Toto je 17 naj­lep­ších smart­fó­nov, ktoré si momen­tálne môžeš kúpiť

/ 17. november 2016 / Tech a inovácie

Tento rok bol bohatý na novinky, toto je výber toho naj­lep­šieho.

17. Black­Berry Pas­sport

17
Tento uni­kát od tímu Black­Berry možno na prvý pohľad vyzerá pomerne zvláštne, ale uká­zalo sa, že skalní fanú­ši­ko­via tejto značky si ho naozaj obľú­bili. Kľú­čo­vým prv­kom je určite jeho neob­vyklý štvor­cový dizajn.

16. Black­Berry Priv

16
Dá sa pove­dať, že model Priv pred­sta­vo­val pre firmu Black­Berry veľký krok dopredu. Namiesto toho, aby pou­žili vlastný ope­račný sys­tém, roz­hodli sa, že Priv bude bude fun­go­vať na Andro­ide. Môže sa zdať, že ide len o ďalší štan­dardný Andro­idový smart­fón, avšak táto ver­zia dis­po­nuje vysú­va­cou klá­ves­ni­cou, ktorá sa u mno­hých teší veľ­kej obľube.

15. Moto G4

15
Moto G4 je momen­tálne dostupná hneď v troch odliš­ných mode­loch. Sú nimi G4, G4 Plus a G4 Play. Ver­zia G4 Plus má 16-mega­pi­xlovú kameru naroz­diel od kla­sic­kej G4 s 13-mega­pi­xlo­vým foto­apa­rá­tom. Ak si potr­píš na sen­zor otlač­kov prs­tov, mal by si siah­nuť po G4 Plus, keďže je jediný z radu s týmto dopl­n­kom.

14. Sam­sung Galaxy Note 5

14
Galaxy Note 5 je krá­ľom medzi veľko disp­le­jo­vými smart­fónmi. Podobne ako pred­chá­dza­júca ver­zia Note, aj v tomto prí­pade veľa ľudí osloví pre­dov­šet­kým kvôli štý­lo­vej a pohodl­nej veľ­kosti disp­leja. Avšak veľ­kým plu­som je aj meta­lovo-skle­nený dizajn.

13. ZTE Axon 7

13
Axon 7 majú na sve­domí Číňa­nia z firmy ZTE. Prečo si zaslúži miesto v zozname TOP smart­fó­nov? Určite preto, lebo vie ponúk­nuť rov­naké, ak nie aj lep­šie fun­kcie ako tí naj­väčší hráči na trhu, a to za cenu pri­bližne 200 eur.

12. LG G5

12
LG G5 vyniká pre­dov­šet­kým jeho uni­kát­nym meta­lo­vým dizaj­nom. Tak­tiež ponúka tla­čidlo, vďaka kto­rému si môžeš jed­no­du­cho vyme­niť vybitú baté­riu za náh­radnú. Nové tla­čidlo ti umožní aj pri­da­nie rôz­nych dopl­n­kov, ako je naprí­klad foto šošovka s mož­nos­ťou pri­bli­žo­va­nia alebo vypí­na­cie tla­čidlo pre lep­šiu kon­trolu.

11. LG V20

LG V20
LG V20 je skvelý v tom, že má takz­vanú dvo­j­itú obra­zovku, ktorá ti umožní prí­stup k naj­pou­ží­va­nej­ším apli­ká­ciám bez toho, aby si ho musel odblo­ko­vať. V rukách je priam neuve­ri­teľne ľahký na to, aké veľké sú jeho roz­mery. Takisto poteší odní­ma­teľný zadný kryt vďaka, kto­rému môžeš vybrať baté­riu. Nabí­ja­nie pre­bieha výhradne pro­stred­níc­tvom USB-C konek­tora a pod­po­ro­vaná je aj tech­no­ló­gia rých­leho nabí­ja­nia Quick Charge 3.0.

10. Moto Z

10
S Moto Z sa dá naozaj vyhrať. Ponúka totiž hneď nie­koľko modu­lov, ktoré sa k tomuto modelu dajú pri­pev­niť. Moto Z preto dostane s týmito modulmi novú a lep­šiu fun­kci­ona­litu. Naprí­klad môžeš na zadnú stranu pri­pev­niť modul pre lepší zvuk alebo pro­jek­to­rový modul, vďaka kto­rému si pre­hráš film na najb­liž­šej stene.

9. OneP­lus 3

One Plus 3 smartphone
OneP­lus 3 je momen­tálne jeden z naj­le­pśich Android smart­fó­nov na trhu. Meta­lova čierna vyzerá skvele a tiež je prí­jemná na dotyk. Podáva obdi­vu­hodne rýchli a ply­nulý výkon a zahŕňa enorm­ných 6 GB RAM. Nie­komu sa možno nebude páčiť fakt, že sa nedá roz­ší­riť miesto na ulo­žisku. OneP­lus 3 však ponúka 64 GB, ktoré bohato posta­čil väč­šine uží­va­te­ľov.

8. iPhone SE

8
iPhone SE je v tomto čase naj­lep­šou voľ­bou v ponuke smaft­fó­nov s men­šími roz­mermi. Pri­chá­dza so všet­kými top apli­ká­ciami, eko­sys­té­mom, pod­po­rou a rov­na­kým výko­nom ako iPhone 6S, a to za pri­ja­teľnú cenu.

7. iPhone 6S

7
Iphone 6S ešte stále pred­sta­vuje dobrú voľbu. Oce­niť sa dá nie len jeho štý­lový har­dware, ale aj spo­ľah­livý soft­ware s naj­nov­šími aktu­ali­zá­ciami a vymo­že­nos­ťami od firmy Apple.

6. iPhone 6 Plus

66
Možno nie si úplne sto­tož­nený so všet­kými naj­nov­šími fun­kciami, ktoré iPhone 6 Plus ponúka. Ak ťa nezau­jíma odol­nosť voči vode a máš rád svoj „jack“ stále je tu iPhone 6s Plus, ktorý v mno­hých oblas­tiach stojí za to. Beží na výkon­nom čipe A9 a má fun­kcie ako je 3D Touch, vďaka kto­rej zistí ako tla­číš na disp­lej, a podľa toho ti otvorí novú vrstvu ovlá­da­cích prv­kov pre apli­ká­cie.

5.Google Pixel XL

5
Pixel je prvým smart­fó­nom od firmy Google a dá sa pove­dať, že si dali zále­žať, a to pre­dov­šet­kým na har­dware. Dosta­neš ele­gan­tne vyze­ra­júci hli­ní­kový tele­fón so štý­lo­vou skle­ne­nou doskou na zadnej strane. Má výkonnú a ener­ge­ticky úspornú Snapd­ra­gon 821, 4 GB RAM a exce­lentný 12,3-megapixelový foto­apa­rát.

4. Sam­sung Galaxy S7

4
Galaxy S7 je vyba­vený úžas­nou kame­rou, ktorá pora­zila aj tú na iPhone 7 Plus. Môže sa hodiť aj jeho odol­nosť voči vode alebo mož­nosť pri­da­nia mic­roSD na roz­ší­re­nie pamäte. Dá sa s ním zís­kať aj takz­vaný Sam­sung Pay, ktorý pra­cuje tak­mer s akým­koľ­vek pla­tob­ným ter­mi­ná­lom.

3. Sam­sung Galaxy S7 Edge

3
Galaxy S7 má veľký 5,5 pal­cový disp­lej a väč­šiu baté­riu, ako má jeho brat Galaxy S7 a to pri zacho­vaní rov­na­kých fun­kcií ako je odol­nosť voči vode, mož­nosť roz­ší­re­nia kapa­city s mic­roSD a aj Sam­sung Pay.

2. iPhone 7

6
Niet pochýb, že iPhone 7 pri­nie­sol svo­jím uží­va­te­ľom tie naj­lep­šie apli­ká­cie a skvelý eko­sys­tém, čiže pod­poru ktorú dosta­nete od Apple, ak sa niečo pokazí. Rov­nako zís­kaš naj­nov­šie aktu­ali­zá­cie soft­véru priamo od Apple. Tak­tiež har­dware dostal nie­koľko vylep­šení oproti iPhonu 6S. Určite sa hodí výkonná kamera, ktorá fotí veľmi dobre aj za zhor­še­ných sve­tel­ných pod­mie­nok alebo výkon­nejší pro­ce­sor a v nie­kto­rých prí­pa­doch aj nové bez­drô­tové Air­Pods.

1. iPhone 7 Plus

1
Medzi tých naj­lep­ších sa radí aj Iphone 7 Plus. Kaž­do­ročná tra­dí­cia vylep­šo­va­nia iko­nic­kého smart­fónu ten­to­krát pri­niesla dve nové farebné vyho­to­ve­nia, zvý­šenú odol­nosť, vysoký výkon a bez­prob­lé­mový chod sys­tému. Uni­kátny je aj dvo­j­itý foto­apa­rát, avšak absen­cia 3,5 jacka je často na škodu.

zdroj:businessinsider.com zdroj fotografií:droid-life.com zdroj titul­nej fotografie:androidauthority.net

Pridať komentár (0)