Toto je „gad­get”, ktorý z teba spraví aktív­neho člo­veka a teraz ho môžeš dostať ako dar­ček

Michal Sorkovský / 9. septembra 2016 / Tools a produktivita

Trh je dnes plný fit­ness nárm­kov či iných šikov­ných gad­ge­tov, ktoré nám majú pomôcť s aktív­nym život­ným štý­lom. Ako si však spo­me­dzi nich vybrať ten najv­šet­ran­nejší?

Na Slo­ven­sku stále pri­bú­dajú ľudia, ktorí si uve­do­mujú, že šport a aktívny životný štýl sú pros­pešné pre zdravý a poho­dový život. O pod­ni­ka­te­ľoch v našej kra­jine to platí dvoj­ná­sobne — to, že si ide Michal Tru­ban každé ráno zabe­hať vôbec nie je náhoda. Na Slo­ven­sku pri­tom máme hneď nie­koľko živých dôka­zov toho, že šport sku­točne dokáže nakop­núť biz­nis a pro­duk­ti­vitu člo­veka. Lenže ako sa stať takýmto aktív­nym pro­duk­tív­nym super­člo­ve­kom?

Každý má samoz­rejme svoju vlastnú cestu. Na pomoc však dnes máme k dis­po­zí­cií kopec vychy­tá­vok a zaria­dení, ktoré majú s akti­vi­tou a pro­duk­ti­vi­tou pomôcť. Takýmto ide­ál­nym pomoc­ní­kom je pri­tom “wea­rable” pro­dukt Color Band A1, ktorý Huawei pred­sta­vilo spolu so smart­fó­nom P9 Lite. Prečo sme sa roz­hodli práve pre Color Band A1? Máme na to hneď nie­koľko dôvo­dov.

Tvoja akti­vita

Nie, nie je to len o počte kro­kov — Color Band A1 ti ponúkne oveľa viac infor­má­cií o tvo­jej akti­vite, ako by si si najprv mohol mys­lieť. Po spá­ro­vaní s apli­ká­ciou v tele­fóne ti ukáže vyhod­no­te­nie akti­vity for­mou grafu, prie­merné hod­noty tvo­jej fyzic­kej akti­vity, ale aj mož­nosť nasta­ve­nia cie­ľov do budúcna. Táto vychy­távka pri­tom dokáže cel­kom sama rozo­znať, akú akti­vitu práve vyko­ná­vaš (chô­dza, beh, jazda na bicykli) a okrem toho sle­duje aj spá­lené kaló­rie To je však stále iba začia­tok.

Color Band A1 je okrem toho všet­kého ešte aj odolný voči pra­chu a vode — nemu­síš sa teda báť, že ho zašpi­níš a zabe­hať si s ním môžeš aj v daždi a po zabla­te­ných ces­tách. Výdrž jeho baté­rie s kapa­ci­tou 70 mAh sa pri­tom vyšplhá až na 28 dní v poho­to­vost­nom režime, alebo na 22 dní pri bež­nom pou­žití. Ide teda o naozaj výni­močne šikov­ného pomoc­níka.

Zostaň pri­po­jený

Vďaka Color band A1 budeš infor­mo­vaný o pri­chá­dza­jú­com hovore, správe či emaili aj keď svoj tele­fón práve nedr­žíš v ruke. Nára­mok ťa o tom decen­tne infor­muje vib­rá­ciami a bli­ka­jú­cim svet­lom, takže ani pri pra­cov­ných stret­nu­tiach nebude pôso­biť rušivo. Aktu­álne Color band A1 zís­kaš len ako dar­ček pri zakú­pení Huawei P9 lite, ale rov­nako ho možeš spá­ro­vať aj s iným smart­fó­nom s ope­rač­ným sys­té­mom Android aj iOS.

Tvoj spá­nok

A pri tom nejde len o počet hodín, ktoré strá­viš v posteli. Pokiaľ sle­du­ješ Star­tI­tUp pra­vi­delne, vieš, že si na poriadny spá­nok potr­píme. Color Band A1 je preto pre nás ide­ál­nym gad­ge­tom. Zachy­táva nie­len dĺžku, ale aj kva­litu tvojho spánku. Iden­ti­fi­kuje fázy hlbo­kého a plyt­kého spánku a výsledky následne vyhod­no­cuje for­mou grafu. S týmto pomoc­ní­kom budeš o svo­jom spánku vedieť doslova všetko. No a čereš­nič­kou na torte sú upo­zor­ne­nia — Color Band A1 ťa ráno zobudí ako kla­sický budík, avšak bez typic­kého ran­ného “bzu­ča­nia” len jem­ným zavib­ro­va­ním na ruke.

colorbanda12

Mera­nie UV žia­re­nia

Nára­mok Color Band A1„ toho dokáže oveľa viac, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Jeho ďal­šou skve­lou fun­kciou je mera­nie UV žia­re­nia. Leto už síce pomaly končí, ale aj jeseň nám snáď ešte pri­ne­sie pár slneč­ných dní. Stačí ti namie­riť Color Band A1 na slnko a on už cel­kom sám zme­ria jeho inten­zitu. Na základe vyhod­no­te­nia potom iden­ti­fi­kuje, aké ochranné pros­triedky (pokrývka hlavy, ochranný fak­tor, atď.) by si mal v daný deň pou­žiť.

Dobrá správa je, že nára­mok Color Band A1 aktu­álne dosta­neš u vybra­ných par­tne­rov k tele­fónu Huawei P9 Lite zadarmo. Pre viac infor­má­cií pozri na web https://huaweibundle.com/sk.

zdroj foto­gra­fií: huawei

Pridať komentár (0)