Toto je naj­kva­lit­nej­šie video v roz­lí­šení 4K, na kto­rom môžeš vidieť iPhone 7

Daška Vanková, thinkapple.sk / 9. augusta 2016 / Tech a inovácie

Na kaž­dom Apple por­táli vidieť iba samé novinky a unik­nuté foto­gra­fie či videá oča­ká­va­ného nového iPhonu. A dnes tu máme ďal­šie video. Môžeš na ňom vidieť 3 modely, z toho 1 je menší, teda 4,7”, a zvyšné dva sú väč­šie, no iba jeden dis­po­nuje duál­nou kame­rou. Ako to teda bude?

Zdroj: macrumors.com

Video na You­Tube “zave­sil” ser­ver TachTastic.nl a malo by ísť o makety z Japon­ska. Menší, 4,7” iPhone 7 (6SE?) vyzerá presne tak, ako sa pred­po­kla­dalo, nena­stali veľké zmeny. Antény, teda biele prúžky, sú umiest­nené inde, šošovka foto­apa­rátu je väč­šia, obsa­huje iba mierne zmeny dizajnu.

Zre­teľne však vidieť až dva druhy väč­šieho modelu. Jeden má šošovku ako menší iPhone, druhý má duálny foto­apa­rát, o kto­rom sa toľko hovorí, ale chýba mu Smart Con­nec­tor. Tento model by sa mal údajne volať iPhone Pro.

No čo si pre nás spo­loč­nosť Apple naozaj pri­chys­tala, uvi­díme až v sep­tem­bri, kon­krétne by malo ísť o dátum 16. 09. 2016.

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: macrumours.com

Pridať komentár (0)