Toto bra­ti­slav­ské komu­nit­né cen­trum chce zme­niť kon­zum­né sprá­va­nie Slo­vá­kov. Zdar­ma ponú­ka­jú pou­ži­té, ale funkč­né veci

Jakub Jablonický / 20. apríla 2017 / Eko

Komu­nit­né cen­trum Bys­tro doka­zu­je, že ak chce­me zme­niť svet, tre­ba začať od seba.

Komu­nit­né cen­trum Bys­tro vyrást­lo na bra­ti­slav­skej Cin­to­rín­skej uli­ci iba začiat­kom minu­lé­ho mesia­ca. Za tým­to uni­kát­nym pro­jek­tom sto­ja Michal Gor­diak a Nico­las Giroux, kto­rých spá­ja vášeň pre udr­ža­teľ­nosť a spo­ma­le­nie kon­zum­né­ho živo­ta.

A keď­že si uve­do­mi­li, že na Slo­ven­sku v posled­nom čase poma­ly ale isto ras­tie záu­jem ľudí žiť eko­lo­gic­ky, spo­ma­liť kolo­beh kon­zu­mu a pro­du­ko­vať čo naj­me­nej odpa­du, roz­hod­li sa vytvo­riť komu­nit­né cen­trum posta­ve­né na tých­to hod­no­tách.

foto: FB/Komunitné cen­trum Bys­tro

Bys­tro nie je veľ­ké. V hlav­nej miest­nos­ti náj­deš pár sto­lov a sto­li­čiek, malé pódium s gita­rou, polič­ky s kni­ha­mi a spo­lo­čen­ský­mi hra­mi a čier­nu tabu­ľu, kto­rá nahrá­dza tele­ví­zor. Tá snáď naj­lep­šie sym­bo­li­zu­je filo­zo­fiu toh­to zau­jí­ma­vé­ho mies­ta: vybu­do­vať komu­ni­tu ľudí, kto­rí chcú viac ako iba bez­myš­lien­ko­vi­to pri­jí­mať hoci­čo, čo im svet pod­str­čí.

foto: FB/Komunitné cen­trum Bys­tro

Kľú­čo­vý­mi kon­cep­ta­mi Bys­tra sú „Kniž­ni­ca vecí“ a „Zdar­má­reň“. V Kniž­ni­ci náj­deš veci, kto­ré člo­vek potre­bu­je pou­žiť iba raz za čas, a netre­ba ich pre­to rov­no kupo­vať. Sú to veci ako ske­ner, odšťa­vo­vač, ruč­ný mixér, zim­né topán­ky, či kni­hy.

To všet­ko ľudia daro­va­li. My sme nekú­pi­li nič, z eko­lo­gic­kých dôvo­dov sme sa chce­li vyhnúť náku­pu nových vecí. Dokon­ca aj polič­ky a skrin­ky nám daro­va­li,“ pove­dal pre TREND Nico­las Giroux.

foto: FB/Komunitné cen­trum Bys­tro

Zdar­má­reň je pres­ne to, čo jej názov napo­ve­dá. Skri­ňa s veca­mi fun­gu­jú­ca na prin­cí­pe „Zober si čo sa ti hodí – Pri­nes čo nepot­re­bu­ješ“. Tu náj­deš oble­če­nie, pohá­re, dážd­ni­ky, či topán­ky, kto­ré si môžeš zobrať zadar­mo ak ich prá­ve potre­bu­ješ.

Je to zau­jí­ma­vé. Aj keď napí­še­me ZADAR­MO, ľudia sa ako­by boja. Mož­no tomu neve­ria. Pre nie­kto­rých môže byť ťaž­ké akcep­to­vať, že je to komu­nit­né cen­trum. Keď vidia slo­vo komu­nit­né, hneď im pre­beh­nú hla­vou myš­lien­ky, že sú tu dro­go­vo závis­lí a podob­ne. Ľudia si sami kla­dú bari­é­ry a neprí­du dovnút­ra,“ pove­dal pre TREND Michal Gor­diak

Cie­ľom tých­to dvoch kon­cep­tov je zabrá­niť tomu, aby funkč­né veci zby­toč­ne skon­či­li na sklád­ke. Aj keď pôvod­ný maji­teľ pre ne už nemá využi­tie, stá­le sa môže nájsť nie­kto komu pad­nú vhod. A tu sa zno­va dostá­va­me ku sna­he pomôcť ľuďom zme­niť ich kon­zum­né sprá­va­nie.

foto: FB/Komunitné cen­trum Bys­tro

V Bys­tre náj­deš aj občerstve­nie. Všet­ko sa sna­žia dová­žať lokál­ne a eko­lo­gic­ky. „Nepot­re­bu­je­me žiad­nu nálep­ku bio. Ozna­če­nia bio či fair tra­de sú síce pozi­tív­nym tren­dom doby, no otáz­ne je, nakoľ­ko sú naozaj bio a fair tra­de. Ak je nie­čo bio, ale je to z dru­hej stra­ny sve­ta, zane­chá to pod­stat­nú sto­pu,“ pove­dal pre TREND Michal Gor­diak.

Bys­tro doka­zu­je, že zme­na sa nedá dosiah­nuť za jed­nu noc. Tre­ba na ňu poma­lú, ale kon­zis­tent­nú sna­hu. Nico­las a Michal uka­zu­jú, že veci môžu fun­go­vať aj inak, ako si bež­ne pre­sta­vu­je­me. A prá­ve pre­to im fan­dí­me.

Pridať komentár (0)