Toto je 15 najin­te­li­gen­tnej­ších ľudí, ktorí kedy žili

vedelisteze.sk / 28. november 2016 / Zaujímavosti

Inte­li­gen­ciu možno merať rôz­nymi spô­sobmi. Nie­ktorí z nás veria IQ tes­tom, kým pre iných je dôle­ži­tej­šia emočná inte­li­gen­cia.

Byť inte­li­gent­ným nezna­mená to isté ako pou­žiť inte­li­gen­ciu k vytvo­re­niu nie­čoho ori­gi­nál­neho, čo nikto iný vytvo­riť nedo­káže. Veľa ľudí pre­mrhá poten­ciál svo­jej inte­li­gen­cie. Samoz­rejme, nie kaž­dému je, či už z dôvodu pred­sud­kov, nedos­tatku prí­le­ži­tostí alebo doby, v kto­rej žije, umož­nené svoj poten­ciál naplno roz­vi­núť. Napriek naj­rôz­nej­šim argu­men­tom nám nasle­du­júci zoznam pred­sta­vuje najin­te­li­gen­tnej­ších ľudí svo­jej doby z hľa­diska IQ.

(Cie­ľom článku, nie je porov­ná­vať jed­not­li­vých ľudí, kto­rých mená sú v ňom uve­dené, podľa hod­noty IQ. Pora­dové čísla uve­dené ich pri menách pova­žuj len za orien­tačné.)

Gali­leo Gali­lei (1564- 1642)

Talian­sky filo­zof, astro­nóm, mate­ma­tik a fyzik. Bol zás­tan­com heli­ocen­trizmu a počas inkvi­zí­cie ho cir­kev ozna­čila za here­tika, kvôli tvr­de­niu, že Zem sa točí okolo Slnka. Hod­nota jeho IQ bola údajne 180 – 200.

galileo

img: via bigthink.com

Kle­opatra (68 – 30 p.n.l.)

Posledná vlád­kyňa Pto­le­mai­ov­ského Egypta. Ply­nule hovo­rila pia­timi jazykmi a jej odha­do­vané IQ je 180. Známa je aj pre vzťahy s Juliom Cae­sa­rom a Mar­com Anto­niom.
cleopatra

img: via bigthink.com

Garry Kas­pa­rov (1963- )

Je pova­žo­vaný za naj­lep­šieho šachistu všet­kých čias s údaj­ným IQ 190. Sve­tový šam­pi­onát v šachu vyhral v 22 rokoch a hrá­čom číslo jedna bol tak­mer dve desať­ro­čia.kasparovimg: via bigthink.com

Vol­taire (1694- 1778)

Vedúca postava fran­cúz­skeho osvie­ten­stva. Spi­so­va­teľ, his­to­rik a filo­zof s IQ 190 – 200. Vlast­ným menom sa volal Fran­cois- Marie Arquet.
voltaire

img: via bigthink.com

Wil­liam Sid­dis (1898 – 1944)

Ame­rické zázračné dieťa s údaj­ným IQ 250 – 300, teda možno naj­väč­ším v his­tó­rií. Mal vyni­ka­júce mate­ma­tické schop­nosti, na Har­warde štu­do­val už ako 11-ročný. Bolo mu pred­po­ve­dané, že sa stane naj­väč­ším mate­ma­ti­kom 20. sto­ro­čia, ale auto­ne­hoda, pri kto­rej utr­pel popá­le­niny, zme­nila jeho budúc­nosť. V dospe­losti sa živil pod­rad­nou prá­cou, mal prob­lémy so záko­nom a nikdy tak nena­pl­nil svoje oča­ká­va­nia.william_james_sidisimg: via bigthink.com

Srí­ni­vása Rámá­nu­džan (1887 – 1920)

Indický mate­ma­tik, ktorý prak­ticky bez aké­ho­koľ­vek for­mál­neho vzde­la­nia v mate­ma­tike významne pris­pel k oblas­tiam ana­lýzy, teórie čísel a neko­neč­ných radov. Výška jeho IQ je odha­do­vaná na 185.srinivasa_ramanujanimg: via bigthink.com

Judit Pol­gá­rová ( 1976 – )

Maďar­ská šachová veľ­maj­sterka pova­žo­vaná za naj­lep­šiu žen­skú šachis­tku. Šacho­vou veľ­maj­ster­kou sa stala vo veku 15 rokov. Zazna­me­naná hod­nota jej IQ je 170.judit_polgarimg: via bigthink.com

Phi­lip Eme­a­gwali ( 1954 – )

Nigé­rij­ský vyná­lezca a vedec s IQ tak­mer 190, zvo­lený za „naj­väč­šieho afric­kého vedca všet­kých čias“.philip_emeagwali

img: via bigthink.com

Terence Tao (1975 – )

Číňan, naro­dený v Aus­trá­lii, kto­rého hod­nota IQ ata­kuje hra­nicu 220 – 230. V súčas­nosti je pro­fe­so­rom mate­ma­tiky na UCLA (Uni­ver­sity of Cali­for­nia, Los Ange­les).tao_terenceimg: via bigthink.com

Marie Curie (1867 – 1934)

Poľ­ská che­mička a fyzička, ktorá ako prvá žena zís­kala Nobe­lovu cenu, a to dokonca dva­krát, v rokoch 1903 a 1911. Spolu s man­že­lom skú­mala rádi­oak­ti­vitu a obja­vila 2 che­mické prvky – rádium a poló­nium. Jej IQ sa odha­duje na 180 – 200.
marie_curie

img: via bigthink.com

Albert Eins­tein ( 1879 – 1955)

Teore­tický fyzik nemecko – židov­ského pôvodu, je jas­ným kan­di­dá­tom pre tento zoznam. Pre­slá­vil sa najmä teóriou rela­ti­vity. V roku 1921 zís­kal Nobe­lovu cenu za vysvet­le­nie foto­elek­tric­kého javu. Výška jeho IQ je odha­do­vaná na 160- 190.
einstein

img: via bigthink.com

Nikola Tesla (1856 – 1943)

Naro­dený v Rakúsko – Uhor­sku (dnes Srb­sko). Vyná­lezca a futu­rista, známy najmä pre objav strie­da­vého elek­tric­kého prúdu, Teslo­vej cievky, bez­drô­to­vého pre­nosu elek­tric­kej ener­gie a tzv. lúčov smrti. Pred­po­ve­dal pou­ží­va­nie dneš­ných smart­fó­nov, bez­pi­lot­ných lie­ta­diel a iných moder­ných tech­no­ló­gií. Jeho IQ je odha­do­vané na 195.

teslaimg: via bigthink.com

Hypa­tia (350 až 370 – 415)

Grécka astro­nómka, filo­zofka a mate­ma­tička žijúca v Egypte a neskôr aj vo Výcho­do­rím­skej ríši. Bola obvi­nená z čaro­dej­níc­tva a zavraž­dená sku­pi­nou kres­ťan­ských fana­ti­kov. Hod­nota jej IQ je odha­do­vaná na 170 – 190.
hypathia

img: via wpclipart.com

Sir Isaac Newton (1642 – 1726)

Anglický fyzik a mate­ma­tik, známy pre­dov­šet­kým objas­ne­ním gra­vi­tá­cie. Jeden z naj­sláv­nej­ších ved­cov, kto­rého dielo Phi­lo­sip­hiae Natu­ra­lis Prin­ci­pia Mat­he­ma­tica ovplyv­ňo­valo vedu viac ako 300 rokov, prav­de­po­dobne dosa­ho­val IQ 193.newton_1665img: via bigthink.com

Leonardo Da Vinci (1452 – 1519)

Talian­sky rene­sančný maliar, sochár, vyná­lezca, vedec, sta­vi­teľ. Muž aktívny v mno­hých oblas­tiach, kto­rého asi naj­zná­mej­ším die­lom je obraz Mona Lisa. IQ tohto snáď naj­na­da­nej­šieho člo­veka sa odha­duje na 200.leonardo_da_vinci_1510img: via bigthink.com

vedelisteze_banner

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: bigthink.com

Pridať komentár (0)