TOP UX nástroje pre jed­no­duch­šiu a rých­lej­šiu prácu

Nikola Tokárová / 17. marca 2016 / Tools a produktivita

Ak náho­dou nevieš, čo zna­mená UX dizajn, je to skratka, ktorá vznikla zo slov user expe­rience. Jedná sa o dizajn, ktorý je zame­raný na vytvo­re­nie čo naj­jed­no­duch­šieho roz­hra­nia medzi pou­ží­va­te­ľom a produktom/službou. Exis­tuje obrov­ské množ­stvo nástro­jov, ktoré ti môžu dopo­môcť k tomu, aby tvoj produkt/appka/web boli pre pou­ží­va­te­ľov čo najp­rí­stup­nej­šie a pris­pô­so­bili sa ich potre­bám.

Jason Hreha, ktorý tieto zdroje zbiera sa pode­lil o svoj kom­pletný zoznam UX nástro­jov a dizaj­nov, stačí ho už len začať štu­do­vať. Samotný Jason je dokonca tiež auto­rom via­ce­rých štú­dií či kur­zov.

UX News­let­ter

mailchimp

Foto: apps.volusion.com

UX Blogy a časo­pisy:

cover

Foto: informationdesign.org

Knihy:

dont-make-me-think-steve-krug

Foto: greatdesignbooks.com

Online kurzy:

Zdarma:

cover

Foto: 52weeksofux.com

Pla­tené:

cover

Foto: udemy.com

Dis­kusné fóra

cover

Foto: ux.stackexchange.com

Pro­to­typy

Pokiaľ potre­bu­ješ na rýchlo vytvo­riť náhľad na tvoj pro­dukt na základe mode­lov, môžeš na to pou­žiť tieto nástroje.

full206

Foto: wireframes.linowski.ca

Tes­to­vací ser­vis 

cover

Foto: zurb.com

Feed­back

Tieto nástroje ťa spoja s uží­va­teľmi a doká­žeš vďaka nim zís­kať rýchly feed­back.

user-voice

Foto: usabilla.com

Nahrávky a hod­no­te­nia uží­va­te­ľov

Sú dôle­ži­tou súčas­ťou práce pro­duk­to­vých mana­žé­rov. Vďaka týmto nástro­jom môžeš zís­kať heat mapy, čiže uvi­díš miesta, na ktoré uží­va­te­lia na tvo­jej stránke naj­viac kli­kajú aj záznamy z toho, ako sa na tvoje stránke pohy­bo­vali.

cover

Foto: fullstory.com

Trie­de­nie

Pries­kumy

cover

Foto: qualtricks.com

Nábor pries­kum­ní­kov webu

V tejto kate­gó­rii je Eth­nio, ktoré zabez­pečí, že tvoja stránka sa dostane na tes­to­va­nie pred­de­fi­no­va­nej sku­pine, vďaka čomu môžeš zís­kať široký feed­back skrz men­šiu sku­pinu ľudí.

Zdroj: medium.com, titulná foto: ux-studio.hu

Pridať komentár (0)