Topiace sa GoPro zachra­ňuje situ­áciu: Bru­tálne zlac­ne­nie kamery Ses­sion!

Martin Bohunický / 7. decembra 2015 / Tech a inovácie

GoPro má dnes štyri kamery s cenov­kou pod $299 dolá­rov. Stalo sa tak potom, čo firma dra­ma­ticky zre­du­ko­vala cenu kamery Hero4 Ses­sion na $199 dolá­rov — cenu, za ktorú sa mala pre­dá­vať pôvodne.

Prudký pokles súvisí s mož­nos­ťami kamier a s ich pre­da­jom. Hoci firma dekla­ro­vala, že táto kamera je top, kva­lita videa nedo­sa­ho­vala zďa­leka takú úro­veň, ako Hero 4 Black alebo Sil­ver. To boli kamery, kto­rým mala Ses­sion s cenov­kou $399 dolá­rov kon­ku­ro­vať.

Kedysi bola GoPro jediná kamera. Teraz je to línia s pia­timi kame­rami. Prí­liš veľa mož­ností, ktoré vedú aku­rát tak k zmä­te­niu zákaz­ní­kov. A hlavne samotné Ses­sion. Nikto si neve­del vysvet­liť, čo tým chce spo­loč­nosť dosiah­nuť a kam v port­fó­liu kamera patrí.

Vieš prečo je Apple také úspešné? Lebo má jeden — dva exklu­zívne pro­dukty, kto­rými sa nesna­žia nikomu zavďa­čiť. Roky sa na ceno­tvorbu nadáva, no Apple točí miliardy. A to isté bolo aj GoPro. Jeden pré­mi­ový pro­dukt, za ktorý si si pri­pla­til, no dostal si špič­kovú kva­litu. Žial, potom od tejto stra­té­gie upus­tili, pri­dali rôzne bud­get ver­zie a firma stra­tila smer.

Akcie GoPro neus­tále kle­sajú a firma rýchlo potre­buje uro­biť niečo, čo krivku aspoň vyrovná. Zane­dlho bude prí­liš neskoro.

Zdroj: theverge.com

Pridať komentár (0)