Toto Audi má vo svo­jom náraz­ní­ku scho­va­né cool prek­va­pe­nie

Dárius Polák / 26. apríla 2016 / Tech a inovácie

Ten­to týž­deň Audi odha­li­lo na Beijing’s auto show kon­cept pre­po­je­nej dopra­vy, zalo­že­ný na Q3.

Pri tom­to kon­cep­te na aute samot­nom až tak nezá­le­ží. Naozaj zau­jí­ma­vé je to, čo sa skrý­va vo vnút­ri auta – pre­krás­ny elek­tric­ký long­bo­ard, kto­rý sa auto­ma­tic­ky nabí­ja, ak je umiest­ne­ný v zadnom náraz­ní­ku. Celá idea je pri­tom zalo­že­ná na tom, že navi­gač­ný sys­tém auto­ma­tic­ky kal­ku­lu­je, či je pre teba lep­šie do tvoj­ho cie­ľa prí­sť na aute, ale­bo na long­bo­ar­de.

koncept

Long­bo­ard, maj­strov­ský kúsok inži­nie­rov vytvo­re­ný z hli­ní­ka a uhlí­ko­vé­ho vlák­na, sa môže využiť v troch módoch. Môžeš na ňom jaz­diť ako na kla­sic­kom long­bo­ar­de, vysu­núť ria­did­lá a jaz­diť ako na skút­ri, ale­bo, a to je to naj­zau­jí­ma­vej­šie, využiť ho ako vozík.

Nalo­žiť si tovar a nechať sa ním nasle­do­vať vďa­ka pri­po­je­niu k smart­fó­nu ale­bo smart­watch. Long­bo­ard vydr­ží na jed­no plné nabi­tie oko­lo 11 km a dosa­hu­je rých­losť tak­mer 29 km za hodi­nu, čo je sku­toč­ne cel­kom dosť.

A162879_large.0

Slo­vo “mobi­li­ta” začí­na byť v auto­mo­bi­lo­vom biz­ni­se cel­kom buz­zword, nakoľ­ko sa auto­mo­bil­ky sna­žia roz­ší­riť spô­sob využi­tia samot­nej pre­pra­vy. Prvá kate­gó­ria expe­ri­men­tu­je so zdie­ľa­ním áut, dru­há s “mul­ti-modal” tech­no­ló­gia­mi – auto, e-bicy­kel, vlak, atď (kon­cept toh­to Audi spa­dá teda pria­mo sem).

Okej Audi, koľ­ko si zaň pýtaš?

A162876_large.0A162877_large.0A162878_large.0A162881_large.0A162883_large.0

zdroj: the­ver­ge, zdroj všet­kých fotiek: the­ver­ge

Pridať komentár (0)