Toto dievča celé dva roky nevy­pro­du­ko­valo žiadny odpad. Ako je to možné?

Lucia M., interez.sk / 17. júla 2016 / Eko

Čo ak by som vám pove­dala, že by ste mohli žiť bez odpad­kov? Chceli by ste viesť taký život? Zo začiatku by ste si mohli mys­lieť, že je to nemožné, alebo aspoň mimo­riadne ťažké. Pre túto inšpi­ru­júcu ženu sa však takýto život stal rea­li­tou a keď to dokáže ona, určite to doká­žeme via­cerí. Všetko sa dá, len treba chcieť a vyna­lo­žiť tro­chu úsi­lia.

Vo svete už je mnoho reštau­rá­cii a obcho­dov, kto­rých posols­tvom je práve bez­od­pad­kové pre­vádz­ko­va­nie. Čo však môžeme uro­biť na indi­vi­du­ál­nej úrovni a teda ako jed­not­livci? Doká­zali by sme sa vzdať nie­kto­rých vecí, ktoré milu­jeme a urči­tého kom­fortu, na ktorý sme zvyk­nutí? Lau­ren Sin­gera je žena s neuve­ri­teľne inšpi­ra­tív­nym prí­be­hom.

zerowaste2

Lau­ren sa o bez­od­pad­kový život začala zau­jí­mať popri štú­diu na NYU (Newy­or­ská Uni­ver­zita- pozn. red.), kde štu­do­vala práve envi­ron­men­ta­lis­tiku. Túžila robiť niečo, čo by pozi­tív­nym spô­so­bom ovplyv­nilo naše životné pro­stre­die. Áno, mohli by ste si pove­dať, že je to nejaká fana­tická hipi­sáčka, ktorá len pro­tes­tuje, proti nie­čomu, čo sa zdá byť aj tak zby­točné. No opak je prav­dou a verím, že sa nad takouto for­mou života aspoň zamys­líte. Chce to len čas a dis­cip­línu a vaše zvyky sa môžu zme­niť.

zerowaste3

Zlo­mový moment nastal, keď raz otvo­rila svoju chlad­ničku a uve­do­mila si aký je pokry­tec. Na jed­nej strane bola envi­ron­men­ta­lis­tka a “zelené” dievča, no na strane dru­hej mala v chlad­ničke jedlo, ktoré bolo balené v jed­no­rá­zo­vých oba­loch. Naj­skôr sa teda roz­hodla odstrá­niť všetky plasty. Potom sa roz­hodla odstrá­niť všetky odpadky z jej života. Lau­ren určite slúži ako inšpi­rá­cia a sami posúďte, či by ste sa do nie­čoho takého vedeli pus­tiť a imple­men­to­vať takúto filo­zo­fiu aj vo svo­jom vlast­nom živote.

zerowaste6

Zmena nena­stala zo dňa na deň, ale Lau­ren sa nevzdala a pod­ni­kala malé kroky aby spl­nila svoj cieľ. Odstrá­nila všetky balené výrobky. Keď išla na trh naku­po­vať, vždy mala po ruke jej vlast­no­ručne vyro­benú tašku. Oble­če­nie začala naku­po­vať v second han­doch. Čo sa týka hygie­nic­kých potrieb, namiesto kupo­va­nia, ich začala vyrá­bať. To sú všetko skvelé nápady a verím, že tak ako ja, už ich prak­ti­zu­jete dávno aj vy.

zerowaste4

Mnoho vecí, ktoré vlast­nila pre­dala alebo daro­vala zná­mym. Neve­rili by ste, koľko zby­toč­ností doma máme a vlast­níme ich bez neja­kého zjav­ného dôvodu. Naučila sa hovo­riť “nie” a pre­stala v obchode naku­po­vať veci vyro­bené z plas­tov, balené veci, rôzne slamky, plas­tové tašky a pod. A na čo všetko Lau­ren prišla?

Ušet­rila som kopu peňazí”.

Vždy si vytvo­rím zoznam potra­vín, ktoré idem naku­po­vať. Potra­viny neba­lím do plas­to­vých sáč­kov, ale do mojej vlast­nej tašky. Oble­če­nie naku­pu­jem len z dru­hej ruky, pre­tože aj tam sa dajú kúpiť skvelé kúsky za nízke ceny. Ušet­rím tak množ­stvo peňazí”.

zerowaste7

Lep­šie sa stra­vu­jem”.

Vzhľa­dom k tomu, že neku­pu­jem žiadne balené výrobky, nezdravé potra­viny sú u mňa naozaj výnim­kou. Jem veľa orga­nic­kých potra­vín, ovo­cie, zele­ninu, stru­ko­viny a celo­zrnné výrobky. Far­már­ske trhy ponú­kajú vždy mnoho sezón­nych a lokál­nych výrob­kov”.

Som šťast­nej­šia”.

Pred­tým, ako som začala s týmto život­ným štý­lom, som často cho­dila naku­po­vať do super­mar­ketu a lákali ma farebné obaly potra­vín, nemala som žiadny zoznam, naku­po­vala som hocičo. Tak­tiež som neus­tále cho­dila do dro­gé­rie a naku­po­vala som veľa kré­mov, čis­tia­cich gélov, vždy nejaké novinky. Ak si to včas uve­do­míte, zis­títe, že všetky tieto veci sú vlastne zby­toč­nos­ťami”.

zerowaste5

Lau­ren ukon­čila post gra­du­álne štú­dium a je z nej mana­žérka roz­voja pre NYC na odde­lení ochrany život­ného pro­stre­dia a začala roz­bie­hať svoju vlastnú spo­loč­nosť, ktorá pre­dáva ručne vyrá­bané pro­dukty. Tech­ni­kám výroby sa sama priu­čila počas dvoch rokov bez­od­pa­do­vého života a teraz ich pre­dáva ďal­ším. Lau­ren neza­čala tento životný štýl aby nie­koho pre­svied­čala o svo­jich názo­roch. Začala skôr preto, že sa chce sto­tož­niť so všet­kým, čomu verí a chce povzbu­diť ostat­ných, chce vidieť nejakú zmenu. V nasle­du­jú­com videu sa môžete zozná­miť s Lau­ren a zis­tiť niečo viac o jej bez­od­pad­ko­vom živote.

bannerinterez

zdroj: interez.sk, zdroj foto­gra­fií: interez.sk

Pridať komentár (0)