TOP novin­ky, kto­ré ozná­mil Face­bo­ok na svo­jej F8 kon­fe­ren­cii

Martin Bohunický / 13. apríla 2016 / Business

Toh­to­roč­ná kon­fe­ren­cia F8 je nesmier­ne sil­ná — pod­ľa mno­hých naj­sil­nej­šia vôbec. 

Face­bo­ok ozná­mil, že do Mes­sen­ge­ra zakom­po­nu­je botov, čo je pod­ľa nie­kto­rých exper­tov naj­väč­šia pec­ka od ozná­me­nia plat­for­my Face­bo­ok.

V poza­dí tej­to obrov­skej novin­ky, vďa­ka kto­rej budeš môcť cez Mes­sen­ger komu­ni­ko­vať so stov­ka­mi botov, však Face­bo­ok ozná­mil celú radu ďal­ších novi­niek. Tu sú nie­kto­ré z nich:

Nový login — Face­bo­ok accounts

Odte­raz sa môžeš pri­hlá­siť do apli­ká­cií, kto­ré posky­tu­jú “Pri­hlá­se­nie cez Face­bo­ok” len pomo­cou tele­fón­ne­ho čís­la. Hodiť sa to môže naj­mä v kra­ji­nách, kde inter­net nie je tak roz­vi­nu­tý a mno­hí teda nema­jú e-mail. Pou­ži­tie čis­to tele­fón­ne­ho čís­la odstrá­ni via­ce­ré bari­é­ry a môže pri­niesť obrov­ský prí­val nových pou­ží­va­te­ľov pre apli­ká­cie. Pre nás to asi nič extra nezna­me­ná, hoci je teda ove­ľa ťaž­šie ukrad­núť mobil, ako hes­lo. Či?

Stre­a­mo­vať cez Face­bo­ok budeš môcť s akou­koľ­vek kame­rou, dokon­ca aj s dron­mi

Zuc­ker­berg ozná­mil, že spo­loč­nosť vyví­ja novú API pre live-stre­a­ming. Vďa­ka tomu budú môcť vývo­já­ri zabu­do­vať Face­bo­ok stre­a­ming pria­mo do svo­jich apli­ká­cií. Aby to Mark pred­vie­dol, uká­zal to na DJI dro­no­vi, kto­rý sa tak počas jeho pre­slo­vu vzná­šal ved­ľa neho a stre­a­mo­val na Face­bo­ok. Prvou kame­rou so zabu­do­va­nou fun­kci­ou Face­bo­ok Live je kame­ra Lives­tre­am Mevo.

Face­bo­ok uká­zal novú, 360-stup­ňo­vú kame­ru

Face­bo­ok chce posil­niť 360-stup­ňo­vé videá na plat­for­me, pre­to vyy­vi­nul novú kame­ru Sur­round 360. Pozos­tá­va zo 17 mini kamier a vyze­rá naozaj super.

fb_360_01.0

foto: Face­bo­ok

Cez Vine a podob­né apli­ká­cie si môžeš nahrať video pro­fi­lov­ku

Mies­to pro­fi­lo­viek uvi­díš videá čoraz čas­tej­šie. Už teraz Face­bo­ok dovo­lí nahrať 7-sekun­do­vé video, odte­raz však dovo­lí to isté aj iným apli­ká­ciam.

Okrem toho sa Face­bo­ok pochvá­lil naprí­klad tým, že cez Mes­sen­ger a What­sApp sa den­ne odoš­le 60 miliard správ, čo je tri­krát viac, ako smsky.

zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: repro you­tu­be

Pridať komentár (0)