Toto Audi má vo svo­jom náraz­níku scho­vané cool prek­va­pe­nie

Dárius Polák / 26. apríla 2016 / Tech a inovácie

Tento týž­deň Audi odha­lilo na Beijing’s auto show kon­cept pre­po­je­nej dopravy, zalo­žený na Q3.

Pri tomto kon­cepte na aute samot­nom až tak nezá­leží. Naozaj zau­jí­mavé je to, čo sa skrýva vo vnútri auta – pre­krásny elek­trický long­bo­ard, ktorý sa auto­ma­ticky nabíja, ak je umiest­nený v zadnom náraz­níku. Celá idea je pri­tom zalo­žená na tom, že navi­gačný sys­tém auto­ma­ticky kal­ku­luje, či je pre teba lep­šie do tvojho cieľa prísť na aute, alebo na long­bo­arde.

koncept

Long­bo­ard, maj­strov­ský kúsok inži­nie­rov vytvo­rený z hli­níka a uhlí­ko­vého vlákna, sa môže využiť v troch módoch. Môžeš na ňom jaz­diť ako na kla­sic­kom long­bo­arde, vysu­núť ria­didlá a jaz­diť ako na skútri, alebo, a to je to naj­zau­jí­ma­vej­šie, využiť ho ako vozík.

Nalo­žiť si tovar a nechať sa ním nasle­do­vať vďaka pri­po­je­niu k smart­fónu alebo smart­watch. Long­bo­ard vydrží na jedno plné nabi­tie okolo 11 km a dosa­huje rých­losť tak­mer 29 km za hodinu, čo je sku­točne cel­kom dosť.

A162879_large.0

Slovo “mobi­lita” začína byť v auto­mo­bi­lo­vom biz­nise cel­kom buz­zword, nakoľko sa auto­mo­bilky sna­žia roz­ší­riť spô­sob využi­tia samot­nej pre­pravy. Prvá kate­gó­ria expe­ri­men­tuje so zdie­ľa­ním áut, druhá s “multi-modal” tech­no­ló­giami – auto, e-bicy­kel, vlak, atď (kon­cept tohto Audi spadá teda priamo sem).

Okej Audi, koľko si zaň pýtaš?

A162876_large.0A162877_large.0A162878_large.0A162881_large.0A162883_large.0

zdroj: the­verge, zdroj všet­kých fotiek: the­verge

Pridať komentár (0)