ľudí, ktorí píšu len jed­nou rukou. Tak­tiež je veľmi podobná ostat­ným klá­ves­ni­ciam vo vlast­nos­tiach, ako pre­d­ik­cia ďal­šieho slova, odo­sie­la­nie obráz­kov alebo gifov. Výho­dou však je, že si ju môžeš poup­ra­vo­vať, ako ti len vyho­vuje. Tuto sú len dve z mno­hých mož­ností:

  1. Kon­takty – klá­ves­nica bude pred­ví­dať mená ľudí z tvo­jich kon­tak­tov, pre teba bude jed­no­duch­šie ich kon­tak­to­vať priamo počas písa­nia.
  2. Ergo­no­mická klá­ves­nica – toto nasta­ve­nie, ti ako som už spo­mí­nal, umožní písať jed­nou rukou. Je to naozaj prak­tické.

Swift­Key for iOS

Klá­ves­nica, ktorá sa od teba učí.

1-wp-ncymd-oubmaqle8hpuw

Foto: medium.com

Veľa­krát sa ti roz­hodne stalo, že si chcel napí­sať kon­krétne slovo, ale auto­ma­tická oprava od iOS to opra­vila na niečo úplne iné a dokonca aj viac­krát po sebe. Swift­Key klá­ves­nica má roz­diel v tom, že sa od teba učí a opra­vuje slová na základe tvo­jich pre­doš­lých pou­ži­tých slov. Je to super klá­ves­nica pre rýchle písa­nie.

Won­der Key­bo­ard

Klá­ves­nica, s kto­rou budeš znieť múdro a vtipne.

1-9nrua6exdyakkrprpzmopq

Foto: medium.com

Táto klá­ves­nica pou­žíva algo­rit­mus, ktorý chápe význam slov a na základe ich významu ti navrhuje iné mož­nosti syno­ným. Či už budeš znieť múdro alebo vtipne je len na tebe.

Giphy Keys

Klá­ves­nica na GIFy. Hľa­daj a odo­sie­laj GIFy svo­jim pria­te­ľom.

1-wgeripq8tw6t8rvvyi5aoa

Foto: medium.com

Giphy klá­ves­nica ti sprí­jemní každú chvíľu počas písa­nia. Dokonca sa na nej dá písať aj cez Snap­chat. Jeden z naj­viac cool aspek­tov tejto uni­kát­nej klá­ves­nice je tvorba vlast­ných GIFov. Tak­tiež môžeš pou­ží­vať rôzne prí­kazy, ako naprí­klad:

- #echo: trans­for­muje slová na GIF

- #stic­ker: ukáže náhodnú ani­mo­vanú nálepku

- #text: napíš kľú­čové slovo, ktoré ti ukáže kon­krétny GIF

- #weat­her: napíš svoj ZIP kód a klá­ves­nica ti ukáže poča­sie

Samoz­rejme, že exis­tuje ešte mnoho zau­jí­ma­vých klá­ves­níc pre iOS, nie­komu dokonca naj­viac vyho­vuje aj práve tá ori­gi­nálna od Apple. Je to vec vkusu a verím, že aspoň jednu z vyš­šie spo­me­nu­tých vyskú­šaš.

Zdroj článku: medium.comZdroj titul­nej foto­gra­fie: medium.com

Pridať komentár (0)