Toto je „gad­get”, kto­rý z teba spra­ví aktív­ne­ho člo­ve­ka a teraz ho môžeš dostať ako dar­ček

Michal Sorkovský / 9. septembra 2016 / Lifehacking

Trh je dnes plný fit­ness nárm­kov či iných šikov­ných gad­ge­tov, kto­ré nám majú pomôcť s aktív­nym život­ným štý­lom. Ako si však spo­me­dzi nich vybrať ten najv­šet­ran­nej­ší?

Na Slo­ven­sku stá­le pri­bú­da­jú ľudia, kto­rí si uve­do­mu­jú, že šport a aktív­ny život­ný štýl sú pros­peš­né pre zdra­vý a poho­do­vý život. O pod­ni­ka­te­ľoch v našej kra­ji­ne to pla­tí dvoj­ná­sob­ne — to, že si ide Michal Tru­ban kaž­dé ráno zabe­hať vôbec nie je náho­da. Na Slo­ven­sku pri­tom máme hneď nie­koľ­ko živých dôka­zov toho, že šport sku­toč­ne doká­že nakop­núť biz­nis a pro­duk­ti­vi­tu člo­ve­ka. Len­že ako sa stať takým­to aktív­nym pro­duk­tív­nym super­člo­ve­kom?

Kaž­dý má samoz­rej­me svo­ju vlast­nú ces­tu. Na pomoc však dnes máme k dis­po­zí­cií kopec vychy­tá­vok a zaria­de­ní, kto­ré majú s akti­vi­tou a pro­duk­ti­vi­tou pomôcť. Takým­to ide­ál­nym pomoc­ní­kom je pri­tom “wea­rab­le” pro­dukt Color Band A1, kto­rý Huawei pred­sta­vi­lo spo­lu so smart­fó­nom P9 Lite. Pre­čo sme sa roz­hod­li prá­ve pre Color Band A1? Máme na to hneď nie­koľ­ko dôvo­dov.

Tvo­ja akti­vi­ta

Nie, nie je to len o počte kro­kov — Color Band A1 ti ponúk­ne ove­ľa viac infor­má­cií o tvo­jej akti­vi­te, ako by si si najprv mohol mys­lieť. Po spá­ro­va­ní s apli­ká­ci­ou v tele­fó­ne ti uká­že vyhod­no­te­nie akti­vi­ty for­mou gra­fu, prie­mer­né hod­no­ty tvo­jej fyzic­kej akti­vi­ty, ale aj mož­nosť nasta­ve­nia cie­ľov do budúc­na. Táto vychy­táv­ka pri­tom doká­že cel­kom sama rozo­znať, akú akti­vi­tu prá­ve vyko­ná­vaš (chô­dza, beh, jaz­da na bicyk­li) a okrem toho sle­du­je aj spá­le­né kaló­rie To je však stá­le iba začia­tok.

Color Band A1 je okrem toho všet­ké­ho ešte aj odol­ný voči pra­chu a vode — nemu­síš sa teda báť, že ho zašpi­níš a zabe­hať si s ním môžeš aj v daž­di a po zabla­te­ných ces­tách. Výdrž jeho baté­rie s kapa­ci­tou 70 mAh sa pri­tom vyšpl­há až na 28 dní v poho­to­vost­nom reži­me, ale­bo na 22 dní pri bež­nom pou­ži­tí. Ide teda o naozaj výni­moč­ne šikov­né­ho pomoc­ní­ka.

Zostaň pri­po­je­ný

Vďa­ka Color band A1 budeš infor­mo­va­ný o pri­chá­dza­jú­com hovo­re, sprá­ve či emai­li aj keď svoj tele­fón prá­ve nedr­žíš v ruke. Nára­mok ťa o tom decen­tne infor­mu­je vib­rá­cia­mi a bli­ka­jú­cim svet­lom, tak­že ani pri pra­cov­ných stret­nu­tiach nebu­de pôso­biť ruši­vo. Aktu­ál­ne Color band A1 zís­kaš len ako dar­ček pri zakú­pe­ní Huawei P9 lite, ale rov­na­ko ho možeš spá­ro­vať aj s iným smart­fó­nom s ope­rač­ným sys­té­mom Andro­id aj iOS.

Tvoj spá­nok

A pri tom nej­de len o počet hodín, kto­ré strá­viš v poste­li. Pokiaľ sle­du­ješ Star­tI­tUp pra­vi­del­ne, vieš, že si na poriad­ny spá­nok potr­pí­me. Color Band A1 je pre­to pre nás ide­ál­nym gad­ge­tom. Zachy­tá­va nie­len dĺž­ku, ale aj kva­li­tu tvoj­ho spán­ku. Iden­ti­fi­ku­je fázy hlbo­ké­ho a plyt­ké­ho spán­ku a výsled­ky násled­ne vyhod­no­cu­je for­mou gra­fu. S tým­to pomoc­ní­kom budeš o svo­jom spán­ku vedieť doslo­va všet­ko. No a čereš­nič­kou na tor­te sú upo­zor­ne­nia — Color Band A1 ťa ráno zobu­dí ako kla­sic­ký budík, avšak bez typic­ké­ho ran­né­ho “bzu­ča­nia” len jem­ným zavib­ro­va­ním na ruke.

colorbanda12

Mera­nie UV žia­re­nia

Nára­mok Color Band A1„ toho doká­že ove­ľa viac, ako by sa na prvý pohľad moh­lo zdať. Jeho ďal­šou skve­lou fun­kci­ou je mera­nie UV žia­re­nia. Leto už síce poma­ly kon­čí, ale aj jeseň nám snáď ešte pri­ne­sie pár slneč­ných dní. Sta­čí ti namie­riť Color Band A1 na sln­ko a on už cel­kom sám zme­ria jeho inten­zi­tu. Na zákla­de vyhod­no­te­nia potom iden­ti­fi­ku­je, aké ochran­né pros­tried­ky (pokrýv­ka hla­vy, ochran­ný fak­tor, atď.) by si mal v daný deň pou­žiť.

Dob­rá sprá­va je, že nára­mok Color Band A1 aktu­ál­ne dosta­neš u vybra­ných par­tne­rov k tele­fó­nu Huawei P9 Lite zadar­mo. Pre viac infor­má­cií pozri na web https://huaweibundle.com/sk.

zdroj foto­gra­fií: huawei

Pridať komentár (0)