Prečo tak veľa slo­ven­ských pod­ni­ka­te­ľov špor­tuje?

Martin Bohunický / 8. augusta 2016 / Tools a produktivita

Ak sle­du­ješ blogy Michala Tru­bana, som si tak­mer istý, že si si polo­žil otázku: Ako to ten cha­lan môže stí­hať?

Áno, Mišo je nie­len úspešný slo­ven­ský pod­ni­ka­teľ, ešte k tomu je aj vyni­ka­júci špor­to­vec. Zúčast­nil sa nie­koľ­kých Iron­ma­nov a iných extrém­nych pre­te­kov, ako napr. Nor­se­man, či pre­plá­va­nie z Alcat­razu na pobre­žie. Inak pove­dané, cha­lan, ktorý má pod pal­com nie­koľko star­tu­pov a firiem, pra­vi­delne men­to­ruje na kon­fe­ren­ciách a je ini­cia­tívny v mno­hých ďal­ších akti­vi­tách, stíha pop­ri­tom všet­kom tré­no­vať na niečo, na čo sa odváži len zlo­mok ľudí z celého sveta.

Potom je tu Sajfa. Ok, Sajfa asi nie je telom a dušou pod­ni­ka­teľ, ale je to extrémne šikovný cha­lan, ktorý si vybu­do­val osobnú značku. Opäť člo­vek, ktorý má milión iných akti­vít a dá sa čakať, že si ťažko nájde čas na niečo iné. A tento cha­lan pra­vi­delne behá mara­tóny a tak­tiež sa zúčast­nil Iron­mana.

Mar­ti­nu­sáci pra­vi­delne cho­dia na mara­tóny po celom svete, desiatky firiem skla­dajú tímy na šta­fe­tové behy ako napr. Od Tatier k Dunaju. Desiatky pod­ni­ka­te­ľov pre­padli behu, cest­nému bicyklu, plá­va­niu, pre­káž­ko­vým behom ako Spar­tan Race či Tvr­ďák a mno­hým ďal­ším.

Títo ľudia majú denne celé hodiny práce, často sú zod­po­vední za veci, ktoré pra­vi­delne pod­robne sle­duje celé Slo­ven­sko a nemôžu si dovo­liť chybu. A aj tak dokážu špor­to­vať na sku­točne vyso­kej úrovni. Čím to je, že toľko slo­ven­ských pod­ni­ka­te­ľov pod­ľahlo športu?

Ak necvi­čím, moja fyzička a zdra­vie idú dolu kop­com. Ak moje zdra­vie ide dolu kop­com, moja pro­duk­ti­vita sa zve­zie s ním. Som ner­vóz­nejší, strá­cam chuť a klesá mi moti­vá­cia robiť veci, ktoré robia môj biz­nis úspešný,” napí­sal raz náš redak­tor Dárius. “Z prvej ruky viem, že pokrok v jed­nej oblasti môjho života zna­mená pokrok v tej ďal­šej.”

Ak žiješ v pred­stave, že so špor­tom nebu­deš mať dosť času a ener­gie a že biz­nisu treba obe­to­vať všetko, nemô­žeš sa viac mýliť. Poru­šiť “life balance” a veno­vať sa len jed­nej oblasti života je to naj­hor­šie, čo môžeš spra­viť. Ja som to robil — od júla do janu­ára tohoto roka som viac­me­nej igno­ro­val cvi­če­nie a sústre­dil sa len na zará­ba­nie peňazí — áno, zaro­bil som síce v týchto mesiach sumy, o kto­rých sa mi ako mla­dému ani nesní­valo, no v janu­ári som vyho­rel a ťahalo sa to so mnou tak­mer tri mesiace.

Okrem ces­to­va­nia mi pomo­hol najmä šport — kúpil som si vysní­vané bežecké tenisky, pri­nie­sol som si do Bra­ti­slavy činky, inline a hor­ský bicy­kel a nemô­žem sa cítiť lep­šie.

A to bude zrejme prí­pad aj týchto pánov. Ľudia ako Mišo či Sajfa určite veľmi dobre vedia, že špor­tom ich pod­ni­ka­nie nie­len nijak neu­trpí, práve naopak — nakopne ťa viac, ako tvoja tra­dičná štvrtá káva. Možno s takýmto reži­mom nez­vlád­neš odpra­co­vať 14 hodín denne, no za kratší čas toho zvy­čajne stih­neš omnoho viac.

Nezna­mená to, že by si teraz v tomto momente mal začať tré­no­vať na Iron­mana (prav­daže ak to nie je tvoj sen). Zna­mená to len, aby si zvá­žil, či sa pra­vi­delné cvi­če­nie do tvojho den­ného har­mo­no­gramu naozaj nezmestí. Keď dokážu títo páni robiť svoj biz­nis popri svo­jich špor­to­vých úspe­choch mys­lím, že môžem pove­dať, že výho­vorky sú sku­točne len výho­vorky

titulná foto: truban.sk

Pridať komentár (0)