TOP novinky, ktoré ozná­mil Face­book na svo­jej F8 kon­fe­ren­cii

Martin Bohunický / 13. apríla 2016 / Business

Toh­to­ročná kon­fe­ren­cia F8 je nesmierne silná — podľa mno­hých naj­sil­nej­šia vôbec. 

Face­book ozná­mil, že do Mes­sen­gera zakom­po­nuje botov, čo je podľa nie­kto­rých exper­tov naj­väč­šia pecka od ozná­me­nia plat­formy Face­book.

V pozadí tejto obrov­skej novinky, vďaka kto­rej budeš môcť cez Mes­sen­ger komu­ni­ko­vať so stov­kami botov, však Face­book ozná­mil celú radu ďal­ších novi­niek. Tu sú nie­ktoré z nich:

Nový login — Face­book accounts

Odte­raz sa môžeš pri­hlá­siť do apli­ká­cií, ktoré posky­tujú “Pri­hlá­se­nie cez Face­book” len pomo­cou tele­fón­neho čísla. Hodiť sa to môže najmä v kra­ji­nách, kde inter­net nie je tak roz­vi­nutý a mnohí teda nemajú e-mail. Pou­ži­tie čisto tele­fón­neho čísla odstráni via­ceré bari­éry a môže pri­niesť obrov­ský prí­val nových pou­ží­va­te­ľov pre apli­ká­cie. Pre nás to asi nič extra nezna­mená, hoci je teda oveľa ťaž­šie ukrad­núť mobil, ako heslo. Či?

Stre­a­mo­vať cez Face­book budeš môcť s akou­koľ­vek kame­rou, dokonca aj s dronmi

Zuc­ker­berg ozná­mil, že spo­loč­nosť vyvíja novú API pre live-stre­a­ming. Vďaka tomu budú môcť vývo­jári zabu­do­vať Face­book stre­a­ming priamo do svo­jich apli­ká­cií. Aby to Mark pred­vie­dol, uká­zal to na DJI dro­novi, ktorý sa tak počas jeho pre­slovu vzná­šal vedľa neho a stre­a­mo­val na Face­book. Prvou kame­rou so zabu­do­va­nou fun­kciou Face­book Live je kamera Lives­tream Mevo.

Face­book uká­zal novú, 360-stup­ňovú kameru

Face­book chce posil­niť 360-stup­ňové videá na plat­forme, preto vyy­vi­nul novú kameru Sur­round 360. Pozos­táva zo 17 mini kamier a vyzerá naozaj super.

fb_360_01.0

foto: Face­book

Cez Vine a podobné apli­ká­cie si môžeš nahrať video pro­fi­lovku

Miesto pro­fi­lo­viek uvi­díš videá čoraz čas­tej­šie. Už teraz Face­book dovolí nahrať 7-sekun­dové video, odte­raz však dovolí to isté aj iným apli­ká­ciam.

Okrem toho sa Face­book pochvá­lil naprí­klad tým, že cez Mes­sen­ger a What­sApp sa denne odošle 60 miliard správ, čo je tri­krát viac, ako smsky.

zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: repro you­tube

Pridať komentár (0)